Seyahat Acentası Belgesi

Seyahat Acentası Belgesi

SEYAHAT ACENTASI BELGESİ

SEYAHAT ACENTASI AÇMA
 
Seyahat Acentaları ||A||,||B||,||C|| Gruplarından oluşmaktadır.
 

İstenilen Belgeler  : 
1|| Başvuru Dilekçesi
2|| Ticaret Sicili Gazetesi
||a|| Kuruluşa İlişkin Ticaret Sicili Gazetesi,
||b|| Acentanın ünvanına ilişkin ticaret sicil gazetesi,
3|| Sicil Kayıtları
||a|| Gerçek kişilerde oda sicil kaydı, hacirli olunmadığına ve iflas edilmediğine ilişkin yazılar,
||b|| Tüzel kişilerde ticaret sicili tasdiknamesi,
4|| Başvuru sahiplerinin nüfus kayıt örneği, adli sicil belgesi ve imza sirküleri: Gerçek kişilerde; nüfus kayıt örneği, sabıka kaydının gösterir adli sicil belgesi, noterden onaylı imza beyannamesi, tüzel kişilerde ise; temsile yetkili kişilerin nüfus kayıt örnekleri, adli sicil belgesi ve noterden onaylı imza sirküleri.
5|| Sorumlu Müdür İçin İstenilen Belgeler: Sorumlu müdüre ait ingilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Arapça dillerinden birinden alınmış enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı veya sorumlu müdür rehber kokartına sahipse noter onaylı örneği, nüfus kayıt örneği, 2 yıl süre ile herhangi bir acentada çalıştığını gösterir belge, en az lise veya dengi okuldan mezun olduğunu gösterir öğrenim belgesi ve adli sicil belgesi istenir.
6|| Enformasyon Memurları için İstenilen Belgeler: ||A||, ||B||, ||C|| grubu seyahat acentalarında en az bir adet enformasyon memuru bulunması gerekmektedir. ||C|| Grubu seyahat acentalarında çalışan enformasyon memurunun enformasyon memurluğu başarı belgesi, diğer acentalarda ise enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı veya enformasyon memurları rehber kokartına sahipse noter onaylı örneği ve nüfus kayıt örneği istenir.
7|| Tapu belgesi veya kira sözleşmesi,
8|| SSK işe giriş bildirgesi veya döner bordrosu veya destekleme prim bordrosu,
9|| Ünvan Taahhütnümesi: Bakanlığımızca gerekli görülmesi halinde acenta ünvanında değişiklik yapılabileceğine ilişkin, örneği Bakanlığımızdan temin edilebilecek noter onaylı taahhütnamedir.
10|| Teminat mektubu ve bloke makbuzu: Herhangi bir bankadan alınan, başvuruda bulunan gerçek veya tüzel kişilğin ve acenta ünvanının yer aldığı kesin ve süresiz teminat mektubu veya bloke makbuzudur. Teminat mektubu veya bloke makbutu miktarı; ||A|| grubu seyahat acentaları için 7.000 YTL, ||B|| grubu seyahat acentaları için 6.000YTL, ||C|| grubu seyahat acentalar için 5.000 YTL ve bu acentaların şube açma talepleri için merkez teminatlarının yarısı kadardır.
11|| Teminat mektubuna ilişkin taahhütname

12|| Ankara Danışmanlık Vekalet (kuruluş işlemini biz gerçekleştireceksek)

Seyahat acentası, paket turlarda zorunlu sigorta yaptırmak zorundadır.

 
Seyahat acentası belgesi talebine ilişkin olarak hazırlanan belgeler Bakanlığımıza iletilmek üzere TÜRSAB''ne verilir. Belge başvurusuna ilişkin TÜRSAB tarafından tamamlanan dosya Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden belge başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Yapılan inceleme sonucu; talebin uygun görülmesi halinde, TÜRSAB tarafından denetim yapılır. Düzenlenen denetim raporlarının olumlu olması halinde, belge düzenlenmesi için makam onayı hazırlanır. Makam onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası belgesi başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Müdürlüğümüze gönderilir.Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Müdürlüğümüzden alınır.
 
