Turquality Desteği

Turquality Desteği

16 Mayıs 2011 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27936

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

2006/4 SAYILI TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI,

TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/5)

MADDE 1 – Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 15/4/2011 tarihli ve 2011/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 11/5/2006 tarihli ve 2006/7 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Karar”ı ile anılan Karara istinaden 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’ninDesteklenmesi Hakkında Tebliğ”in “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesindeki “Şirket” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, “Zincir Restoran” tanımı ilave edilmiştir.

“Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile gastronomi sektöründe faaliyet gösteren zincir restoranlar,

Zincir Restoran: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde faaliyette bulunan ve yurtiçinde en az 5 lokantakafe ile yurtdışında işletilen en az 1 lokantakafeden oluşan zinciri (otel bünyesinde otel tarafından kendi markası ile işletilen lokantalarkafeler hariç)”,

MADDE 3 – Söz konusu Tebliğ’in 10’uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (ç), (e), (f), (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıda yer alan (h) ve (ı) bentleri ilave edilmiştir.

“a) Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının tescili ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirecekleri giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

c) Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak;

1) Açtıkları ve/veya açacakları yurtdışı birime (satış sonrası servis hizmeti vermek üzere açılan birimler dahil) ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik hukuki danışmanlık giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,

2) Mağaza/lokanta/kafe açılması amacıyla gerçekleştirecekleri uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık ve yerel vergi, resim harçlar ile açtıkları ve/veya açacakları mağazalokantakafelere ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 ABD Doları,

ç) Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtecekleri ülkelerde faaliyet gösteren ve farklı markaların kendilerine ait reyonlarda satıldığı büyük mağazalarda veya gıda ürünleri için marketlerde sadece destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satılması amacıyla kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

e) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Doları,

f) Destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazaya ilişkin;

1) Dekorasyon harcamaları, mağaza başına %50 oranında ve en fazla 50.000 ABD Doları,

2) Kira giderleri mağaza başına %50 oranında, en fazla iki yıl süresince ve azami 100.000 ABD Doları,

g) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, moda vetrendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, risk yönetimi, uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri ile Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları, %50 oranında ve yıllık en fazla 500.000 ABD Doları,

h) Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Doları,

ı) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (d) bentleri çerçevesinde açtıkları birimlerinin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira uygulamasının bulunmadığı birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için kullanılan palet miktarına göre hesaplanan) ve Müsteşarlık tarafından incelenen ilk kira tutarı, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası, ilgili bentlerde belirtilen limitler dâhilinde,

desteklenir.”

MADDE 4 – Söz konusu Tebliğ’in 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesi ve mağaza/lokanta/kafe açılışı ve işletilmesini teminen gerçekleştirilen; kalite, hijyen, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti, ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin danışmanlık dahil her türlü giderleri,

c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket veya harcama yetkisi verilen şirket tarafından istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri,

d) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak Stratejik İş Planlarında hedef pazarlar olarak belirtilen ülkelerde açtıkları/açacakları;

1) Mağazalara/lokantalara/kafelere ilişkin uygun mahal araştırmasına yönelik danışmanlık, konsept mimari çalışmaları, dekorasyon, brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, komisyon, hizmet harcamaları, mağaza/lokanta/kafekiralanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık ve belediye giderleri ile söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli, Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri,

2) Ofis, depo, showroom, satış sonrası servis vb. yurtdışı birimlerine yönelik brüt kira ile buna ilişkin vergi/resim/harç, dekorasyon (yalnızca showroom için), komisyon giderleri, söz konusu birimlerin işletilmesi için gerekli Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri, farklı markaların satıldığı showroom/büyük mağaza (department store), hipermarketlerde kiraladıkları reyon, gondol, köşe (corner), dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk,stand (floor display) vb. tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin kira, dekorasyon, hizmet ve/veya komisyon harcamaları,

3) Franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon ve kira giderleri,

4) Şirketlerin bu maddenin birinci fıkarasının (d) bendinin (1) ve (2)’nci alt bentleri çerçevesinde açtıkları birimlerin kirasının ciroya (depo için kullanılan palet miktarına) bağlı olması durumunda; Müsteşarlık tarafından uygun görülen temel kira tutarı [temel kira uygulamasının bulunmadığı birimlerde, yalnızca cironun yüzdesinden oluşan (depo için kullanılan palet miktarına göre hesaplanan) ve Müsteşarlık tarafından incelenen ilk kira tutarı, temel kira kabul edilir] ile söz konusu temel kira tutarının %50’sine kadar olan ciro kirası,

e) Kurumsal kimlik oluşturulması, stratejik şirket yapılandırılması, kalite kontrol sistemi oluşturulması, moda vetrendler, gastronomi, ürün ve ambalaj tasarımı, stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, uluslararası ihracat ve hukuk, risk yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), bilgi-işlem gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı diğer her türlü iş yönetimi kapsamında satın alacakları danışmanlık giderleri, Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları,

%50 oranında desteklenir.”

