Pazar Araştırma Desteği

Pazar Araştırması Desteği

1)        Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği  (2011/1 sayılı Tebliğ)

 

√  Yetkili Kuruluş                    : Ekonomi Bakanlığı 

√  Başvuru Mercii                    : Ekonomi Bakanlığı ve İhracatçı Birlikleri 

 

Desteğin Kapsamı

 

 • Şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Doları tutarında
 • Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için % 60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar

 

 • Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile Yazılım sektörü ve film sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar

 

 • Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar

 

 • Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar destek sağlanmaktadır. 

 

        ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki bilgiler; katılımcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz devlet yardımları maddelerinin özet haline getirilmesiyle oluşmuştur. Firmalarımızın destekten faydalanabilme şartlarını yerine getirebilmesi gerekmektedir. 

 

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ
HAKKINDA TEBLİĞİN
UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR

 

Amaç

 

MADDE 1- Bu Genelgenin amacı, 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ”in uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 

Kapsam

 

MADDE 2- Bu Genelge, 2011/1 sayılı Tebliğ kapsamında verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlerle ilgili kuralları kapsar.

 

Dayanak

 

MADDE 3- Bu Genelge, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” ile Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/03/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2011/1 sayılı “Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” çerçevesinde hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4- Bu Genelgede Tebliğin 4 üncü maddesindeki tanımlar esas alınacaktır. Ayrıca,

 

a)      İGEME: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini,

 

b)      Diğer Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetler Gerçekleştiren Kuruluşlar: Yazılım sektörü ile film sektöründe faaliyet gösteren şirket ve kuruluşları,

 

c)      Yükseköğretim Kuruluşları: Türkiye’de yerleşik üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuvarlar, araştırma ve uygulama merkezleri ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarını,

 

d)      Sağlık Sektöründe Tedavi Amaçlı Faaliyet Gösteren Kuruluşlar: Sağlık Bakanlığı ruhsatlı, doktor müdahaleli sağlık kuruluşlarını,

 

ifade eder.                            

 

İKİNCİ BÖLÜM

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

Genel Esaslar

 

MADDE 5- (1) 2011/1 sayılı Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler, %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

(2) Her takvim yılı içerisinde bir şirketin gerçekleştirdiği en fazla 10 (on) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

 

(3) Yurt dışı pazar araştırması gezisi yapan en fazla 2 (iki) şirket çalışanının;

 

a)      Ulaşım: Yurt dışı pazar araştırması kapsamında uluslararası ve şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama gideri (Örnek: Bir şirket günlük 30 $ araç kiralama harcaması yapıyorsa 30*0,70=21 $ tutarında destek alır, 100 $ araç kiralama harcaması yapıyorsa 50 $ destek alır.)

 

b)      Konaklama: Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri (Örnek: Bir şirket günlük 200 $ otel harcaması yapıyorsa 200*0,70=140 $ tutarında destek alır, 500 $ otel harcaması yapıyorsa 300 $ destek alır.)

 

destek kapsamındadır.

 

(4) Yurt dışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre araştırma yapmak için makul bir süre olmalıdır. Söz konusu pazar araştırması gezisi en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir. Burada bahsi geçen en az 2 (iki) günlük süre en az 2 (iki) gün araştırma yapılması zorunluluğunu ifade eder.

 

(5) 10 (on) günü aşan bir yurt dışı pazar araştırması gezisinde ulaşım ve konaklama giderlerinin ilk 10 (on) günlük kısmı ile Türkiye’ye dönüş gideri desteklenir.

 

(6) Yurt dışı pazar araştırmasının her bir günü için en az bir kurum, kuruluş, şirket veya bunların değişik birimleri ile görüşme yapılmalıdır. Yolculuk (seyahat başlangıç günü) ve resmi tatil (hafta sonu tatil günü) günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti karşılanmaz.

