ISO 17024 STANDART KAPSAMI NEDİR

Bilkalite Danışmanlık Eğitim, Belgelendirme ve Marka Tescil Danışmanlık olarak kurumunuzu benzer firmalardan ayıracak ve güvenilir olmasını sağlayacak sektörünüze ait belgeleri alabilmeniz için tüm hazırlıkları sizin adınıza yapıyor.
İletişim İçin: 0530 543 99 91 - 0216 459 06 52


Süreç Nasıl İşliyor?

Öncelikle en kısa sürede sizi ulaşıyoruz.
İş Süreçlerinizi birlikte inceliyoruz
Sisteminizi ve dökümanlarınızı birlikte oluşturuyoruz
Gerekli öneri ve danışmanlık hizmetlerimizi veriyoruz
Hızlı bir şekilde belgelendirme sürecini tamamlıyoruz
Kampanya kapsamında verilecek olan ISO kalite belgeleri uluslararası akreditasyon kuruluşlarından İAS-DAKKS tarafından Akredite edilmiştir.

 

Belgelerin Süresi?
Belgelendirme periyodu 1 (bir) yıldır.

 

Hangi Evraklar Gerekli?

İmza Sirküleri (Şirket Yetkilisi)
Vergi Levhası
Oda Sicil Kaydı
SGK Hizmet Listesi
Ticaret Sicil Gazetesi

 

0 Giriş
1 Kapsam
2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar
3 Terimler ve tarifler
3.1 İtiraz
3.2 Aday
3.3 Belgelendirme prosesi
3.4 Belgelendirme programı
3.5 Belgelendirme sistemi
3.6 Yeterlilik
3.7 Şikâyet
3.8 Değerlendirme
3.9 Sınav
3.10 Sınavı yapan
3.11 Nitelendirme
4 Belgelendirme kuruluşları için şartlar
4.1 Belgelendirme kuruluşu
4.2 Organizasyon yapısı
4.3 Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi
4.4 Yönetim sistemi
4.5 Taşeron kullanımı
4.6 Kayıtlar
4.7 Gizlilik
4.8 Güvenlik
5 Belgelendirme kuruluşu personeli için şartlar
5.1 Genel
5.2 Sınav yapacaklar için şartlar
6 Belgelendirme prosesi
6.1 Uygulama
6.2 Değerlendirme
6.3 Belgelendirme konusunda karar
6.4 Gözetim
6.5 Yeniden belgelendirme
6.6 Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı
Ek A (Bilgi için) - Personel için belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi
Kaynaklar

Şeklinde 6 maddeden oluşmaktadır. Bu standartta ISO 9001 gibi 4.maddeden itibaren sistem yapılanmasını anlatmaktadır. Aşağıda ilgili bilgileri inceleyebilirsiniz:

4 Belgelendirme kuruluşları için şartlar
Belgelendirme kuruluşu
Belgelendirme kuruluşunun politikaları ve prosedürleri ile bunların uygulanması, bütün adaylar için
adil ve tarafsız, aranılan belgelendirme kriterleri ile ilgili, bütün adaylar için adil ve eşitçil, uygulanabilir bütün
prosedürler ve mevzuat şartları ile uyumlu olmalıdır. Belgelendirme kuruluşu, bu standardda belirtilenlerin
dışında, başvuru sahiplerinin ve adayların erişimini engelleyecek veya yavaşlatacak prosedürler
uygulamamalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, talep edilen belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi
kapsamının genişletilmesine veya kapsamının daraltılmasına, askıya alınmasına, iptal edilmesine ilişkin
politikalarını ve prosedürlerini tanımlamalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, belgelendirmeye ilişkin şartlarını, değerlendirmesini ve kararını sadece talep
edilen belge kapsamı ile doğrudan ilgili hususlarla sınırlı tutmalıdır.
Organizasyon yapısı
Belgelendirme kuruluşu, yeterliği, tarafsızlığı ve dürüstlüğü konusunda ilgili taraflara güven verecek
biçimde yapılanmış olmalıdır.
a) Belgelendirme kuruluşu, kendi çalışanları ve müşterileri de dâhil, başvuru sahiplerine, adaylara ve
belgelendirilmiş kimselere karşı bağımsız ve yansız olmak, dürüst davranmak için gerekli önlemleri
almalıdır.
b) Belgelendirme kuruluşu, belgenin verilmesi, geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının
genişletilmesi veya daraltılması veya askıya alınması ve iptal edilmesine ilişkin kararlarından sorumlu
olmalıdır.
c) Belgelendirme kuruluşu:
1) Bu standardda belirtildiği gibi değerlendirme ve gözetim , uygulanabilir yeterlik standardları ve ilgili
dokümanların belirlenmesinden,
2) Belgelendirme kuruluşunun, personelin belgelendirilmesi ile ilgili olarak işletilmesine ilişkin
politikaların oluşturulmasından,
3) Belgelendirme kararlarının alınmasından,
4) Politikalarının ve prosedürlerinin uygulanmasından,
5) Belgelendirme kuruluşunun finansmanından,
6) Kuruluş adına tanımlanan faaliyetleri gerçekleştirecek komitelere ve kişilere yetki devredilmesinden
sorumlu olacak yöneticileri (grupları veya kişileri) belirlemesinden
sorumludur
d) Belgelendirme kuruluşu, tüzel kişiliğini veya tüzel kişiliğin bir parçası olduğunu belgeleyen dokümanlara
sahip olmalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, kuruluşun işlemlerinin tarafsızlığını sağlayacak hazırlıklar da dâhil
tarafsızlığın gerektirdiği dokümante edilmiş bir yapıya sahip olmalıdır. Yapı, belgelendirme sisteminin
işletilmesi ve içeriği ilgili politikaların ve prensiplerin geliştirilmesi konusu ile yakından ilgili olan bütün
taraflarının, herhangi bir kesimin daha baskın olmasına izin vermeden katılımını olanaklı kılmalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, uygulanması söz konusu olan her belgelendirme tipi için belgelendirme
programı oluşturulmasından ve bu programın geliştirilmesinin sürdürülmesinden sorumlu bir komite
atamalıdır. Program komitesi, belgelendirme programı ile ilgili bütün tarafların menfaatlerini, herhangi bir
tarafa ayrıcalık tanımadan, kurallara uygun ve adil bir biçimde temsil etmelidir. Belgelendirme programının,
belgelendirme kuruluşundan başka kuruluşlar tarafından geliştirilmesi durumunda, programı geliştirenlerin de
aynı prensiplere uymaları gerekmektedir.
Belgelendirme kuruluşu:
a) Belgelendirme sisteminin işletilmesi ve bununla ilgili sorumlulukların karşılanması için gereken malî
kaynaklara sahip olmalıdır.
b) Personel belgelendirmesi ile diğer faaliyetlerinin ayırımını yapacak politikalara ve prosedürlere sahip
olmalıdır.
c) Kuruluşun belgelendirme ile ilgili faaliyetlerinin, belgelendirmenin tarafsızlığını ve gizliliğini tehlikeye
sokmadığını taahhüt etmelidir.
Belgelendirme kuruluşu, eğitim hizmetlerinin personelin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesinden
bağımsız olduğunu, gizlilik ve tarafsızlığı tehlikeye sokmadan sağlandığını göstermeden, eğitim verme veya
sağlama teklifinde bulunmamalı veya başkalarının bu tür hizmetleri hazırlamasına yardımcı olmamalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, başvuru sahiplerinden, adaylardan, belgelendirilmiş kişilerden ve onların
işverenlerinden ve diğer kesimlerden belgelendirme prosesi ve kriterleri konusunda alınan şikayetlerin ve
itirazların çözümlenmesi politikalarını ve prosedürlerini (yönetim kurallarını) ve ayrıca belgelendirilmiş
personelin performansının izlenmesi için politikaları ve prosedürlerini belirlemelidir. Bu politikalar ve
prosedürler, şikâyetlerin ve itiraz taleplerinin bağımsız ve yansız bir biçimde çözümlenmesini sağlamalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, gerçekleştirilecek belgelendirme fonksiyonlarının tipi, kapsamı ve yapılan
işin hacmi ile ilgili konularda gerekli öğrenim ve eğitimi görmüş, teknik bilgiye ve tecrübeye sahip yeter
sayıda personeli kadrolu veya sözleşmeli olarak, sorumlu bir yönetim altında istihdam etmelidir.
Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi
Belgelendirme kuruluşu, adayların yeterliğinin değerlendirilmesinde kullanılacak metotları ve
mekanizmaları tanımlamalı, bu metotların ve mekanizmaların geliştirilmesi ve geliştirilmesinin sürdürülmesi
için uygun politikalar ve prosedürler oluşturmalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi için, programın
program komitesi tarafından gözden geçirilmesi ve geçerli kılınması için bir proses tanımlamalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, uygulanabilir olduğunda, belgelendirme şartlarında yapılacak herhangi bir
değişiklik konusunda program komitesi üyelerinin uyarılarını dikkate almalıdır. Belgelendirme kuruluşu,
değişikliklere kesin şeklini vermeden ve yürürlüğe geçeceği tarihi belirlemeden önce, program komitesi
tarafından ifade edilen görüşleri dikkate almalıdır. Karar verildikten ve şartlar değiştirildikten sonra,
belgelendirme kuruluşu uygun olduğunda ilgili tarafları ve belgelendirilmiş olan kimseleri bu konuda uygun
şekilde bilgilendirmelidir. Belgelendirme kuruluşu, program komitesine de danışarak belirlenen ve
belgelendirme kuruluşu için de kabul edilebilir bir süre içinde, belgelendirilmiş olan her personelin,
değiştirilen şartlara uyum sağladığını doğrulamalıdır.
Personelin yeterliği, belgelendirme kuruluşu tarafından, bu standarda ve diğer ilgili dokümanlara
uygun olarak belirlenen kriterlere göre değerlendirilmelidir. Belirli bir belgelendirme programına bu
dokümanların uygulanması konusunda bir açıklamaya ihtiyaç duyulduğunda, bu açıklama uzmanlar
tarafından oluşturulmalı, program komitesi tarafından onaylanmalı ve belgelendirme kuruluşu tarafından
yayımlanmalıdır.
Belgelendirme, gereksiz malî veya bir birliğe veya gruba üye olmamak gibi diğer sınırlayıcı şartlar
nedeniyle engellenmemelidir. Onaylanmış bir eğitim programının başarıyla tamamlanması, bir belgelendirme
programının şartı olabilir, ancak eğitim kurslarının belgelendirme kuruluşunca kabul edilmesi ve onaylanması
kuruluşun tarafsızlığını tehlikeye sokmamalı, veya değerlendirme ve belgelendirme şartlarının taleplerini
azaltmamalıdır.
Belgelendirme kuruluşu adayların sınava tâbi tutulma metotlarını değerlendirmelidir. Sınavlar, adil,
geçerli ve güvenilir olmalıdır. Uygun metodoloji ve prosedürler (istatistiksel verilerin toplanması ve muhafaza
edilmesi gibi), en azından yıllık olarak adil olma, geçerlilik, güvenilirlik ve her sınavın genel performansının ve
belirlenen bütün yetersizliklerinin düzeltildiğinin tekrar doğrulanmasını sağlayacak şekilde tarif edilmelidir.
Yönetim sistemi
Belgelendirme kuruluşu, dokümante edilmiş ve bu standardın bütün şartlarını içeren ve bütün bu
şartların etkin bir biçimde uygulanmasını sağlayan bir yönetim sistemi işletmelidir.
Belgelendirme kuruluşu:
a) Bu standarda uygun bir yönetim sisteminin kurulmasını ve sürdürülmesini ve
b) Yönetim sisteminin kuruluşun bütün seviyelerine anlaşılmasını ve sürdürülmesini
sağlamalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, sürekli gelişme, düzeltici ve önleyici faaliyetler için imkânlar bulunması da
dâhil, doküman kontrolü, iç tetkik ve yönetimin gözden geçirmesi sistemlerini oluşturmuş olmalıdır.
Taşeron kullanımı
Belgelendirme kuruluşu, belgelendirmeyle ilgili bir takım işleri, taşeron olarak bir dış kuruluşa veya
bir kimseye yaptırmaya karar verdiğinde, gizlilik ve çıkar çatışması konuları da dâhil bu düzenlemeyi
kapsayan uygun biçimde düzenlenmiş bir anlaşma yapmalıdır. Belgelendirme konusunda alınacak karar
taşerona devredilemez.
Belgelendirme kuruluşu:
a) Taşerona devredilen bütün işlerin sorumluluğunu taşımalı ve belgenin verilmesi, sürdürülmesi,
kapsamının genişletilmesi veya kapsamının daraltılması, askıya alınması veya iptal edilmesi
sorumluluğunu sürdürmelidir.
b) Taşeronun yeterli olduğunu ve bu standardın uygulanabilir bütün şartlarına uyacağını, doğrudan veya
işvereni aracılığı ile eğitim veya personelin belgenin geçerliliğinin sürdürülmesinin bir biçimde gizliliği ve
tarafsızlılığı tehlikeye sokacak konularla ilgili olmamasını sağlamalıdır.
c) Taşeronların güncel listesini tutmalı ve bunların performansını dokümante edilmiş prosedürlere uygun
olarak izlemelidir.
Kayıtlar
Belgelendirme kuruluşu, uygun bir kayıt sistemine sahip olmalı ve mevzuata uyum sağlamak ve
belgelendirilen personelin statüsünü teyit etmenin bir aracı olarak kullanmak üzere bu sistemi sürdürmelidir.
Bu kayıtlar, özellikle başvuru formları, değerlendirme raporları, gözetim faaliyetleri ve bunların belgenin
verilmesi, belgenin geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının genişletilmesi veya daraltılması,
askıya alınması ve belgenin iptal edilmesi açılarından belgelendirme prosesinin etkin bir biçimde
uygulandığını göstermelidir.
Kayıtlar, prosesin dürüstlüğünü ve bilginin gizliliğini sağlayacak biçimde belirlenmeli, yönetilmeli ve
elden çıkarılmalıdır . Kayıtlar, güvenilirliğin sürdürülebilmesi için yeterli uygunlukta bir süre ile en azından bir
tam belgelendirme dönemi için veya belgelerin karşılıklı tanınma düzenlemeleri ile, yasalarla veya diğer
yükümlülüklerle öngörülen sürelerle muhafaza edilmelidir
Gizlilik
Belgelendirme kuruluşu, yasal olarak uygulanabilir taahhütler aracılığı ile faaliyetlerinin gereği proseslerle
elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korumalıdır. Bu taahhütler, komite üyeleri ve dış kuruluşların ve
belgelendirme kuruluşu adına hareket eden kimseler ve personel de dâhil kuruluşta çalışan bütün
elemanları kapsar. Kuruluşun veya bilgilerin temin edildiği kimsenin yazılı izni olmadan bu tür bilgiler, yetkisiz
taraflara açıklanmamalıdır. Yasalar uyarınca belgelendirme kuruluşunun bu tür bilgileri açıklaması
gerektiğinde, kuruluşa veya konuyla ilgili olan kimseye hangi bilgilerin verileceği önceden bildirilmelidir.
Güvenlik
Bütün sınavlar ve bunlarla ilgili malzemeler, bunların yararlı ömürleri süresince gizliliğini korumak için
belgelendirme kuruluşu veya onun taşeronu tarafından güvenli bir ortamda muhafaza edilmelidir.
5 Belgelendirme kuruluşu personeli için şartlar
Genel
Belgelendirme prosesi, kuruluşun bu prosesle ilgili kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam ettiği
personelin yeterlik şartlarını tanımlamalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, kendi kadrolu personelinden ve sözleşmeli olarak çalıştırdığı kimselerden,
gizlilik, belgelendirilmekte olan kimselerle tarafsızlığı tehlikeye düşürebilecek, geçmişte ve/veya halen
sürmekte olan herhangi bir ticarî veya diğer menfaat ilişkilerinden bağımsız olmak dâhil, belgelendirme
kuruluşu tarafından belirlenmiş kurallara uyacağına ilişkin kendilerini bağlayıcı bir taahhütnameyi
imzalamalarını talep etmelidir.
