Yurtdışında Ofis-Mağaza ile Reklam ve Marka Tescili Desteği

Yurtdışında Ofis-Mağaza ile Reklam ve Marka Tescili Desteği

Yurt Dışı Birim , Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

Yurt Dışı Onay Merci          : Ticaret Müş./Ataşeliği

Yetkili Kuruluş                    : Ekonomi Bakanlığı

Başvuru Mercii                    : İhracatçı Birlikleri 

Başvuru süresi                     : 6 ve 18 ay 

Desteğin Kapsamı

Mağazaların Desteklenmesi

 • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : 

                           * Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000  $

 

 •  Ticari şirketler : 

                           * Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

 

Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi

 

 • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : 

                           * Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $

 

 • Ticari şirketler : 

* Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

 

 Depoların Desteklenmesi

 

 • Sınai/Ticari veya yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları : 

                           * Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 $          

 

 • Ticari şirketler: 

* Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 $

 

 Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

 • Yurt dışı birimi bulunan;

* Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 $

 

 • Yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip;

* Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 $

 

 Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

 • Şirketlerin;

* Yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 $

 

                        Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları;

* Kira giderleri desteğinden her bir birim için en fazla dört yıl süresince yararlandırılır. Şirketler en fazla 15 adet yurt dışı birimi için desteklenmektedir. 

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

 

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

 

(TEBLİĞ NO: 2010/6)[1]

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Dayanak, Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Dayanak

 

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 11/08/2010 tarihli ve 2010/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Amaç

MADDE 2 — (1) Bu Tebliğ’in amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin ürünlerinin pazarlama ve tanıtımının yapılmasını sağlamak, bu çerçevede yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım, marka tescil giderleri ile yurt dışında mal ticareti yapmak amacıyla açılan birimlerle ilgili giderlerinin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasıdır.

Kapsam

MADDE 3 — (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına verilen destekleri kapsar.  

Tanımlar

MADDE 4 — (1) Bu Tebliğ’de geçen;

a) Birim: Yurt dışında açılan mağaza, depo, ofis, showroom veya reyonu,

b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

c) Sınai ve Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretim faaliyetiyle iştigal eden ve kapasite raporu sahibi şirketler ile yazılım şirketlerini, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerini ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini,

ç) Ticari Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş ticari faaliyette bulunan şirketleri (Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri),

d) İşbirliği Kuruluşu: Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri,

 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Desteklenecek Faaliyetler

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

MADDE 5 — (1) Türkiye’deki ana şirket doğrudan birim açabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi veya şubeleri de birim açabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

 

          (2) Türkiye'deki ana şirket ile yurt dışındaki şirket arasında organik bağın olduğuna aşağıdaki hallerde hükmedilir:

 

a) Şirketin tüzel kişilik olarak yurt dışındaki şirkete ortak olması,

 

b) Şirketin tüm ortaklarının yurt dışındaki şirkete ortak olması,

 

c) Şirketin en az % 51’ine sahip ortak veya ortaklarının yurt dışında açılan şirkete ortak olması,

ç) Şirketin halka açık olması halinde; halka açıklık oranı düştükten sonra şirketin %51’ine sahip ortak ya da ortakların yurt dışında açılan şirkete ortak olması.

(3) Birimin açıldığı ülkenin ulusal mevzuatı kapsamındaki sınırlamalar yukarıdaki fıkra hükmünden muaf tutulur.

(4) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

          (5) Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Ancak, daha önce organik bağın olmadığı yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.

          (6) İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinin faaliyette bulunması amacıyla kiralayacakları yurt dışı birimlerin kira giderleri de bu Tebliğ kapsamında desteklenir.

MADDE 6 — (1) Sınai ve ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri ile İşbirliği Kuruluşları tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

      a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 120.000 ABD Dolarına kadar,

      b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 60 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,

desteklenir.