Başvuru Yeri  :  1|| Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığı
                      2|| Kültür ve Turizm Bakanlığı

 
Postayla yapılan başvurular kabul edilmez.

Şahsen yapılmayan bir başvuru, ilgili şahsın vereceği noter tasdikli vekaletname ile mümkündür.

Acenta Denetimleri

Türkiye'de seyahat acentası olarak faaliyet gösterebilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm belgesi alınması zorunludur.
Aynı kanunun 29. maddesinde geçici turizm belgesi veya turizm işletme belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan seyahat acentaları, bulundukları yerin en büyük mülki amiri tarafından derhal faaliyetten men edilir. 30. maddede ise Bakanlık'tan belge almaksızın bu kanun uyarınca 'seyahat acentalarının yapabileceği faaliyetlerde bulunanlar hakkında, 29. maddede belirtilen idari soruşturmalardan ayrı olarak, üç aydan altı aya kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur' müeyyidesi gereği ilimizde Bakanlık'tan turizm belgesi olmadan kaçak olarak faaliyette bulunan seyahat acentasının tespit amacıyla denetimler gerçekleştirdiklerini ve bu denetimlerin sıklıkla yapılacağını, böylece müşterilerin yanıltılmaları ve mağdur olmalarına, dolayısıyla ülke turizminin zedelenmesine yol açabilecek olumsuzlukların giderilmesine çalıştıklarını,
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Kanuni yönden evrak eksiği olmayan acentaların önünü açmak, acentalarımızla iş birliği içerisinde çalışmak ve yardımcı olmak, Kaçak çalışan acentaların önüne geçmek için böyle bir denetleme yoluna gidildiğini ve denetimlerinin sıklıkla yapılacağını kaçak çalışan acentalara ceza uygulamasına gidileceğini söyledi.

Seyahat Acentaları Kanunu Düzenlendi

Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 4. maddesi gereği seyahat acentaları artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi almak zorunda.
Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 4. maddesi gereği seyahat acentaları artık Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan işletme belgesi almak zorunda.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Taymuş, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada kanunun 29. maddesi uyarınca geçici işletme veya işletme belgesiz olarak seyahat acentalığı faaliyetinde bulunan acentaların, bulundukları yerin en üst mülki amiri tarafından faaliyetten men edileceğini belirtti. Ayrıca, bu şekilde uygunsuz faaliyet güden acentaların, 3 aydan altı aya kadar hapis cezasına çarptırılacağını da ifade etti.

Taymuş, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak, kanuni yönden evrağı eksik olmayan acentaların önünü açmak için söz konusu uygulamalara gidildiğini söyledi.
 

 Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Seyahat Acentası Yönetmeliği 

 

Seyahat Acentası Şube Kuruluş İzni

1 - Başvuru dilekçesi
2 - Belge Örneği
3 - İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
4 - Kuruluşa Ait Ticaret Sicil Gazetesi
5 - Ticaret Sicil Tastiknamesi
6 - Acenta Personeli İçin İstenen Belgeler
a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı örneği,
b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi,
c) Bakanlıkça verilmiş rehber belgesinin onaylı sureti.
d) Enformasyon memurluğu başarı belgesi (C grubu seyahat acentaları için geçerlidir)
7 - Kuruluş Teminatı
a) A grubu seyahat acentası şubesi için 1.750,00.-YTL (binyediyüzelli Yeni Türk Lirası) 
b) B grubu seyahat acentası şubesi için 1.500,00.-YTL (binbeşyüz Yeni Türk Lirası) 
c) C grubu seyahat acentası şubesi için 1.250,00.-YTL (binikiyüzelli Yeni Türk Lirası)
8 - Vekaletname Şube talebine ilişkin olarak hazırlanan belgeler Kültür ve Turizm Bakanlığına iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin
dosyayı inceler ve bildirilen şube adresinde seyahat acentası işyerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar. TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge
düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Belge harçlarının Kültür ve Turizm Bakanlığının belirlenen hesabına yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge  alınır.  

Seyahat Acentası İşletme Belgesi Talebi

(Bu Talep TÜRSAB Aracılığıyla Yapılır)


İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası işletme belgesi almak isteyen tüzel kişiler acenta unvanının uygun görüldüğünün Bakanlıkça bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde bir dilekçe ve eki aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya onaylı sureti ile TÜRSAB’a başvurur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, acenta ve şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

Yetkili idareler tarafından 4729 sayılı “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet göstermesi için verilen izin istenir.