Kadrolu veya sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin görev ve sorumluluklarını belirleyen
açıklıkla dokümante edilmiş talimatlar, bu personelin kullanımına hazır bulundurulmalıdır. Bu talimatlar,
güncel tutulmalıdır. Belgelendirme faaliyetinin herhangi bir yönü ile ilgili olan bütün personel, belirlenen
görevler için tanımlanan yeterlilik kriterlerini karşılamaya uygun eğitim, deneyim ve teknik uzmanlığa sahip
olmalıdır. Bu personel, özel sorumluluk alanlarında eğitilmeli ve sağlayacakları belgelendirme hizmetinin
öneminin bilincinde olmaları sağlanmalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, her personelle ilgili nitelikleri belirlemeli ve dokümanları güncel tutmalıdır.
Bilgiler, kadrolu ve sözleşmeli olarak istihdam edilecek kimseler için erişilebilir olmalı, aşağıda belirtilenleri
içermelidir:
a) İsim ve adres,
b) İlgili kuruluş ve kuruluştaki pozisyonu,
c) Eğitim ve meslekî statüsü,
d) İlgili alandaki eğitimi ve deneyimi,
e) Özel sorumlulukları ve belgelendirme kuruluşu içindeki yükümlülükleri,
f) Performans değerlendirmesi,
g) Kayıtların en son güncelleştirildiği tarih.
Sınav yapacaklar için şartlar
Sınav yapacaklar, belgelendirme kuruluşunun uygulanabilir yeterlik standardlarını ve diğer ilgili
dokümanları temel alan şartlarını karşılamalıdır.
Seçim prosesi, bir sınavı veya sınavın bir bölümünü yapmak üzere görevlendirilen personelin aşağıda
belirtilen özelliklerde olmasını sağlamalıdır:
a) İlgili belgelendirme programına aşina olmalı,
b) İlgili sınav metotları ve sınav dokümanları hakkında eksiksiz bilgiye sahip olmalı,
c) Sınav yapılan konu alanında uygun yeterlikte olmalı,
d) Sınavın yapıldığı dilde hem yazılı hem de sözel akıcı bir hakimiyete sahip olmalı,
e) Bağımsız ve ayrılıkçı olmayan kararlar (değerlendirmeler) için gerekli olan herhangi bir çıkar ilişkisinden
bağımsız olmalı.
Sınavı yapacak eleman ile sınava tâbi tutulan aday arasında muhtemel bir çıkar ilişkisi varsa,
belgelendirme kuruluşu, sınavın gizliliği ve tarafsızlığının tehlikeye düşmemesini sağlayacak önlemleri
almalıdır. Bu önlemler kaydedilmelidir.
6 Belgelendirme prosesi
Uygulama
Belgelendirme kuruluşu, talep edildiğinde, halen uygulanmakta olan, her belgelendirme programına
uygun (ücretler dâhil), belgelendirme şartlarını içeren bütün dokümanlarla birlikte, başvuranların hakları, ve
uygunsa, belgelendirilmiş personelin uymasının gerektiği kuralları da içeren görevler dâhil belgelendirme
prosesinin ayrıntılı bir açıklamasını sağlamalıdır (Madde 6.6.2).
Belgelendirme kuruluşu, başvuru sahibi tarafından aşağıdaki hususları içeren imzalanmış
başvurunun tamamlanmasını talep etmelidir:
a) İstenilen belgenin kapsamı,
b) Başvuru sahibinin belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve değerlendirme için gerekecek her
türlü bilgiyi sağlayacağına ilişkin beyan,
c) Kanıtlarla teyit edilen ve desteklenen ilgili niteliklerin ayrıntıları,
d) Başvuru sahibi hakkında genel bilgi, örneğin adı, adresi ve kişinin tanınması için gerekli olabilecek diğer
bilgiler.
Değerlendirme
Belgelendirme kuruluşu, başvuruyu gözden geçirmeli ve aşağıdaki hususların varlığını teyit etmelidir:
a) Belgelendirme kuruluşu, talep edilen belgeyi verebilecek yetenektedir,
b) Belgelendirme kuruluşu, başvuru sahiplerinin dil ve/veya yetersizliklerinin bilincinde olup ve makul sınırlar
içinde özel ihtiyaçları karşılayabilir,
Başvuru sahibi gerekli olan öğrenimi görmüş, programın belirlediği deneyim ve eğitime sahiptir.
Belgelendirme kuruluşu, programın şartlarına uygun olarak, yazılı, sözlü, uygulamalı, gözlemsel veya
diğer araçlarla yeterliği sınava tâbi tutmalıdır.
Sınavlar, programın şartlarının objektif ve sistematik olarak adayın yeterliğini teyit edecek yeterli
miktarda dokümante edilmiş kanıtla doğrulanmasını sağlayacak biçimde plânlanmalı ve programlanmalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, performans ve sınav sonuçları da dâhil, performans ve değerlendirme