MADDE 5 – Adıgeçen Tebliğ’in 21’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ’in 11’inci maddesinde düzenlenen desteklerden 5 (beş) yıl yararlandırılan şirketlerle ilgili olarak yapılacak performans değerlendirmesi neticesinde belirli bir düzeyin üzerinde performans gösterdiği belirlenen şirketlerin destek süresi, ilave 5 (beş) yıl süreyle uzatılabilir.

(2) Bu Tebliğ’in 10’uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan şirketler, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yapılan inceleme neticesinde;

a) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülen şirketler, yararlandıkları destek süresi düşülmek suretiyle 5 (beş) yıl ve bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde performanslarına bağlı olarak ilave 5 (beş) yıl süreyle desteklenebilir.

b) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyen şirketler, kalan destek süreleri boyunca bu Tebliğ’in 10’uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılmaya devam edilir. Destek süresi sona eren şirketler bu Tebliğ kapsamında desteklenmez.”

MADDE 6 – Söz konusu Tebliğ’in 22’nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(2) Bir marka için; destek kapsamına alınan şirketle birlikte, yurtiçinde veya yurtdışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve Müsteşarlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketler desteklenebilir.”

MADDE 7 – Mezkur Tebliğ’in 24’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bu Tebliğin;

a) 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi çerçevesinde; destek kapsamına alınan markayla ilgili şirketlerin aynı anda desteklenecek moda/endüstriyel ürün tasarımcısı/aşçı/şef sayısı 3’ü, 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında ise 5’i,

b) 11 inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinin birinci alt bendi çerçevesinde;

1) Destek kapsamına alınan markayla ilgili şirketlerin aynı anda desteklenecek mağaza sayısı, 50 (elli) adedi,

2) Mağaza başına desteklenecek konsept mimari çalışmaları, dekorasyon ve Müsteşarlık tarafından belirlenen temel kurulum giderleri 200.000 ABD Doları’nı,

c) 11’inci maddesinin 1’inci fıkrasının (d) bendinin 3’üncü alt bendi kapsamında;

1) Destek kapsamına alınan markayla ilgili şirketlerin franchising sistemi ile desteklenecek mağaza sayısı 100 (yüz) adedi,

2) Mağaza başına desteklenecek dekorasyon gideri, 100.000 ABD Doları’nı,

3) Mağaza başına desteklenecek kira gideri yıllık 200.000 ABD Doları ve mağaza başına 2 yılı,

geçemez.”

MADDE 8 – Bahse konu Tebliğ’in 25’inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 25 – Bu Tebliğin 11’inci maddesinde belirtilen faaliyetler için bir şirkete sağlanacak azami destek miktarı Müsteşarlık tarafından sınırlandırılabilir.”

MADDE 9 – Söz konusu Tebliğ’in 29’uncu maddesine aşağıda yer alan üçüncü fıkra ilave edilmiştir.

“(3) Müsteşarlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılan inceleme neticesinde harcamalara ilişkin olarak tespit edilen eksik bilgi/belgelerin; şirkete/kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Müsteşarlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez. 6 aylık süre; Birlik ve/veya Müsteşarlık tarafından otomasyon sistemi üzerinden yapılan inceleme neticesinde, eksik bilgi/belge tamamlama görevinin firmanın görev listesinde bulunduğu süre toplamı üzerinden hesaplanır.”

MADDE 10 – Mezkur Tebliğ’in 33’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“(3) Müsteşarlık, söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde, Stratejik İş Planlarında belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediği, sağlanan desteği etkin kullanmadığı ve/veya markalaşma konusunda herhangi bir gelişim göstermediğini tespit ettiği kuruluş ile şirketleri, Marka/TURQUALITY® destek programlarına ilişkin destek süresinin her aşamasında destek kapsamından çıkarabilir veya destek oranlarında indirime gidebilir.”

MADDE 11 – Bahse konu Tebliğ’in 37’nci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketler ile destek süresi dolan şirketler, 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/6 sayılı ‘Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’ hükümlerinden yararlandırılmazlar.”

MADDE 12 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13 – Bu Tebliği hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

2006/4 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

ESKİ MADDE

YENİ MADDE

11

 

Madde67(Mükerer)–(1)  TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin 1 (bir) adet markasına ilişkin 67’nci maddede belirtilen detaylı analiz çalışmasına ilişkin giderleri 71’inci maddenin (b) bendi çerçevesinde karşılanacaktır.