MADDE 7 — (1) Ticari şirketler veya bu şirketlerle aralarında organik bağ bulunan ve yurt dışında faaliyet gösteren şirket veya şubeleri tarafından yurt dışında açılan birimlerinin kira giderleri (reyon olması halinde kira veya komisyon giderleri), her bir birim başına;

      a) Açılan birimin mağaza olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Dolarına kadar,  

      b) Açılan birimin ofis, showroom, depo veya reyon olması halinde % 50 oranında ve yıllık en fazla 75.000 ABD Dolarına kadar,

desteklenir.

MADDE 8 — (1) Bu Tebliğ’in 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen birimlere ilişkin net kira harcamaları desteklenir.

            (2) Her bir birim kira giderleri desteğinden en fazla 4 (dört) yıl yararlandırılır. 4 (dört) yıllık süre destek verilen ilk aydan itibaren başlar.

            (3) Yurt dışındaki birimlere ilişkin kira desteğinden yararlanılabilmesi için kiracı ile kiraya veren arasında organik bağın bulunmaması ve kiralanan yerin konut olarak kullanılmaması gerekir.

MADDE 9 — (1) Bu Tebliğ kapsamındaki kira desteğinden en fazla 15 (onbeş) birim için yararlanılabilir.

            (2) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarihten önce açılmış olan yurt dışı birimler için de bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanılabilir.

MADDE 10 — (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan birimlerde, Türkiye’de üretilen ürünlerin pazarlanması gerekir.

            (2) Yabancı markalar için yurt içinde fason olarak üretilen ürünlerin reklâm, tanıtım, pazarlama ve kira giderleri bu Tebliğ kapsamında desteklenmez.

MADDE 11 — (1) İlgili birime ilişkin destek başvurusu olumlu sonuçlanmadan önce söz konusu birim kapatılır ya da 5 inci maddede belirtilen organik bağ sona erer ise destek başvurusu değerlendirilmez. Destek kapsamına alındıktan sonra faaliyetine son verilen birim; kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içinde şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından, o ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne bildirilir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği, kapanan birimi Müsteşarlığa derhal bildirir. Bildirimin yapılması halinde söz konusu birim, kapandığı ya da organik bağın sona erdiği tarihten önceki dönem için destekten yararlanır.

 

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 12 — (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım (Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.), sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, elektronik ortamda tanıtım sitelerine verilen reklâm giderleri desteklenir.

MADDE 13 — (1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri; % 60 oranında ve yurt dışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

          (2) Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla,  % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 14 — (1) Bu Tebliğ kapsamında desteklenen yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce, Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 15 — (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşları 12 nci maddede belirtilen tanıtım desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanır. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

          (2) 13 üncü ve 14 üncü maddelerde yer alan tanıtım desteği, tanıtım malzemelerinin yurt dışına çıkan miktarına göre hesaplanır.

          (3) Aynı ülkede gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri için, belirlenen koşullar çerçevesinde, 13 üncü ve 14 üncü maddelerde belirtilen tanıtım desteklerinin sadece birinden yararlanılabilir.

          (4) 13 üncü ve 14 üncü maddelerden herhangi biri kapsamında yararlanılan tanıtım desteği yararlanma koşullarının değişmesi durumunda, daha önce yararlandıkları destek miktarı mahsup edilir.

          (5) Reklam verilen medya aracının birden çok ülkede yayınlanması ya da dağıtılması durumunda söz konusu reklam giderleri, bu ülkelerden birinde yurt dışı birim bulunması ya da marka tesciline sahip olunması koşuluyla desteklenir.

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

MADDE 16 — (1) Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolar’ına kadar desteklenir. 

MADDE 17 — (1) Şirketler, 16 ncı maddede belirtilen marka tescili ve korunmasına yönelik destekten en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

(2) Yurt içi ve yurt dışı marka tescil başvurularının aynı dönemlerde yapılmış olması durumunda, her iki marka tescil işleminin gerçekleştirilmiş olması şartıyla, destek başvurusunun değerlendirilmesinde yurt içi markaya ilişkin korunma tarihi esas alınır.