 

(7) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) adet yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

 

(8) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

 

(9) Aşağıda sayılan faaliyetler Tebliğin 5 inci maddesi kapsamında desteklenmez: 

a)      Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri

 

b)      Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar

 

(10) Yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında yapılan pazar araştırmasına ilaveten fuar ziyaretleri de gerçekleştirilebilir. Sadece fuar ziyaretinin gerçekleştirildiği geziler desteklenmez.

 

(11) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin gerçekleştirildiği ülkede ve tarihlerde düzenlenen bir fuara stand ile iştirak ettiği ve 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında fuar katılım desteğinden yararlanma başvurusunda bulunduğu tespit edilen şirketler, Tebliğin 24 üncü maddesinin 2 nci fıkrası çerçevesinde, “Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği”nden yararlandırılmazlar.

 

Başvuru

 

MADDE 6- Yurt dışı pazar araştırması desteğinden yararlanmak isteyen şirketler destek başvurularını EK A’da belirtilen belgelerle birlikte ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME’ye yaparlar.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

 

Rapor ve Danışmanlık

 

Genel Esaslar

 

MADDE 7- (1) 2011/1 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesi uyarınca şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla;

 

a)      Uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile

 

b)      Sadece yabancı şirket alımlarına yönelik olarak uluslararası kuruluşlardan alınacak danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderler

 

şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

(2) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendinde belirtilen uluslararası kuruluşlar, Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmalarını ifade eder.

(3) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında satın alınan raporların alım tarihi itibariyle en fazla 2 (iki) yıllık olması gerekir.

 

(4) Bu maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde belirtilen uluslararası kuruluşlar, Müsteşarlık tarafından 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğ”e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının 51 inci maddesinin (b) bendine göre yetkilendirilmiş 1 inci ve 2 nci grup danışmanlık firmaları ile yurt dışında yerleşik mali ve hukuki danışmanlık hizmeti veren danışmanlık firmalarını ifade eder.

 

Ön Onay Başvuruları ve Değerlendirmesi

 

MADDE 8- (1) Rapor desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin EK BR-1, İşbirliği Kuruluşlarının ise EK BR-2 ve rapora ilişkin hizmet sağlayacak uluslararası kuruluşun daha önce benzer nitelikte hazırlamış olduğu rapor örneği ve/veya hazırlanacak raporun taslağıyla birlikte İGEME’ye müracaat etmeleri ve satın alınması planlanan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ve raporu hazırlayan uluslararası kuruluş için İGEME’nin ön onayını almaları gerekir.

 

(2) Yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık desteğinden yararlanmak isteyen şirketlerin EK BD-1, İşbirliği Kuruluşlarının ise EK BD-2 ile İGEME’ye müracaat etmeleri ve İGEME’nin ön onayını almaları gerekir.

 

(3) İGEME, başvuruyu içerik, amaca uygunluk vb. açılardan değerlendirir.

 

Ön Onay Sonrası Başvuru

 

MADDE 9- (1) Rapor desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının İGEME’nin ön onayını müteakip EK BR’de belirtilen ön onay sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME’ye ibraz etmeleri gerekir.

 

(2) Danışmanlık desteği ön onay başvurusunda bulunan şirket veya İşbirliği Kuruluşlarının İGEME’nin ön onayını müteakip EK BD’de belirtilen ön onay sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME’ye ibraz etmeleri gerekir.

 

Yurt Dışı Tanıtım

 

Genel Esaslar

 

MADDE 10- (1) 2011/1 sayılı Tebliğin 10 uncu maddesi uyarınca Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesinin 4 üncü maddesinin (b) bendinde tanımlanmış olan diğer döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler gerçekleştiren kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

a)      Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde kuruluşların çalışanları ve/veya ortaklarının uluslararası ve şehirler arası ulaşımında kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

 

b)      Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde kuruluşların çalışanları ve/veya ortaklarının gidilen ülkede kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir kuruluş günlük 200 $ otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 $ tutarında destek alır, 800 $ otel harcaması yapıyorsa 300 $ destek alır.),

 

c)      Tanıtım ve organizasyon giderleri:

 1. Tercümanlık giderleri
 2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri
 3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri
 4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
 5. Fuar ve sergi katılımı giderleri
 6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

destek kapsamındadır.