 

(2) Ancak, şirketlerin ikinci markaları için de destek talebinde bulunmaları halinde 67’nci maddede belirtilen detaylı analiz çalışmasının ikinci marka için de yapılması zorunlu olup, söz konusu analiz çalışmasının Yönetim Danışmanlığı firması tarafından gerçekleştirilebilmesi için;

§ Yıllık satış geliri < 25milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 70.000 ABD Doları + KDV,

§ 25 milyon ABD Doları £Yıllık satış geliri<75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 100.000 ABD Doları + KDV,

§ Yıllık satış geliri  ³ 75milyon ABD Doları olan şirketler tarafından 150.000 ABD Doları + KDV,

karşılığı TL’nin proje yürütücüsü Koordinatör Birlik bünyesinde faaliyet gösteren TURQUALITY®  Sekretaryasına makbuz karşılığında ödenmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Detaylı analiz çalışması yaptırılmayan ikinci markalar için bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde destek sağlanması mümkün bulunmamaktadır.

 

 

(4) İkinci markaya ilişkin olarak yapılacak detaylı analiz çalışması için Yönetim Danışmanlığı firmasına ödenecek tutarın % 50’sinin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 50’nci maddesi kapsamında desteklenmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Madde 67 (Mükerer)-(1) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin 1 (bir) adet markasına ilişkin 67’nci maddede belirtilen detaylı analiz çalışmasına ilişkin giderleri 71’inci maddenin (b) bendi çerçevesinde karşılanacaktır.

(2) Ancak, şirketlerin ikinci markaları için de destek talebinde bulunmaları halinde 67’nci maddede belirtilen detaylı analiz çalışmasının ikinci marka için de yapılması zorunlu olup, söz konusu analiz çalışmasının Yönetim Danışmanlığı firması tarafından gerçekleştirilebilmesi için;

§ A grubu [hazır giyim ve kuyum sektöründe iştigal eden] şirketler tarafından 70.000 ABD Doları + KDV,

§ B grubu [yıllık satış hacmi 300 milyon ABD Doları’na kadar olan (ve), faaliyet gösterdiği ülke sayısı 1-5 arası olan (ve), satış kanalı çeşitliliği* sınırlı (satış kanalı sayısı 1 adet) olan ve perakende satışları sınırlı (perakende satışlarının toplam satışları içindeki oranı %10 veya %10’dan az) olan] şirketler tarafından 100.000 ABD Doları + KDV,

§ C grubu [yıllık satış hacmi 300 milyon ABD Doları’ndan fazla olan (veya), satış kanalı çeşitliliği* derin (satış kanalı sayısı 1’den fazla) olan veya perakende satışları yüksek (perakende satışlarının toplam satışları içindeki oranı %10’dan fazla) olan]  şirketler tarafından 150.000 ABD Doları + KDV,

karşılığı TL’nin proje yürütücüsü Koordinatör Birlik bünyesinde faaliyet gösteren TURQUALITY®  Sekretaryasına makbuz karşılığında ödenmesi gerekmektedir.

(3) Bu maddenin 2’nci bendi kapsamında detaylı analiz çalışması yaptırılmayan markalar için mezkur Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde destek sağlanması mümkün bulunmamaktadır.

(5) İkinci marka ve ikinci destek dönemine ilişkin olarak yapılacak detaylı analiz çalışması için Yönetim Danışmanlığı firmasına ödenecek tutarın % 50’sinin bu Uygulama Usul ve Esaslarının 50’nci maddesi kapsamında desteklenmesi mümkün bulunmaktadır.

12

 

Madde 3 - Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen

Lokanta/Kafe: Türk kültür unsurlarını barındıran, ilk başvuru esnasında menüsü asgari %50 nispetinde Türk mutfağını temsil eden yemeklerden oluşan yemek ve bu yemeklere uygun servis hizmetinin sunulduğu mekanları,

ifade eder. 

 

 

Madde 3 - Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen

Lokanta/Kafe: Türk kültür unsurlarını barındıran, menüsünde Türk mutfağını temsil eden yemekler bulunan ve bu yemeklere uygun servis hizmetinin sunulduğu mekanları,

ifade eder. 

33

 

Madde 20 - 2006/4 sayılı Tebliğin esas amacı uluslararası Türk markaları yaratılmasıdır. Bu itibarla, 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınacak şirketlerin belirli bir iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı aranacaktır. 