Ortak Hüküm

MADDE 18 — (1) Şirketlerin bu Tebliğ’in 6 ncı, 7 nci, 12 inci, 13 üncü ve 16 ncı maddeleri ve İşbirliği Kuruluşlarının bu Tebliğ’in 6 ncı, 12 inci ve 13 üncü maddeleri kapsamındaki faaliyetlerinin sektörel bazda Müsteşarlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 (on) baz puan artırılır.

            (2) Şirketlerin bu Tebliğ’in 6 ncı, 7 nci, 12 inci, 13 üncü ve 16 ncı maddeleri ve İşbirliği Kuruluşlarının bu Tebliğ’in 6 ncı, 12 inci ve 13 üncü maddeleri kapsamındaki faaliyetlerinin Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) kapsamında coğrafi olarak kişi başına düşen milli geliri Türkiye ortalamasının % 75 inin altında kalan ve 12 Düzey II bölgesinde merkezi bulunan şirketler ve İşbirliği Kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmesi durumunda destek oranı 20 (yirmi) baz puana kadar artırılabilir. Destek oranlarının kademelendirilmesi ve farklılaştırılmasına ilişkin hususlar Müsteşarlıkça belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme

Ödeme Esasları

MADDE 19 — (1) Destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Müsteşarlıkça düzenlenecek Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ile belirlenir.

Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 20 — (1) Şirketler ve İşbirliği Kuruluşlarınca, bu Tebliğ kapsamında desteğe konu yurt dışı ödeme belgeleri ile yurt dışında düzenlenen diğer belgelerin harcamanın yapıldığı ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne onaylatılması gerekir.

 

          (2) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, bu Tebliğ’in 6 ncı ve 7 nci maddelerinde belirtilen desteklerden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunan şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının birimlerini ilk destek başvurusunda ve her destek yılı bitiminde bizzat yerinde tetkiki suretiyle inceler ve söz konusu birimde gerçekleştirilen faaliyetlerin Türk ürünlerinin pazarlanmasına yönelik olup olmadığı ile olumlu Türk malı imajına uygunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

 

          (3) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, ibraz edilen harcama belgelerinde belirtilen tutarların piyasa rayicine uygunluğunu denetler.

 

MADDE 21 — (1) Destek başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için,

 

          - Yurt dışı ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt dışı belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay (16 ncı madde için bu süre 18 (onsekiz) aydır) içerisinde şirket tarafından Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne,

 

          - Yurt içi ödeme belgeleri ile ödemeye ilişkin olarak Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinde belirtilen diğer yurt içi belgeler, ödeme tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay (16 ncı madde için bu süre 18 (onsekiz) aydır) içerisinde şirket tarafından üyesi olduğu İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine (İBGS)

 

ibraz edilmelidir.

 

(2) 6 (altı)  ve 18 (onsekiz) aylık sürelerin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvurunun Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği ve İBGS’ye, evrak-giriş tarihi esas alınır.

 

            (3) Ticaret Müşaviri/Ataşesi, belge onayına ilişkin başvuruyu ivedilikle sonuçlandırır.

            (4) Destek başvurusu kapsamındaki ödeme belgeleri ile diğer belgeler, şirketler tarafından üyesi oldukları İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan Müsteşarlığa ibraz edilir.

Ödeme

MADDE 22 — (1) Müsteşarlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) bildirilmesi konusunda İBGS’nin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.

            (2) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır. 

(3) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken Müsteşarlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır. 

                       

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

Yetki

MADDE 23 — (1) Bu Tebliğ’in uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenecek şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.

Yaptırım

MADDE 24 — (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre Müsteşarlık veya İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar, şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının bildirim üzerine vereceği cevabın Müsteşarlık veya İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.