3. Unvan Onay Yazısı

Acenta unvanının kabul edildiğine ilişkin Bakanlıkça verilen yazı istenir.

4. Kuruluşa İlişkin Ticaret Sicili Gazetesi
Başvuru sahibi tüzel kişinin iştigal konusu olarak turizm veya seyahat acentalığı faaliyetinin de yer aldığı şirket ana sözleşmesinin bulunduğu Ticaret Sicili Gazetesi istenir.

5. Ticaret Sicil Tasdiknamesi
İmzaya yetkili kişi veya kişilerin de belirtildiği Ticaret Sicil Tasdiknamesi istenir.

6. Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Belgeler

Başvuru sahibi anonim şirketlerde, yönetim kurulu üyeleri ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin, diğer şirketlerde ise tüm ortakların ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin nüfus kayıt sureti ve yeni tarihli adlî sicil belgesi istenir.

7. İmza Sirküleri

Tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri istenir.

8. Acenta Personeli İçin İstenilen Belgeler

Seyahat acentası merkez ve şubelerinde çalışacak en az bir personel için söz konusu personele ait nüfus kayıt sureti, sosyal güvenlik kurumundan alınacak yeni tarihli çalışma belgesi ile aşağıdaki belgelerden en az birinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

a) Otelcilik ve turizm konusunda; meslek lisesi, önlisans veya lisans eğitimini tamamlamış olduğuna dair belgenin aslı veya onaylı örneği,

b) Enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesi,

c) Bakanlıkça verilmiş rehber belgesinin onaylı sureti.

d) Enformasyon memurluğu başarı belgesi (C grubu seyahat acentaları için geçerlidir)

(Seyahat acentalarında çalışacak personele ilişkin belgelerden enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin aslı, diğer belgelerin aslı veya onaylı sureti TÜRSAB’a ibraz edilir ve arşivlenir. Seyahat acentaları, personele ilişkin değişiklikleri en geç otuz gün içinde TÜRSAB’a bildirmek ve belgeleri göndermekle yükümlüdür)

9. Acenta Unvanına İlişkin Taahhütname

Bakanlığımızca gerekli görülmesi halinde acenta unvanında değişiklik yapılabileceğine ilişkin, örneği Bakanlığımızdan temin edilebilecek taahhütnamedir.

10. Sahip ve Temsile Yetkili Kişilere İlişkin Taahhütname

1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 8 inci, 27 nci ve 30 uncu maddeleri kapsamında verilen örneği Bakanlığımızdan temin edilebilecek taahhütnamedir.

11. Kuruluş Teminatı

Herhangi bir bankadan alınan, başvuruda bulunan tüzel kişiliğin unvanının ve acenta unvanının yer aldığı, kesin ve süresiz (metin örneği Bakanlığımızdan temin edilebilecek) teminat mektubudur.

Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir.

a) A grubu seyahat acentası için 7.000,00.-YTL (yedibin Yeni Türk Lirası)

b) B grubu seyahat acentası için 6.000,00.-YTL (altıbin Yeni Türk Lirası)

c) C grubu seyahat acentası için 5.000,00.-YTL (beşbin Yeni Türk Lirası)

Teminat, teminat mektubu olarak verilecekse, kesin ve süresiz teminat mektubunda; acenta unvanı ve ticaret unvanı bulunur ve aslı Bakanlığa verilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar, Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine veya il veya ilçelerde genel bütçeli dairelere ait muhasebe birimleri vasıtasıyla Bakanlık Merkez Muhasebe Birimine yatırılır.

(Seyahat acentasının başvuru talebinin, Bakanlıkça uygun görülmediği durumlarda teminat Bakanlıkça iade edilir)

12. Vekaletname

Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısıdır. Bu yazı, talep sahibi adına hareket ettiğini belirten kişilerden istenir.