Bu çerçevede, 19’uncu maddede belirtilen şartlara haiz olan şirketlerin (Ek-7)’de yer alan “TURQUALITY® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti”ni doldurması ve söz konusu sette yer alan sorulara vereceği cevaplar sonucunda alacağı puana göre 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca destek kapsamına alınıp alınamayacağı hususunda kendisinin bir ön değerlendirme yapması gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen değerlendirme neticesinde destek kapsamına alınabileceği sonucuna ulaşılan şirketler; imzasız kullanıcılar tarafından Sistem üzerinden elektronik ortamda yapılan başvuruya ek olarak, Sistem tarafından üretilen başvuru formu ile bu forma eklenmesi gereken belgeleri (Firma Ön Değerlendirme Seti dahil), Müsteşarlığa gönderilmek üzere TURQUALITY® Sekretaryası’na ibraz ederler.

Müsteşarlık tarafından yapılacak ön inceleme neticesinde; 19’uncu maddede belirtilen şartları haiz olduğu belirlenen gastronomi sektöründeki şirketlerin TURQUALITY® Çalışma Grubu’nun istişari nitelikteki görüşünü müteakip;

§ Stratejik Planlama

§ Finansal Performans

§ Marka Performansı

§ Marka Yönetimi

§ Pazarlama, Satış ve Ticaret Yönetimi

§ Tedarik Zinciri Operasyon ve Servis Yönetimi

§ İnsan Kaynakları Yönetimi

§ Kurumsal Yönetim

§ Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Diğer sektörlerdeki şirketlerin ise; 

§          Stratejik planlama,

§          Finansal performans,

§          Tedarik zinciri yönetimi,

§          Marka yönetimi, marka gücü,

§          Ürün tasarımı geliştirme,

§          Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi,

§          Kurumsal yönetişim,

§          İnsan kaynakları,

§          Bilgi sistemleri 

alanlarındaki düzeylerinin belirlenebilmesi ile zincir restoranlarda Türk mutfağı yemeklerinin sunulduğu ile söz konusu restoranların Türk kültürünü yansıtan bir nitelikte olduğu hususunun teyit edilebilmesini teminen 2006/4 sayılı Tebliğin 12’nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında seçilen Yönetim Danışmanlığı firmasından bir ön inceleme yaparak rapor düzenlemesi talep edilir.    …

 

 

Madde 20 - 2006/4 sayılı Tebliğin esas amacı uluslararası Türk markaları yaratılmasıdır. Bu itibarla, 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınacak şirketlerin belirli bir iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyeline sahip olması şartı aranacaktır. 

Bu çerçevede, 19’uncu maddede belirtilen şartlara haiz olan şirketlerin (Ek-7)’de yer alan “TURQUALITY® Projesi Firma Ön Değerlendirme Seti”ni doldurması ve söz konusu sette yer alan sorulara vereceği cevaplar sonucunda alacağı puana göre 2006/4 sayılı Tebliğ uyarınca destek kapsamına alınıp alınamayacağı hususunda kendisinin bir ön değerlendirme yapması gerekmektedir.  

Yukarıda belirtilen değerlendirme neticesinde destek kapsamına alınabileceği sonucuna ulaşılan şirketler; imzasız kullanıcılar tarafından Sistem üzerinden elektronik ortamda yapılan başvuruya ek olarak, Sistem tarafından üretilen başvuru formu ile bu forma eklenmesi gereken belgeleri (Firma Ön Değerlendirme Seti dahil), Müsteşarlığa gönderilmek üzere TURQUALITY® Sekretaryası’na ibraz ederler.

Müsteşarlık tarafından yapılacak ön inceleme neticesinde; 19’uncu maddede belirtilen şartları haiz olduğu belirlenen gastronomi sektöründeki şirketlerin;

§ Stratejik Planlama

§ Finansal Performans

§ Marka Performansı

§ Marka Yönetimi

§ Pazarlama, Satış ve Ticaret Yönetimi

§ Tedarik Zinciri Operasyon ve Servis Yönetimi

§ İnsan Kaynakları Yönetimi

§ Kurumsal Yönetim

§ Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Diğer sektörlerdeki şirketlerin ise; 

§          Stratejik planlama,

§          Finansal performans,

§          Tedarik zinciri yönetimi,

§          Marka yönetimi, marka gücü,

§          Ürün tasarımı geliştirme,

§          Pazarlama, müşteri ve ticaret yönetimi,

§          Kurumsal yönetişim,

§          İnsan kaynakları,

§          Bilgi sistemleri 

alanlarındaki düzeylerinin belirlenebilmesi ile zincir restoranlarda Türk mutfağı yemeklerinin sunulduğu ile söz konusu restoranların Türk kültürünü yansıtan bir nitelikte olduğu hususunun teyit edilebilmesini teminen 2006/4 sayılı Tebliğin 12’nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde Marka/TURQUALITY® Programı kapsamında seçilen Yönetim Danışmanlığı firmasından bir ön inceleme yaparak rapor düzenlemesi talep edilir. 