MADDE 25 —  (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan şirketin yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiğinin tespit edilmesi durumunda başvurusu süresiz reddedilir ve destek kapsamından çıkarılır.

            (2) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

İzleme ve Değerlendirme

MADDE 26 — (1) Müsteşarlık, şirketlerin ve İşbirliği Kuruluşlarının faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Faaliyetlerin bu Tebliğ’in amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması durumunda şirket, destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan şirketler ve İşbirliği Kuruluşları, çıkarılma tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay sonra tekrar başvuru yapabilir.

Uygulama

MADDE 27 — (1) 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "2005/4 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında ‘Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi’ Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destekten yararlandırılmış ve bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla destek süresi sona ermiş olan şirketler aynı birimi için bu Tebliğ hükümlerinden yararlanamazlar.

MADDE 28 — (1) 24/05/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde destek kapsamına alınmış olan şirketler (harcama yetkisi alanlar dahil) bu Tebliğ hükümlerinden yararlanamaz.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 29 — (1) Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/11/2005 tarihli ve 2005/10 sayılı Kararı ile bu Karara istinaden hazırlanan ve 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, ek ve değişiklikleriyle birlikte, yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Hüküm

GEÇİCİ MADDE 1 — (1) Bu Tebliğ’in yayımlandığı tarih itibarıyla 25/11/2005 tarihli ve 26004 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "2005/4 sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" hükümleri çerçevesinde destekten yararlanmakta olan şirket, DTSŞ ve SDŞ’ler, yararlandıkları destek türü ve limitleri mahsup edilmek suretiyle, bu Tebliğ’de belirtilen süre ve limitler dâhilinde destekten yararlanır.

Yürürlük

MADDE 30 — (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme

MADDE 31 — (1) Bu Tebliğ’i Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 


[1] 18/08/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 20/05/2011 tarihli ve 27939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2011/7 sayılı Tebliğ ile getirilen değişiklikler metne işlenmiştir.

 

2010/6 SAYILI YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM

FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’İN

UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ[1]

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

DAYANAK, AMAÇ VE KAPSAM

 

 

Dayanak

 

MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi, 18/08/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/6 sayılı “Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ile 20/05/2011 tarihli ve 27939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/7 sayılı “2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Amaç

 

MADDE 2 – (1) Bu Genelgenin amacı, 2010/6 sayılı Tebliğe ilişkin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesidir.

 

Kapsam

 

MADDE 3 – (1) Bu Genelge, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarına 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde verilen desteklere ilişkin usul ve esasları kapsar.  

 

Tanımlar

 

MADDE 4- İşbu Uygulama Usul ve Esaslarındaki kavramlar için Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen tanımlar esas alınacaktır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

 

 

Birim Kira Giderlerinin Desteklenmesi

 

MADDE 5 – (1) Kira desteği için; sınai ve ticari şirketler EK-1’de, ticari şirketler EK-2’de yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine (İBGS),  İşbirliği Kuruluşları ise EK-3’te yer alan bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa başvurularını yaparlar.

 

               (2) Sınai ve ticari şirketlerin başvurularında kapasite raporu ve yurt içi marka tescil belgesi sunulması zorunludur. Kapasite raporu ya da yurt içi marka tescil belgesi sunmayan şirketler ticari şirket olarak kabul edilirler. 

 