- Başvuru belgeleri, Yönetmelik gereği TÜRSAB tarafından hazırlanır ve Bakanlığa iletilir. 
- Bakanlığımıza intikal edecek belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış olması gerekmektedir.
- Ticaret Sicili Gazetesi, Ticaret Sicil Tasdiknamesi, kuruluş teminatı, taahhütnameler vb. belgelerde yer alan acentanın unvanı, tüzel kişiliğin unvanı, adresi gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir.

İŞLEM SÜRECİ

Seyahat acentası turizm işletme belgesi talebine ilişkin olarak hazırlanan belgeler Bakanlığımıza iletilmek üzere TÜRSAB’a verilir. TÜRSAB, belge başvurusuna ilişkin dosyayı inceler ve bildirilen adreste seyahat acentası işyerinin Seyahat Acentaları Yönetmeliği’nin 17 nci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz olup olmadığı, personele ilişkin kayıtların tutulup tutulmadığı hususlarında denetleme ve değerlendirme yapar. TÜRSAB, başvuru sonucuna ilişkin görüşünü Bakanlığa ve başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Uygun görülmeyen başvurunun gerekçesi belirtilir. Uygun görülen, işletme belgesi başvurusuna ilişkin dosya TÜRSAB tarafından Bakanlığa intikal ettirilir. Bakanlığa intikal eden belge başvurusuna ilişkin dosya Bakanlıkça incelenir. Bakanlıkça yapılan inceleme, değerlendirme ve gerekli görüldüğü takdirde bildirilen adreste yapılan denetim sonucunda eksikliğin bulunması durumunda, eksikliğin tamamlanması TÜRSAB’a bildirilir. Talebin uygun görülmesi halinde, belge düzenlenmesi için Makam Onayı hazırlanır. Makam Onayından sonra, talebe ilişkin seyahat acentası işletme belgesi düzenlenir. Düzenlenen seyahat acentası işletme belgesi, başvuru sahibine teslim edilmek üzere ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne gönderilir ve durum TÜRSAB’a bildirilir. Belge harçlarının Bakanlığımızca belirlenen hesaplara yatırıldığına ilişkin belgelerin ibraz edilmesinden sonra, belge İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınır.

BAŞVURUNUN İŞLEMDEN KALDIRILMASI

Bakanlık tarafından acenta unvanının uygun görüldüğünün bildirilmesinden itibaren otuz gün içinde TÜRSAB’a müracaat edilmemesi veya TÜRSAB’a yapılan başvurudan sonra TÜRSAB tarafından bildirilen eksik belge veya işlemlerin bildirim tarihinden itibaren otuz gün içinde tamamlanmaması durumunda başvuru işlemden kaldırılır.

BAŞVURU SIRASINDA ÜYELİK İPTALİ

TÜRSAB tarafından uygun görülerek Bakanlığa bildirilen seyahat acentasının başvurusunun, Bakanlık tarafından uygun görülmemesi nedeniyle işletme belgesi alamayanların üyelikleri iptal edilerek, üye kayıt ücreti, TÜRSAB tarafından kendilerine iade edilir.

KURULUŞ VE TURİZM İŞLETME BELGESİ

Seyahat acentası sıfatı, TÜRSAB’a üye olmak ve Bakanlıkça verilecek turizm işletme belgesi almak suretiyle kazanılır. Seyahat acentası, Bakanlıktan turizm işletme belgesi aldıktan sonra acentacılık faaliyetine başlar.

Seyahat Acentası İsmi Talebi

İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi

Seyahat acentası turizm işletme belgesi talebine esas olacak acenta unvan talebinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe ve varsa isim tesciline ilişkin belge ile seyahat acentası unvanı almak üzere Bakanlığa başvurur. Bu matbu dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir ve başvuruda bulunan tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin adı, soyadı, imzası, şirket unvanı, belge numarası, telefon ve faks numaraları, açık adres bilgileri, başvuru tarihi ile tüzel kişiliğin kaşesine yer verilir.

2. Unvan Talep Formu

Bakanlıkça hazırlanmış unvan talep formu doldurulur. Unvan talep formunda; talep edilen birden fazla unvan öncelik sırasına göre yazılır. Bakanlık tarafından uygun görülen unvan yazısı ile birlikte 30 gün içinde TÜRSAB'a müracaat edilmesi gerekmektedir.

3. Vekaletname

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.