  …

4

 

6) KALİTE BELGELERİ İLE İNSAN CAN, MAL EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİNİ GÖSTERİR İŞARETLERE İLİŞKİN HARCAMALARIN DESTEKLENMESİ

Destek ödemesi talebinde bulunulan kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin olarak;

*1) Onaylanmış belgenin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsoloslukları ya da *1Uygulamacı Kuruluşun onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,

*2) Onaylanmış detaylandırılmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek (hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup cirolu çek kabul edilmemektedir) vb’nin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsoloslukları ya da *1Uygulamacı Kuruluşun onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,

*3) Belgenin ve/veya işaretin alındığı Belgelendirme Kuruluşunun akredite edildiğine ilişkin Belgelendirme Kuruluşundan alınacak onaylanmış yazının aslı veya Noter ya da *1Uygulamacı Kuruluşun aslını görerek onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,

4) Müsteşarlık ve/veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.

 

 

6) KALİTE BELGELERİ İLE İNSAN CAN, MAL EMNİYETİ VE GÜVENLİĞİNİ GÖSTERİR İŞARETLERE İLİŞKİN HARCAMALARIN DESTEKLENMESİ

Destek ödemesi talebinde bulunulan kalite belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlere ilişkin olarak;

*1) Onaylanmış belgenin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsoloslukları ya da *1Uygulamacı Kuruluşun onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,

*2) Onaylanmış detaylandırılmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek (hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup cirolu çek kabul edilmemektedir) vb’nin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsoloslukları ya da *1Uygulamacı Kuruluşun onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,

 

*3) Yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

4) Müsteşarlık ve/veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler. 

55

 

Madde 34- (1) Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak ve destek kapsamına alındıkları tarihten sonra franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazaya ilişkin

§ dekorasyon harcamaları, %50 oranında ve mağaza başına en fazla 50.000 ABD Doları,

§ kira giderleri mağaza başına %50 oranında, en fazla iki yıl süresince en fazla 100.000 ABD Doları,

desteklenir. 

 

Madde 34- (1) Şirketlerin destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchise vermeleri halinde, franchising sistemi ile yurt dışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazaya ilişkin

§ dekorasyon harcamaları, %50 oranında ve mağaza başına en fazla 50.000 ABD Doları,

§ kira giderleri mağaza başına %50 oranında, en fazla iki yıl süresince en fazla 100.000 ABD Doları,

desteklenir.

 

6

 

7) FRANCHISING DESTEĞİ

Destek ödemesi talebinde bulunulan ve franchising sistemi ile yurtdışında açılan ve faaliyete geçirilen mağazayla ilgili;

*1) Onaylanmış franchising sözleşmesinin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsoloslukları ya da *1Uygulamacı Kuruluşun onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,

*2) Söz konusu mağazayı açan ve faaliyete geçiren şirketin onaylanmış tescil belgesinin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsoloslukları ya da *1Uygulamacı Kuruluşun onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,

*3) Dekorasyon harcamalarına ilişkin onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek (hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup cirolu çek kabul edilmemektedir) vb.nin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsoloslukları ya da *1Uygulamacı Kuruluşun onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,

4) Mağazanın faaliyete geçirildiğine dair Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinden temin edilecek yazı,

5) Mağazaya ilişkin fotoğraflar,

6) Şirketin franchising kitapçığı/projesinin bir örneği

7) Müsteşarlık ve/veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.

 

 

7) FRANCHISING DESTEĞİ

Destek ödemesi talebinde bulunulan ve franchising sistemi ile yurtdışında açılan ve faaliyete geçirilen mağazayla ilgili;

*1) Onaylanmış franchising sözleşmesinin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsoloslukları ya da *1Uygulamacı Kuruluşun onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,

*2) Söz konusu mağazayı açan ve faaliyete geçiren şirketin onaylanmış tescil belgesinin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsoloslukları ya da *1Uygulamacı Kuruluşun onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,

 

*3) Dekorasyon harcamalarına ilişkin onaylanmış fatura ve faturanın ödendiğine dair onaylanmış banka dekontu, çek (hesap ekstresi ile birlikte ibrazı zorunlu olup cirolu çek kabul edilmemektedir) vb.nin aslı veya Noter, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Türk Konsoloslukları ya da *1Uygulamacı Kuruluşun onayladığı örneği ile Yeminli Tercüme Bürolarına yaptırılmış tercümesi,

4) Mağazanın faaliyete geçirildiğine dair Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinden temin edilecek yazı,

5) Mağazaya ilişkin fotoğraflar,

6) Şirketin franchising kitapçığı/projesinin bir örneği

7) Müsteşarlık ve/veya Uygulamacı Kuruluş tarafından istenebilecek diğer bilgi ve belgeler.