MADDE 6-    (1) Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, yurt dışı birime ilişkin ilk destek başvurusuna yönelik belgeleri onaylamadan önce ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde söz konusu birimi yerinde inceler ve “Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formunu (EK-8)” doldurarak söz konusu şirketin destek başvurusunda bulunduğu İBGS’ye iletirler. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri, İşbirliği kuruluşlarınca açılan yurt dışı birimlere ilişkin EK-8 formunu Müsteşarlığa gönderirler. Ticaret Müşavirlikleri / Ataşeliklerinin EK-8’de olumlu görüş vermesi söz konusu birimin 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde faaliyet gösterdiğini, ilgili birime ait kira tutarının rayice uygun olduğunu ve ilgili birimde Türk ürünlerinin pazarlandığını gösterir. Şirketlerin EK-8 için verdikleri bilgilerin doğru ve ispatlanabilir olması gerekmektedir. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri gerekli gördükleri durumlarda verilen bilgilerin doğruluğunu gösterecek belgeleri (ithalat beyannameleri örnekleri vb.) isterler. Ticaret Müşavirlikleri / Ataşeliklerinin EK-8’de olumsuz görüş bildirmeleri durumunda İBGS ilgili birimi destek kapsamından çıkartır ve söz konusu birime ilişkin sonuçlandırılmayı bekleyen başvuruları değerlendirmeye almaz.

 

(2) İBGS, değerlendirmeye aldığı başvuruya ilişkin ilk destek başvurusunda ve destek devam ettiği sürece her destek yılı bitiminde Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından düzenlenmesi gereken EK–8 formunun bulunmaması durumunda ilgili Ticaret Müşavirliği / Ataşeliğinden söz konusu birime ilişkin EK-8 formunu talep eder.

 

MADDE 7- (1) Kira ödemeleri bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı) yapılmalıdır. Diğer taraftan kira desteği başvurularında (reyonlara ilişkin komisyon ödemeleri hariç) fatura ibrazı zorunlu değildir. Ödeme belgesinde kira ödemesinin hangi aya ait olduğunun açık olarak belirlenemediği durumlarda kiraya verenden fatura veya konuya ilişkin ödemelerin hangi aya ait olduğuna dair yazı alınması ve bu yazının Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılması gerekir.”

 

             (2) Reyonlara ilişkin komisyon ödemelerinde, kiraya veren ile kiracı arasında bankacılık sistemi aracılığıyla mahsuplaşılması durumunda, şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından ya da bunların ilgili yurt dışı şirket veya şubeleri tarafından ödeme yapılması koşulu aranmaz.

 

MADDE 8- (1) Bu Genelge kapsamında 6 (altı) aydan daha fazla dönemi kapsayan kira ödemelerinin tek seferde yapılması halinde destek ödemesi, altışar aylık dönemler itibarıyla  “Yurt Dışı Birim Yerinde İnceleme ve Değerlendirme Formunun (EK-8)” ibrazını müteakip gerçekleştirilir.

 

MADDE 9- (1) İşletme giderlerinin destek kapsamında bulunmaması nedeniyle, kira desteği için net kira tutarı ile işletme giderlerinin kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtilmesi veya kiraya verenden alınacak açıklayıcı bir yazının Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylatılarak İBGS’ye iletilmesi zorunludur.

 

MADDE 10- (1) Destek kapsamındaki bir yurt dışı birimin adresini değiştirmesi durumunda; eski birimin kapatılması tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde yeni birime taşınıldığının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine bildirilmesi ve yeni birimin kira kontratının Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğine onaylatılması gerekmektedir. Bildirimin ve yeni birimin kira kontratının onayının 1 (bir) ay içerisinde gerçekleştirilmemesi durumunda eski birim kapatılmış sayılır ve Tebliğ’in 11 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılır.

 

            (2) Adres değişikliği durumunda;

 

a) Eski adreste bulunan birim 12 (on iki) aydan az bir sürede destek kapsamında ise yeni adresteki birim, eski adresteki birimin devamı olarak değerlendirilir.

 

b) Eski adreste bulunan birim 12 (on iki) aydan daha fazla destek kapsamında ise yeni adresteki birim, yeni bir birim olarak değerlendirilir.

 

 

MADDE 11- (1) Bu Genelge kapsamında ibraz edilen kira sözleşmesinde belirtilen ve aynı adreste bulunan birden fazla birim için (Örnek: Mağaza+Depo) ortak bir kira bedeli belirlenmiş ise, bu birimler tek birim olarak değerlendirilir ve hesaplama, limiti yüksek olan birime göre yapılır. (Örnek: Yukarıda verilen örnekte mağazanın limitleri esas alınır.)  