sonuçlarının uygun ve kapsamlı bir biçimde dokümante edilmesini sağlayacak raporlama prosedürlerine
sahip olmalıdır.
Belgelendirme konusunda karar
Adayın belgelendirilmesi konusundaki karar, belgelendirme prosesi sırasında derlenen bilgilere
dayanarak, sadece belgelendirme kuruluşu tarafından verilmelidir. Belgelendirme kararını verecek olanlar,
adayın sınavına ve eğitimine katılmamış olmalıdır.
Belgelendirme kuruluşu, bütün belgelendirilmeye hak kazanmış kimselere belge vermelidir.
Belgelendirme kuruluşu, belgelerin tek sahibi olmayı sürdürmelidir.
Belge bir mektup, bir kart şeklinde veya diğer bir ortamda hazırlanmış ve belgelendirme kuruluşunun sorumlu
bir yetkilisi tarafından imzalanmış olmalıdır.
Bu belgeler en azından aşağıda belirtilen bilgileri içermelidir:
a) Belgelenen kişinin adı ve benzersiz bir belge numarası,
b) Belgelendirme kuruluşunun adı,
c) Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, yeterlilik standardı dâhil diğer ilgili dokümanlara
atıf,
d) Geçerlilik şartları ve kısıtlamaları dâhil belgelendirmenin kapsamı,
e) Belgenin yürürlülük tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih.
Gözetim
Belgelendirme kuruluşu, belgelendirilen kişinin belgelendirme programının ilgili şartlarına
uygunluğunu izlemek için proaktif bir gözetim prosesi belirlemelidir.
Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme programına uygun olarak belgelendirme uygulamasının
sürdürülebilmesi için prosedürlere ve şartlara sahip olmalıdır. Bu şartlar, gözetim faaliyetlerinin içeriği ve
sıklığı dâhil, program komitesi tarafından onaylanmalıdır. Şartlar, belgelendirilen kimsenin yeterliğinin
sürdüğünün teyit edilmesi için tarafsız bir değerlendirme olmasını sağlamaya yeterli olmalıdır.
Yeniden belgelendirme
Belgelendirme kuruluşu, yeterlilik standardına ve diğer ilgili dokümanlarına göre, belgelendirilen
kimsenin halen yürürlülükte olan belgelendirme şartlarına uygunluğunun sürmekte olduğunu garanti edecek,
yeniden belgelendirme şartlarını belirlemelidir.
Belgelendirme kuruluşu, belgelendirme programına uygun olarak belgelendirmenin sürdürülebilmesi
için prosedürlere ve şartlara sahip olmalıdır. Bu şartlar, yeniden belgelendirme faaliyetlerinin şartları ve
sıklığı dâhil, program komitesi tarafından onaylanmalıdır. Bu şartlar, belgelendirilen kimsenin yeterliğinin
sürdüğünün teyit edilmesi için tarafsız bir değerlendirme olmasını sağlamaya yeterli olmalıdır.
Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı
Belgelendirme markası veya logosu sağlayan belgelendirme kuruluşu bunların kullanılma şartlarını
dokümante etmeli ve kullanım ve temsil haklarını uygun biçimde yönetmelidir.
Belgelendirme kuruluşu, belgelendirilen kimsenin:
a) Belgelendirme programının ilgili şartlarına uyacağını,
b) Belge ile ilgili olarak yalnız verilen belgenin kapsamı dâhilinde talepte bulunacağını,
c) Belgeyi, belgelendirme kuruluşu ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanmayacağını ve
belgelendirme ile ilgili olarak belgelendirme kuruluşunun yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir
beyanda bulunmayacağını,
d) Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda belgelendirme veya belgelendirme kuruluşuna
herhangi bir atıfı içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verileceğini ve belgelendirme kuruluşu
tarafından verilen bütün belgelerin iade edileceğini,
e) Belgenin yanıltıcı biçimde kullanılmayacağını
kabul ettiğini belirten bir sözleşme yapılmasını talep etmelidir.
Belgeye uygun olmayan atıflarda bulunulması veya belgelerin ve markaların veya logoların
yayınlarda, kataloglarda vb. yanıltıcı biçimde kullanılması üzerine, belgenin askıya alınması veya belgenin
iptali, oluşan bu ihlâlin yayın yoluyla ilân edilmesi ve uygun olduğunda ilâve yasal işlemler başlatılması gibi
önlemler uygulamaya konulmalıdır.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.