Kira harcamalarının desteklenmesi için yukarıdakilere ilave olarak gereken belgeler:

8) Franchise verilen şirketle, kiraya veren taraf arasındaki kira sözleşmesi,

9) Franchise verilen şirketle, kiraya veren taraf arasındaki kira sözleşmesine ilişkin bankacılık kanalıyla yapılan ödemeyi gösterir onaylanmış ödeme belgesi

10) Destek kapsamındaki şirketin franchise verilen şirkete bankacılık kanalıyla yaptığı ödemeyi gösterir onaylanmış ödeme belgesi

7

 

Madde 38/50- (1) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin destek kapsamına alındıkları tarihten sonra; 

§    Kurumsal kimlik oluşturulması,

§    Stratejik şirket yapılandırılması,

§    Kalite kontrol sistemi oluşturulması,

§    Moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı,

§    Gastronomi 

§    Stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),

§    Uluslararası hukuk, ihracat, ticari bariyerler, ülkelerarası ilişkiler gibi uluslararası ticareti ve bununla ilgili şirket ve operasyon yapılanmasını ilgilendiren her türlü danışmanlıklar,

§    Risk yönetimi,

§    Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),

§    Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı

gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı alanlarda Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından satın alacakları danışmanlık giderleri, %50 oranında desteklenir. 

 

 

Madde 38/50- (1) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin destek kapsamına alındıkları tarihten sonra; 

§    Kurumsal kimlik oluşturulması,

§    Stratejik şirket yapılandırılması,

§    Kalite kontrol sistemi oluşturulması,

§    Moda ve trendler, ürün ve ambalaj tasarımı,

§    Gastronomi 

§    Stratejik pazarlama, perakende operasyonlar, şirket kuruluşu, mağaza açılması ve işletilmesi, (ürün tasarımı-yönetimi-geliştirmesi, fiyatlama, dağıtım kanalı ve iletişim-tanıtımla ilgili her türlü stratejik danışmanlık giderleri),

§    Uluslararası hukuk, ihracat, ticari bariyerler, ülkelerarası ilişkiler gibi uluslararası ticareti ve bununla ilgili şirket ve operasyon yapılanmasını ilgilendiren her türlü danışmanlıklar,

§    Risk yönetimi,

§    Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM),

§    Bilgisayarlı Tasarım (CAD), Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM), Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM), Kurumsal Performans Yönetimi (EPM), Perakende Yönetimi vb. bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı

gibi uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırıcı alanlarda Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanlık firmalarından satın alacakları danışmanlık giderleri, %50 oranında desteklenir. 

 

(2) Destek kapsamındaki şirketle organik bağı bulunması sebebiyle harcama yetkisi verilen yurtiçinde ya da yurtdışında yerleşik şirketler tarafından/için yapılan bu maddenin 1’inci fıkrası kapsamındaki harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

8

 

Madde 51- Destek kapsamındaki şirketin yukarıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti satın alacağı firmanın Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar listesinde yer almaması halinde, şirket söz konusu danışmanlık firmasının yetkilendirilmesini talep edebilir. Müsteşarlık yapacağı inceleme neticesinde bu firmayı danışman listesine dâhil edebilir veya bu talebi reddedebilir. Bu durumda, hâlihazırda yetkilendirilmiş şirketler de dâhil olmak üzere, hizmet alınan şirketin, destek kapsamındaki firmanın destek başvurusuna konu olan sözleşmesinin imzalandığı tarih itibarıyla yetkilendirme koşullarını sağladığı kabul edilir.

Söz konusu inceleme, destek unsurlarına göre farklılık arz edip, aşağıda belirtilen ölçütler çerçevesinde gerçekleştirilecektir:

            (a) Bu Uygulama Usul ve Esasları’nın 38 ve 50’nci maddelerinin son bölümünde ifade edilen; “Bilgi yönetimi kapsamında satın alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı”na ilişkin hizmet satın alacakları firmalar, yetkilendirilmesi istenen danışmanlık firmasının müşteri referanslarına istinaden yetkilendirilecektir.

            Bu çerçevede;

 • ·        1. Grup; yurtdışı gelişmiş rekabet pazarlarından en az 5 müşterinin, kendisinden yıllık hacmi 250.000 ABD Doları ve üzeri tutarda hizmet satın aldıklarına dair referansına sahip şirketler. Bu grupta yer alan şirketlerden yıllık tutar limiti olmaksızın bütün projelere dair lisans veya hizmet satın alınabilir. Bu şirketler için yetkilendirme onayı TURQUALITY® Çalışma Grubu’nun istişari görüşüyle Müsteşarlık tarafından verilecektir.