 

(2) Bu Genelge kapsamında yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.

 

(3) 10.000 ABD Dolarının üstündeki tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekir. Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için ayrıca sözleşme aranmaz.

 

Ön Başvuru

 

MADDE 11- (1) Yurt dışı tanıtım desteğinden yararlanmak isteyen kuruluşların gerçekleştireceği tanıtım faaliyetlerinin destek kapsamına alınabilmesi için ilgili kuruluşlar tarafından program tarihinden en az 3 (üç) ay önce tanıtım faaliyeti programı ve tahmini bütçesini gösteren EK BT-1 ile İGEME’ye ön başvuruda bulunulması gerekir.

 

(2)  Yurt dışı tanıtım desteği kapsamında gerçekleştirilecek olan tanıtım faaliyet programıyla ilgili olarak herhangi bir değişiklik yapılmak istenmesi durumunda Kuruluşların program başlangıç tarihinden 15 (on beş) gün öncesine kadar söz konusu değişikliği EK BT-1 formunu güncellemek suretiyle İGEME’ye bildirmeleri gerekir.

 

Faaliyet Sonrası Başvuru

 

MADDE 12- Yurt dışı tanıtım desteği kapsamında ön başvuruları uygun görülen kuruluşların, faaliyetin gerçekleşmesini müteakip EK BT’de belirtilen faaliyet sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME’ye ibraz etmeleri gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE

ALIM HEYETİ PROGRAMLARI DESTEĞİ

 

Genel Esaslar

 

MADDE 13- (1) 2011/1 sayılı Tebliğin 11 inci maddesi uyarınca Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

(2) Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

 

a)      Ulaşım: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına en fazla 2 (iki) kişiye ait uluslararası ve/veya şehirler arası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri,

 

b)      Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri (Örnek: Bir şirket günlük 200 $ otel harcaması yapıyorsa 200*0,50=100 $ tutarında destek alır, 800 $ otel harcaması yapıyorsa 300 $ destek alır.),

 

c)      Tanıtım ve organizasyon giderleri:

 

 1. Tercümanlık giderleri
 2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri
 3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri
 4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri
 5. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri.

 

(3) Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.

 

(4) Bu Genelge kapsamında yurt içinden temin edilen reklâm ve tanıtım malzemelerinin desteklenebilmesi için bunların bedelsiz ihracat yoluyla yurt dışına gönderilmesi gerekir. Bu ihracatlara ilişkin gümrük beyannameleri, detaylı bir şekilde düzenlenmiş kurye, kargo faturaları, çeki listesi vb. belgelerin tevsik edilmesi gerekir.

 

(5) 10.000 ABD Dolarının üstündeki tanıtım giderleri için faturaya ek olarak sözleşmelerin ibraz edilmesi gerekir. Tek bir tanıtım faaliyeti kapsamında 10.000 ABD Doları’nın altında gerçekleştirilen faaliyetler için ayrıca sözleşme aranmaz.

 

 

 

Ön Başvuru ve Değerlendirme

 

MADDE 14- (1) Destekten yararlanmak isteyen Organizatör Kuruluşların, sektörel ticaret heyeti programı veya alım heyeti programı için EK C’de belirtilen ön başvuru belgeleri ile birlikte program başlangıç tarihinden en az 3 (üç) ay önce Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ön başvuruda bulunmaları gerekir. Ön başvuru dosyası aynı zamanda CD ile teslim edilir.

 

(2) Program başlangıç tarihi sektörel ticaret heyeti /  alım heyeti programının başladığı tarihtir.

 

(3) Organizatör Kuruluş onaylanmış başvuru kapsamına program başlangıç tarihinden 15 (on beş) gün öncesine kadar yeni katılımcı şirket eklenmesi veya bazı şirketlerin çıkarılması talebinde bulunabilir. Şirket ekleme veya çıkarma başvurusu için ilgili formlar güncellenir ve Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gönderilir. Formun güncel hali aynı zamanda CD ile teslim edilir.