 

(2) Aynı sözleşme ile bir mağaza zincirinin bir ya da birden çok mağazasında reyon kiralanması durumunda bu sözleşme konusu reyon veya reyonlar tek bir birim kabul edilir.

 

(3) Mağaza ya da marketlerde şirketlerin kendi ürünlerinin satışının yapılması amacıyla kiraladığı belirli bölümler reyon olarak değerlendirilir.

 

 

MADDE 12- (1) Destek kapsamında bulunan ve destek ödemeleri devam eden şirketlerin kira sözleşmelerinin değişmesi durumunda yeni kira sözleşmesi Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri’ne sunulur ve Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri söz konusu kira tutarının rayice uygunluğunu inceleyerek onaylar.

 

MADDE 13- (1) İşbirliği Kuruluşları, üyelerine kiralamak üzere kiraladıkları alana ilişkin yaptıkları toplu kira ödemeleri için EK-3’deki belgelerle birlikte Müsteşarlığa destek başvurusunda bulunur.

 

            (2) İşbirliği Kuruluşları, kiracı üye şirketlerin 2010/6 sayılı Tebliğ’de sayılan şartlara haiz olduklarından ve mezkûr Tebliğ kapsamında sunacakları belgeler ile “İşbirliği Kuruluşu Başvuru Formunda” yer alan bilgilerin temininden ve doğruluğundan sorumludur. 

 

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

MADDE 14 – (1) Tanıtım desteği için; şirketler EK-4’te yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İBGS’ye, İşbirliği Kuruluşları yine EK-4’te yer alan bilgi ve belgelerle Müsteşarlığa başvurularını yaparlar.

 

MADDE 15- (1) Bu Genelge kapsamında yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.

 

            (2) Destek ödemesinin hesaplanmasında söz konusu malzemelere ilişkin satıcıdan alınan fatura bedeli dikkate alınır.

 

            (3) Bu Genelge kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, internet sitelerine verilen reklâm giderleri, show, defile, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu, seminer, konferans düzenleme faaliyetlerini kapsar.

 

(4) Yurt dışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri ile yurt dışında Türkçe yayın yapan televizyonlar, gazeteler vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

 

(5) Yapılan tanıtım faaliyetlerine ilişkin faturalarda söz konusu tanıtım faaliyetinin niteliğinin belirlenebilir olması gerekmektedir. Destek talebinde bulunulan tanıtım faaliyeti ile fatura arasında ilişki kurulamaması durumunda söz konusu harcama kalemi desteklenmez. 

 

(6) Yurt dışı birime bağlı olarak verilen tanıtım desteği, birimin kapanması ya da destek kapsamından çıkarılması halinde sona erer. Ancak, şirketin 4 yıl destek süresi içerisinde başka birimlere bağlı olarak ya da marka tesciline bağlı olarak tanıtım desteğinden faydalanması mümkündür. Yurt dışı birimin kapanması ya da destek kapsamından çıkarılması ve yurt dışında desteklenen başka bir birimin bulunmaması durumunda tanıtım desteği Tebliğin 14’üncü maddesi çerçevesinde uygulanır. Bu durumda, Tebliğin 13’üncü maddesi çerçevesinde verilmiş olan destek miktarı, 14’üncü madde kapsamında uygulanacak yıllık 250.000 ABD Dolarlık azami destek miktarından mahsup edilir.   

 

(7) Yurt dışı birime bağlı tanıtım desteği, yurt içi şirketin yurt dışı birime ortaklık oranı dikkate alınarak hesaplanır.