 

 • ·             2. Grup; en az 1’i yurtdışı gelişmiş rekabet pazarlarından olmak üzere toplam 5 müşterinin, kendisinden yıllık hacmi 100.000 ABD Doları ile 250.000 ABD Doları arası tutarda hizmet satın aldıklarına dair referansına sahip şirketler. Bu grupta yer alan şirketlerden yıllık azami 250.000 ABD Doları tutarındaki projelere dair lisans veya hizmet satın alınabilir. Bu şirketlerden alınan, yıllık proje bedeli 250.000 ABD Doları’nın üzerindeki hizmetler destek kapsamında değerlendirilmez. Bu şirketler için yetkilendirme onayı TURQUALITY® Çalışma Grubu tarafından verilecektir.

 

 • ·           3. Grup; en az 3 müşterinin (bütün müşteriler Türkiye’den olabilir) referansına sahip şirketler. Bu grupta yer alan şirketlerden yıllık azami 100.000 ABD Doları tutarındaki danışmanlık projelerine dair lisans veya hizmet satın alınabilir. Bu şirketlerden alınan, yıllık proje bedeli 100.000 ABD Doları’nın üzerindeki hizmetler destek kapsamında değerlendirilmez. Bu şirketler için yetkilendirme onayı TURQUALITY® Çalışma Grubu Yetkilendirme Alt Komitesi tarafından verilecektir.

 

(b) Yukarıdaki (a) bendi kapsamı dışında kalan danışmanlık hizmetlerinin satın alınabileceği firmaların yetkilendirmesi üç grup altında yapılacaktır:

 

 • 1. Grup; yurtdışı gelişmiş rekabet pazarlarından en az 5 müşterinin referansına sahip şirketler. Bu grupta yer alan şirketlerden yıllık tutar limiti olmaksızın bütün danışmanlık projeleri satın alınabilir. Bu şirketler için yetkilendirme onayı, TURQUALITY® Çalışma Grubu’nun istişari görüşüyle Müsteşarlık tarafından verilecektir.

 

 •  2. Grup; en az 1’i yurtdışı gelişmiş rekabet pazarlarından olmak üzere toplam 5 müşterinin referansına sahip şirketler. Bu grupta yer alan şirketlerden yıllık azami 250.000 ABD Doları tutarındaki danışmanlık projeleri satın alınabilir. Bu şirketlerden alınan, yıllık proje bedeli 250.000 ABD Doları’nın üzerindeki hizmetler destek kapsamında değerlendirilmez. Bu şirketler için yetkilendirme onayı TURQUALITY® Çalışma Grubu tarafından verilecektir.

 

3. Grup; en az 3 müşterinin (bütün müşteriler Türkiye’den olabilir) referansına sahip şirketler. Bu grupta yer alan şirketlerden yıllık azami 100.000 ABD Doları tutarındaki danışmanlık projeleri satın alınabilir. Bu şirketlerden alınan, yıllık proje bedeli 100.000 ABD Doları’nın üzerindeki hizmetler destek kapsamında değerlendirilmez. Bu şirketler için yetkilendirme onayı TURQUALITY® Çalışma Grubu Yetkilendirme Alt Komitesi tarafından verilecektir.

 

Madde 51- Destek kapsamındaki şirketin yukarıda belirtilen konularda danışmanlık hizmeti satın alacağı firmanın Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş firmalar listesinde yer almaması halinde, şirket söz konusu danışmanlık firmasının yetkilendirilmesini talep edebilir. Müsteşarlık yapacağı inceleme neticesinde bu firmayı danışman listesine dâhil edebilir veya bu talebi reddedebilir. Bu durumda, hâlihazırda yetkilendirilmiş şirketler de dâhil olmak üzere, hizmet alınan şirketin, destek kapsamındaki firmanın destek başvurusuna konu olan sözleşmesinin imzalandığı tarih itibarıyla yetkilendirme koşullarını sağladığı kabul edilir.

Söz konusu inceleme, aşağıda belirtilen ölçütler çerçevesinde gerçekleştirilecektir:   

 • 1. Grup; yurtdışı gelişmiş rekabet pazarlarından en az 5 müşterinin referansına sahip şirketler. Bu grupta yer alan şirketlerden yıllık tutar limiti olmaksızın danışmanlık projeleri veya lisans satın alınabilir. Bu şirketler için yetkilendirme onayı, TURQUALITY® Çalışma Grubu’nun istişari görüşüyle Müsteşarlık tarafından verilecektir.