 

(4) Sektörel ticaret heyetlerine aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler katılabilir.

 

(5) Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) illerinde en az 8 (sekiz) şirketin, diğer illerde en az 10 (on) şirketin katıldığı başvurular değerlendirmeye alınır.

 

MADDE 15- Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü), başvuruyu içerik, şekil ve bütünlük açısından inceler. Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü), incelemenin ardından başvuruyu olduğu gibi kabul edebilir, başvuruya ilişkin değişiklik ve/veya geliştirme önerilerinde bulunabilir veya reddedebilir.

 

Faaliyet Sonrası Başvuru

 

MADDE 16- Organizatör kuruluşların sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarının gerçekleşmesini müteakip EK C’de belirtilen faaliyet sonrası başvuru belgelerini ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz etmeleri gerekir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

 

Genel Esaslar

 

MADDE 17- (1) 2011/1 sayılı Tebliğin 13 üncü maddesi uyarınca nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

 

(2) Bu destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.

 

(3) Destekten yararlanmak isteyen şirketlerin ticari faaliyetiyle ilgili en az bir yabancı dilde yayımlanan bir internet sitesine sahip olması gerekir.

 

(4) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

 

(5) Şirketlerin bu destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin İGEME’den ön onay almış olması gerekir. Bir e-ticaret sitesine ön onay verilmeden önce üye olunması durumunda, bu üyelik giderleri için yapılan destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

 

Ön Onay Başvuruları ve Değerlendirme

 

MADDE 18- Desteğe konu e-ticaret sitesi;

 

a)      Ön onay almamış ise; şirketlerin EK D-3 ve EK D-4, e-ticaret sitesinin ise EK D-4 ile İGEME’ye başvurmaları gerekir.

 

b)      İlgili e-ticaret sitesi EK D-5’de belirtilen kriterler esas alınarak İGEME tarafından değerlendirilir. Ön onay verilen e-ticaret siteleri İGEME'nin resmi internet sitesinde (www.igeme.gov.tr) duyurulur.

 

Başvuru

 

MADDE 19- Desteğe konu e-ticaret sitesi ön onaylı bir site ise, şirketler destek başvurularını EK-D’de belirtilen belgelerle birlikte ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile İGEME’ye yaparlar.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

ORTAK ESASLAR

 

MADDE 20- (1) Bu Genelge kapsamında tüm ödemelerin bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Banka onaylı EFT, SWIFT, havale dekontu ile kredi kartı ekstresi aslı veya banka onaylı örneği ödeme belgesi olarak kabul edilir. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde şirket kredi kartı veya şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir.  

 

(2) İngilizce haricindeki yabancı dillerde düzenlenen harcama/ödeme belgelerinin yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümelerinin yapılması gerekir.

 

(3) Bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuruların ilk ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde doğrudan veya posta ile Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği, Pazara Giriş Desteği ve E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği için İGEME’ye, Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği için Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılması gerekir. Belirtilen sürenin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların Müsteşarlığın ve İGEME’nin evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

 

(4) Bu Genelge kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini ilk eksik belge bildirim yazısının tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre Müsteşarlık ve İGEME’nin bildirim yazısının evrak çıkış tarihiyle başlar.

 

(5) Müsteşarlık ve İGEME, şirketlerin, İşbirliği Kuruluşlarının, Organizatör Kuruluşların ve diğer kuruluşların faaliyetlerini izler ve değerlendirir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER ESASLAR

 

MADDE 21- Bu Genelge çerçevesinde ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapılacak inceleme neticesinde;

 

(1) İGEME, Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği, Pazara Giriş Desteği ve E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği kapsamında yapılan başvurularda harcama miktarına bakmaksızın başvuruların sonuçlandırılabilmesini teminen destek başvurusunda bulunan şirket, İşbirliği Kuruluşu ve diğer kuruluşlar tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısını ise başvuru sahibine gönderir.