 

MADDE 16- (1) Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için sözleşme aranmaz. 10.000 ABD Dolarının üstündeki sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Sözleşmenin ABD Doları haricinde bir para biriminde düzenlenmiş olması durumunda söz konusu yabancı para birimi bu Uygulama Usul ve Esaslarının 28 inci maddesine göre ABD Dolarına çevrilerek sözleşme tutarı tespit edilir.

 

Yurt Dışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

 

MADDE 17 – (1) Marka Tescil desteği için şirketler EK-5’te yer alan bilgi ve belgelerle üyesi oldukları İBGS’ye başvurularını yaparlar. 

MADDE 18- (1) Bu Genelge kapsamında şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

 

a) Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri 

 

b) Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri

 

(2) Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil belgesinin alınmış olması gerekir.

 

(3) Marka yenileme giderleri destek kapsamında değildir.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ORTAK HÜKÜMLER

 

 

MADDE 19-  (1) Şirketlerin kira, tanıtım ve marka tescil harcamalarına ilişkin destek başvuruları başvuruda bulunulan İBGS tarafından, işbirliği kuruluşlarının kira ve tanıtım harcamalarına ilişkin destek başvuruları Müsteşarlık tarafından sonuçlandırılır.

 

(2) Kira desteğinin başlangıç tarihi olarak destek verilen ilk ay esas alınır. İlgili birimin desteği söz konusu aydan başlar ve 48 ay sonra biter.

 

(3) Şirketler, tanıtım desteği ile marka tescil desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince yararlanabilir. 4 (dört) yıllık süre bu konudaki ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihinden itibaren başlar.

 

MADDE 20- (1) Başvuru sahipleri, EK’lerde belirtilen ilgili yurt dışı belgeleri bir dilekçe ekinde, harcamanın yapıldığı ülkede bulunan Ticaret Müşavirlikleri/Ataşeliklerine onaylattırırlar. Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri uygun gördükleri belgelerin üzerine “Süresinde başvurulmuş olup 2010/6 sayılı Tebliğ çerçevesinde aslına uygunluğu görülerek onaylanmıştır” şerhini düşüp, ad ve soyadı, imza ve tarih atarak belgeleri başvuru sahibine teslim ederler.

 

MADDE 21- (1) Bu Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen faaliyetlere ilişkin desteğe konu tüm ödemelerin, şirket veya İşbirliği Kuruluşu tarafından ya da bunların ilgili yurt dışı şirket veya şubeleri tarafından bankacılık sisteminde (EFT, swift, havale, çek ve şirket kredi kartı ile) yapılması gerekmektedir.

 

            (2) Banka onaylı hesap ekstresi/dökümü (miktarın, kirayı ödeyenin ve ödemenin kiraya ilişkin olduğunun belirtilmesi kaydıyla) ödeme belgesi olarak kabul edilir. Çekle yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir. Müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde kredi kartı ekstresinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

MADDE 22-  (1) İBGS, kira desteği başvurusunda bulunan şirketlerin faal olduğunu ve Tebliğin amacına uygun faaliyet gösterdiğini tespit etmek amacıyla, ihracat ve ithalat verileri ile başvuruda sunulan yurt içi şirkete ilişkin son iki döneme ait geçici vergi beyannamelerini ya da son iki aya ilişkin KDV beyannamelerini ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk fişlerini inceleyerek “Yurt İçi Şirket Değerlendirme Formu”nu (EK 7) doldurur.

 

(2) EK-7 formunda kullanılacak ihracat verileri İBGS kayıtlarından alınır. Destek başvurusu yapan şirketin ihracatı başka bir şirket üzerinden yapması halinde İBGS, söz konusu ihracata ilişkin gümrük beyanname örneklerini talep eder. İthalat verileri için, İBGS’nin resmi bir veri kaynağına doğrudan erişimi bulunmuyorsa, Şirket Başvuru Formu’nda beyan edilen bilgiler kullanılır.