 

 •  2. Grup; en az 1’i yurtdışı gelişmiş rekabet pazarlarından olmak üzere toplam 5 müşterinin referansına sahip şirketler. Bu grupta yer alan şirketlerden yıllık azami 250.000 ABD Doları tutarındaki danışmanlık projeleri veya lisans satın alınabilir. Bu şirketlerden alınan, yıllık proje bedeli 250.000 ABD Doları’nın üzerindeki hizmetler veya lisans harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez. Bu şirketler için yetkilendirme onayı TURQUALITY® Çalışma Grubu tarafından verilecektir.

 

 • 3. Grup; en az 3 müşterinin (bütün müşteriler Türkiye’den olabilir) referansına sahip şirketler. Bu grupta yer alan şirketlerden yıllık azami 100.000 ABD Doları tutarındaki danışmanlık projeleri veya lisans satın alınabilir. Bu şirketlerden alınan, yıllık proje bedeli 100.000 ABD Doları’nın üzerindeki hizmetler veya lisans harcamaları destek kapsamında değerlendirilmez. Bu şirketler için yetkilendirme onayı TURQUALITY® Çalışma Grubu Yetkilendirme Alt Komitesi tarafından verilecektir.

 

9

 

Madde 63 – (2) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından faaliyetin gerçekleştiğine dair inceleme yapılabilmesini teminen; şirketin, faaliyet tarihinden önce ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne yazılı başvuru yapması zorunludur. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği şirketin yazılı başvurusu üzerine, söz konusu faaliyete ilişkin yerinde inceleme yapar ve EK-15’te belirtilen hususlar çerçevesinde, EK-14’te yer alan formun doldurulması suretiyle faaliyetin gerçekleştiğine dair onay verir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği EK-14’te yer alan formu düzenledikten sonra Müsteşarlığa intikal ettirir ve şirkete, söz konusu formu Müsteşarlığa intikal ettirdiğine dair yazı gönderir. Şirket, başvuru dosyasının basılı örneği ile otomasyon sisteminde oluşturduğu elektronik dosyasına, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından gönderilen, EK-14’ye yer alan formun düzenlendiğine dair yazıyı ekler. EK-15’te yer alan faaliyetler, EK-14’te yer alan formun ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından düzenlenerek Müsteşarlığa intikal ettirilmesi halinde desteklenir. 

 

Madde 63 – (2) Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından faaliyetin gerçekleştiğine dair inceleme yapılabilmesini teminen; şirketin, faaliyet tarihinden önce ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği’ne yazılı başvuru yapması zorunludur. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği şirketin yazılı başvurusu üzerine, söz konusu faaliyete ilişkin yerinde inceleme yapar ve EK-15’te belirtilen hususlar çerçevesinde, EK-14’te yer alan formun doldurulması suretiyle faaliyetin gerçekleştiğine dair onay verir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği EK-14’te yer alan formu düzenledikten sonra ilgili Birliğe ve Bakanlığa intikal ettirir ve şirkete, söz konusu formu ilgili Birliğe ve Bakanlığa intikal ettirdiğine dair yazı gönderir. Şirket, başvuru dosyasının basılı örneği ile otomasyon sisteminde oluşturduğu elektronik dosyasına, Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından gönderilen, EK-14’ye yer alan formun düzenlendiğine dair yazıyı ekler. EK-15’te yer alan faaliyetler, EK-14’te yer alan formun ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından düzenlenerek ilgili Birliğe ve Bakanlığa intikal ettirilmesi halinde desteklenir. 

 

 

* Satış kanalları dört grup altında değerlendirilmektedir:

 1. Distribütör/Bayi/Acenta/Franchise kanalı (yurt içi ve yurt dışı kanal ortağı ile satış)
 2. Organize perakende kanalı (hipermarket/süpermarket zincirleri)
 3. Kurumsal (ticari) müşteriler kanalı (doğrudan satış – marka üreticileri veya private label)
 4. Kurum perakende zinciri kanalı (kurumun kendisine ait mağazaları/franchise mağazaları)

 

 

 

2006/4 SAYILI “TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ”E İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

           AMAÇ

           Madde 1 – Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasıdır.

KAPSAM

Madde 2 - Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler  yararlandırılabilir.

TANIMLAR  

Madde 3 - Bu Uygulama Usul ve Esaslarında geçen

Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) İhracat Genel Müdürlüğünü,

Birlik : Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini,  

Üretici Derneği : Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri,  

Üretici Birliği : Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikleri,  

Kuruluş : İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerini,  

Koordinatör Birlik: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,  

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,  

Şirket : Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ),  

TURQUALITY® Sertifikası: 22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2004/14 sayılı “TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ”de belirtilen logoyu, 

TURQUALITY® Programı: TURQUALITY®nin ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurdu

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

 •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
 •   0216 459 06 52
 •   0530 543 99 91
 • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.