 

(2) Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü), Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği kapsamında yapılan başvuruların sonuçlandırılabilmesini teminen destek başvurusunda bulunan Organizatör Kuruluş tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibrazını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısını ise başvuru sahibi Organizatör Kuruluşa gönderir.

 

MADDE 22- Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak şirket, İşbirliği Kuruluşu, Organizatör Kuruluş veya diğer kuruluşun borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sahibinin talebi doğrultusunda Müsteşarlık veya İGEME tarafından mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır: 

 

a) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutarın gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Bakiye varsa başvuru sahibine ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

 

b) Ödenecek hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılmasını teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

 

c) Borçlu tarafından mahsup talebinde bulunulmadan ya da mahsup talebinde bulunulmakla birlikte mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilmesini teminen ödeme talimatı TCMB’ye, destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısı ise başvuru sahibine intikal ettirilir.

 

MADDE 23- (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(2) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu’nda” yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken www.oanda.com sitesi kurları esas alınır. 

 

(3) Destek ödemelerinin hesaplanmasında TCMB kurları kullanılırken ödeme belgesi tarihinden bir önceki günün kuru esas alınır, www.oanda.com sitesinin kurları kullanılırken ise ödeme belgesi ile aynı tarihli kur esas alınır.

 

MADDE 24- Bu Genelgenin uygulanmasında ortaya çıkacak haklı sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

 

21 Mart 2011 PAZARTESİ 

Resmî Gazete

Sayı : 27881 

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2011/1)

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşların pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına dair esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, döviz kazandırıcı hizmet veya faaliyetlerle iştigal eden şirketler ile İşbirliği Kuruluşları ve Organizatör Kuruluşlara verilen pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin destekleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/3/2011 tarihli ve 2011/2 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alım Heyeti: İhracatımızın ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerimizin artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla yurt dışından ithalatçı şirket yetkilileri, kurum ve kuruluş temsilcileri ve basın mensuplarının davet edilerek ülkemizde yerleşik şirketlerle ikili iş görüşmeleri gerçekleştirmelerini, meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve ülkemizde düzenlenen fuarları ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak Müsteşarlık koordinasyonunda yapılan dış ticaret organizasyonunu,

b) E- Ticaret Sitesi: Nihai tüketiciye yönelik olmayan, tedarikçi ve alıcılara hizmet eden uluslararası ticarete yönelik elektronik ticaret sitelerini veya elektronik pazar yerlerini,

c) İşbirliği Kuruluşu: İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi/Sanayi Odaları, Sektör Dernekleri ve Kuruluşları, Organize Sanayi Bölgeleri veya imalatçıların kurduğu dernek-birlik veya kooperatifleri,

ç) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

d) Organizatör Kuruluş: Müsteşarlık koordinasyonunda Sektörel Ticaret Heyeti veya Alım Heyeti organizasyonu yapan İşbirliği Kuruluşunu,

e) Sektörel Ticaret Heyeti: İhracatımızın ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerimizin artırılması, yeni pazarlar bulunması ve ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtımı amacıyla ülkemizde yerleşik aynı sektörde ve/veya alt sektörlerinde faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışında yerleşik şirketler, kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerini, ilgili tesisleri yerinde görmelerini ve meslek kuruluşlarını ziyaret etmelerini sağlamaya yönelik olarak Müsteşarlık koordinasyonunda yapılan dış ticaret organizasyonunu,

f) Şirket: Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri,

g) Şirket Çalışanı: Şirket ortakları ya da personelini,

h) Yurt Dışı Pazar Araştırması Gezisi: Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri araştırma gezisini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ kapsamında sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 6 – (1) Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 (on) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla 2 (iki) şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir:

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, gezi başına da 500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

MADDE 7 – (1) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) günlük kısmı desteklenir.

(2) Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.