 

(3) Faal olmadığı ya da Tebliğin amacına uygun faaliyet göstermediği tespit edilen şirketlerin destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

 

(4) Destek talebine konu yurtdışı birimin Türkiye’ye ithalata yönelik faaliyetlerde de kullanılması halinde bu birime ilişkin giderler desteklenmez.

 

İlave Destek Oranları

 

MADDE 23- (1)  Bu Genelge kapsamında ilave destek verilecek “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” EK-9’da, ilave destek verilecek iller ve destek oranı ise EK-10’da yer almaktadır.

 

(2) Bir tanıtım faaliyetinin ya da marka tescilinin birden çok ülkeyi kapsaması durumunda, söz konusu ülkelerin tamamının “Hedef ve Öncelikli Ülkeler” listesinde yer alması halinde ilave destek oranı uygulanır

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

DİĞER HÜKÜMLER

 

 

MADDE 24- (1) 2010/6 sayılı Tebliğin 24 üncü maddesinde belirtilen eksiklik bildirimi, şirkete ve İşbirliği Kuruluşuna taahhütlü posta ile yapılır.

 

Ödeme

MADDE 25- (1) İBGS, ilk ve müteakip destek başvurularını şirketler tarafından kendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde sonuçlandırır ve destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ve ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin kendilerine ibrazını müteakip, uygun gördüğü hak ediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB), bilgi yazısını ise başvuru sahibi şirkete gönderir.

          2) Müsteşarlık, İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan kendisine ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, destek başvurusunda bulunan İşbirliği Kuruluşu tarafından Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ve ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da vergi ve/veya sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Müsteşarlığa ibrazını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını TCMB’ye, bilgi yazısını ise destek ödemesinin yapılacağı İşbirliği Kuruluşuna gönderir.

MADDE 26- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmaya yönelik başvuruların Tebliğin 21’inci maddesi çerçevesinde yapılması gerekmektedir.  Başvuru dosyasında eksik bilgi ve belge bulunması halinde Müsteşarlık/İBGS yazılı olarak İşbirliği Kuruluşlarından/şirketlerden eksik bilgi ve belgeleri talep eder. İşbirliği kuruluşlarının/şirketlerin eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir ve değerlendirmeye alınmaz. 3 (üç) aylık süre Müsteşarlık veya İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar, İşbirliği Kuruluşlarının veya şirketlerin bildirim üzerine vereceği cevabın Müsteşarlık veya İBGS evrak kaydına girmesi ile biter.

 

MADDE 27- (1) Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerinden ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak şirketin ve İşbirliği Kuruluşunun borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, şirketin ve İşbirliği Kuruluşunun talebi doğrultusunda Müsteşarlık veya İBGS tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

 

a) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutarın gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibi şirkete ve İşbirliği Kuruluşuna intikal ettirilir. Bakiye varsa şirkete ve İşbirliği Kuruluşuna ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibi şirkete ve İşbirliği Kuruluşuna intikal ettirilir.

b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılmasını teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibi şirkete ve İşbirliği Kuruluşuna intikal ettirilir.

c) Borçlu tarafından mahsup talebinde bulunulmadan ya da mahsup talebinde bulunulmakla birlikte mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibi şirkete ve İşbirliği Kuruluşuna intikal ettirilir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibi şirkete ve İşbirliği Kuruluşuna intikal ettirilir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibi şirkete ve İşbirliği Kuruluşuna intikal ettirilir.

 

MADDE 28- (1) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu’nda” yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır. 

 

            (2) Destek ödemelerinin hesaplanmasında TCMB kurları ve www.oanda.com sitesinin kurları kullanılırken ödeme belgesi ile aynı tarihli kur esas alınır.

 

 

Geçici Madde 1- (1) 2010/6 sayılı Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında henüz sonuçlandırılmamış başvurular bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesine göre sonuçlandırılır.

 

 

[1] 20/05/2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

 •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
 •   0216 459 06 52
 •   0530 543 99 91
 • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.