(3) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(4) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

MADDE 8 – (1) Aşağıda sayılan faaliyetler, bu Tebliğin 5’inci maddesi kapsamında desteklenmez:

a) Pazar araştırmasının amaçlanmadığı yurt dışı gezileri.

b) Grup seyahati veya resmi ve/veya özel kurum ve/veya kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen toplantı, sergi, konferans vb. organizasyonlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ

MADDE 9 – (1) Şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla uluslararası kuruluşlara yaptırılan ve satın alınan sektör, ülke, yabancı şirket veya marka odaklı raporlar (mali ve hukuki raporlar dahil) ile yabancı şirket alımlarına yönelik danışmanlık hizmetlerine (mali ve hukuki danışmanlık dahil) ilişkin giderleri, şirketler için %60, İşbirliği Kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında satın alınan raporların alım tarihi itibarıyla en fazla 2 (iki) yıllık olması gerekir.

(3) Bu madde kapsamında satın alınan raporlar ile danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için söz konusu rapor ve raporu hazırlayan kuruluş için İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi’nden (İGEME) ön onay alınması gerekmektedir.

MADDE 10 – (1) Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile bu Tebliğe istinaden çıkarılacak Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen diğer döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler gerçekleştiren kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Bu madde kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

c) Aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri:

1. Tercümanlık giderleri.

2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri.

3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri.

4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri.

5. Fuar ve sergi katılımı giderleri.

6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ

PROGRAMLARI DESTEĞİ

MADDE 11 – (1) Müsteşarlık koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderler %50 oranında ve program başına 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

(2) Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir.

a) Ulaşım: Uluslararası ve/veya şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi, otobüs bileti ve toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri

b) Konaklama: Sektörel ticaret heyetlerinde şirket başına, alım heyetlerinde davetli yabancı şirket, kurum veya kuruluş başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri

c) Sektörel ticaret heyeti veya alım heyeti programları kapsamındaki aşağıda belirtilen tanıtım ve organizasyon giderleri

1. Tercümanlık giderleri

2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri:

3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri

4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri

5. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri

(3) Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında düzenlenen sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programlarının destek kapsamına alınabilmesi için ilgili Organizatör Kuruluş tarafından program başlangıç tarihinden en az 3 ay önce program taslağı ve tahmini bütçesiyle birlikte Müsteşarlığa başvuruda bulunulması gerekir. Müsteşarlıkça uygun bulunan programlar destek kapsamına alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

E-TİCARET SİTELERİNE ÜYELİK DESTEĞİ

MADDE 13 – (1) Bu madde kapsamında nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri şirketler için %70 oranında ve yıllık en fazla 10.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

MADDE 14 – (1) 13 üncü maddede belirtilen destekten şirketler en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için ve e-ticaret sitesi başına en fazla 3 (üç) yıl süresince yararlanabilir.

(2) 13 üncü maddede belirtilen destekten yararlanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde yayımlanan ticari faaliyetiyle ilgili bir internet sitesi olması zorunludur.

(3) Şirketlerin 13 üncü madde kapsamında destekten yararlanabilmeleri için üye olmak istedikleri e-ticaret sitesinin İGEME’den ön onay almış olması gerekmektedir.

(4) E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır.

ALTINCI BÖLÜM

ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

Ödeme Esasları

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için giderlerin ödeme belgesi ve diğer belgelerle birlikte tevsik edilmesi gerekir. Destek başvurularının sonuçlandırılmasına yönelik olarak istenen bilgi, belge ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar Müsteşarlıkça düzenlenen Uygulama Usul ve Esasları ile belirlenir.

Başvuru ve Ödeme Belgelerinin İbrazı

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde ilgili Organizatör Kuruluş tarafından doğrudan veya posta ile Müsteşarlığa ibraz edilir.

(2) Bu Tebliğin 5 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 13 üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin ödeme belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgeler, ödeme belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirketler ve İşbirliği Kuruluşları tarafından doğrudan veya posta ile İGEME’ye ibraz edilir.

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğin 16 ncı maddesinde belirtilen sürelerin hesaplanmasında, usulüne uygun olarak yapılan başvuruların ilgili kurum ve/veya kuruluşların evrak kayıtlarına girdiği tarih esas alınır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Ödeme

MADDE 18 – (1) Müsteşarlık, bu Tebliğin 11 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularında gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen Organizatör Kuruluşu ve ödeme tutarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) bildirir.

(2) İGEME, bu Tebliğin 5 inci, 9 uncu, 10 uncu ve 13 üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularında gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketi, İşbirliği Kuruluşunu ve ödeme tutarını TCMB’ye bildirir.

MADDE 19 – (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(2) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken Müsteşarlıkça uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

YEDİNCİ BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

Yetki

MADDE 20 – (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak haklı sebep ve zorunlu haller ile ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, İşbirliği Kuruluşlarını ve Organizatör Kuruluşları ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye Müsteşarlık yetkilidir. Ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmek üzere ilgili kurum veya kuruluşlara bildirmeye Müsteşarlık ve İGEME yetkilidir.

Yaptırım

MADDE 21 – (1) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanan veya yararlanmak üzere müracaatta bulunan şirketlerin, İşbirliği Kuruluşlarının veya Organizatör Kuruluşların yanıltıcı bilgi ve/veya belge ibraz ettiğinin veya bu Tebliğe aykırı işlemlerde bulunduğunun tespit edilmesi durumunda söz konusu şirketlerin, İşbirliği Kuruluşlarının veya Organizatör Kuruluşların bu Tebliğ kapsamındaki bütün başvuruları reddedilir ve en az 6 (altı) ay süreyle bu Tebliğ kapsamındaki destek talepleri değerlendirmeye alınmaz.

MADDE 22 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuranların eksik bilgi ve belgelerini ilk eksik belge bildirim yazısının tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması halinde destek başvurusu süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre Müsteşarlık veya İGEME’nin bildirim yazısının evrak-çıkış tarihiyle başlar.

İzleme ve Değerlendirme

MADDE 23 – (1) Müsteşarlık, şirketlerin, İşbirliği Kuruluşlarının veya Organizatör Kuruluşların faaliyetlerini izler ve değerlendirir. Müsteşarlık izleme ve değerlendirme görevini doğrudan kendisi yerine getirebileceği gibi İGEME’yi görevlendirmek suretiyle de gerçekleştirebilir. Faaliyetlerin bu Tebliğin amaç ve hükümlerine uygun bulunmaması durumunda şirketler, İşbirliği Kuruluşları veya Organizatör Kuruluşlar Müsteşarlıkça destek kapsamından çıkarılır ve sonuçlandırılmamış destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Bu madde çerçevesinde destek kapsamından çıkarılan şirketler, İşbirliği Kuruluşları veya Organizatör Kuruluşlar çıkarılma tarihinden itibaren en az 6 (altı) ay geçmeden tekrar başvuru yapamaz.

İstisna

MADDE 24 – (1) 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2006/4 sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" çerçevesinde daha önce desteklenmiş şirketler ile halen desteklenmekte olan şirketler (harcama yetkisi alanlar dahil) bu Tebliğin 5 inci, 9 uncu ve 13 üncü maddelerinde belirtilen desteklerden yararlanamaz.

(2) Bir faaliyet için Müsteşarlıkça yürütülen başka bir Tebliğdeki desteklerden yararlanan şirketler, İşbirliği Kuruluşları veya Organizatör Kuruluşlar aynı faaliyet için bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar.

(3) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen aynı mahiyetteki desteklerden yararlanan şirketler, İşbirliği Kuruluşları veya Organizatör Kuruluşlar, bu Tebliğ kapsamında yer alan desteklerden yararlanamazlar.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

MADDE 25 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 12/10/2006 tarihli ve 2006/11 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden hazırlanan ve 21/10/2006 tarihli ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2006/6 sayılı Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ”, ekleri ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın Lehte Hükümlerinin Uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında bu Tebliğin 25 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılan Tebliğin lehte olan hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliği Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

 •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
 •   0216 459 06 52
 •   0530 543 99 91
 • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.