JCI (JOINT COMMISION INTERNATIONAL) AKREDİTASYON STANDARDI 2008

Bilkalite Danışmanlık Eğitim, Belgelendirme ve Marka Tescil Danışmanlık olarak kurumunuzu benzer firmalardan ayıracak ve güvenilir olmasını sağlayacak sektörünüze ait belgeleri alabilmeniz için tüm hazırlıkları sizin adınıza yapıyor.
İletişim İçin: 0530 543 99 91 - 0216 459 06 52


Süreç Nasıl İşliyor?

Öncelikle en kısa sürede sizi ulaşıyoruz.
İş Süreçlerinizi birlikte inceliyoruz
Sisteminizi ve dökümanlarınızı birlikte oluşturuyoruz
Gerekli öneri ve danışmanlık hizmetlerimizi veriyoruz
Hızlı bir şekilde belgelendirme sürecini tamamlıyoruz
Kampanya kapsamında verilecek olan ISO kalite belgeleri uluslararası akreditasyon kuruluşlarından İAS-DAKKS tarafından Akredite edilmiştir.

 

Belgelerin Süresi?
Belgelendirme periyodu 1 (bir) yıldır.

 

Hangi Evraklar Gerekli?

İmza Sirküleri (Şirket Yetkilisi)
Vergi Levhası
Oda Sicil Kaydı
SGK Hizmet Listesi
Ticaret Sicil Gazetesi

 

JCI (JOINT COMMISION INTERNATIONAL) AKREDİTASYON STANDARDI2008

Sağlık kuruluşunun hizmet kalitesini iyileştirmek için tasarlanan ve kuruluşun organizasyon ve hasta odaklılığı karşılayıp karşılamadığının müstakil ve bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirildiği bir süreç olarak tanımlanan akreditasyon etkili birkalite değerlendirme ve yönetim aracı olarak dünya çapında ilgi odağı olmaya başlamıştır.


Uluslar arası Birleşik Komisyon (JCI), Sağlık Kuruluşlarının Akreditasyonu Birleşik Komisyonu (JCAOH) kurumu tarafından, sağlık hizmetlerinin kalitesini ve güvenliğini iyileştirmek için kurumsallaştırılan bir  akreditasyon standardıdır. ABD menşeli ve kar amacı gütmediğini ifade eden bu kuruluş 75 yıldan beri 20.000'den fazla sağlık hizmeti programını denetlemektedir. Türkiye de ise ekim 2007 itibari ile 15 kuruluş, akreditasyon belgesi almaya hak kazanmıştır. Bunlardan birisi medikal taşıma biri görüntüleme merkezi şirketidir. Listede sadece bir kamu kuruluşu vardır.

Anacak akredite olan kuruluşlar incelendiğinde genelde 3. dünya ülkeleri olarak tanımlanan ülkelerde akredite olan hastanelerin sayılarının fazla olduğu göze çarpmaktadır.


2008 baskısı çıkmış olmasına rağmen maalesef henüz Türkçe'ye çevirisi yapılmamıştır.

Standardı genel olarak tanıtacak olursak hasta odaklı standartlaryedi kısma ayrılmaktadır: Hizmete Erişim ve Hizmetin Sürekliliği(HES), Hasta ve Yakınlarının Hakları(HYH), Hastaların Değerlendirilmesi(HD), Hastaların Bakımı(HB), Hasta ve Yakınlarının Eğitimi(HYE), Anestezi ve Cerrahi Bakım (ACB) ve İlaç Yönetimi ve Kullanımı

Organizasyon odaklı standartlar ise  sağlık kuruluşu yönetim standartları olarakta ifade edilmektedir. Bu bölüm ise altı kısma ayrılmaktadır. Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği (KİG), Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü(EÖK), Yönetişim, Liderlik ve Yönlendirme(YLY), Tesis Yönetimi ve Güvenliği(TYG), Çalışanların Niteliği ve Eğitimi(ÇNE) ve İletişim ve Bilgi Yönetimi(İBY)

2003 Hastane akreditasyon standardında kalın karakterde basılan standartlar akredite olmak için tüm kuruluşların karşılamak zorunda oldukları çekirdek standartlardı. Kalın karakterde basılmayan standartlar ise opsiyonel olan ve kurumların isteğine bırakılan standartlardı. 2008 baskısı ile birlikte bütün maddeler zorunlu hale getirildi. Standartlar, Amaçlar ve Ölçülebilir Bileşenler olarak bölümlenmiştir.

 

JCI AKREDİTASYON STANDARDI 2008

HASTA ODAKLI

ORGANİZASYON ODAKLI

Hizmete Erişim ve Hizmetin Sürekliliği

Kalite İyileştirme ve Hasta güvenliği

Hasta ve Yakınlarının Hakları

Enfeksiyonların Önlenmesi ve Kontrolü

Hastaların Değerlendirilmesi

Yönetişim Liderlik ve Yönlendirme

Hastaların Bakımı

Tesis yönetimi ve Güvenliği

Hasta ve Yakınlarının Eğitimi

Çalışanların Niteliği ve Eğitimi

Anestezi ve Cerrahi Bakım

İletişim ve Bilgi Yönetimi

İlaç Yönetimi ve Kullanımı

 

 


Hizmet Kalite Standartları  Yönergesi uyarınca İl Kalite Koordinatörlükleri tarafından 2008 II. Dönemine kadar bu kriterler kullanılarak Kamu hastanelerinin denetimi gerçekleşmiştir. 08.07.2008 tarihinde Sağlık Bakanlığı Performans ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yayımlan yazı ile 1 Eylül 2009 tarihinde yürürlüğe girmek üzere Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi Yayınlanmıştır.

 

Bu yönerge ile Bakanlık tarafından bir ilk uygulama  gerçekleştirilerek Kamu, Özel, Üniversite ve Askeri Hastanelerin belgelendirilmesi ile ilgili model oluşturularak süreç başlatılmıştır. Bu süreçte Bakanlık tarafından hazırlanan esaslar ve Yönergelere göre Hizmet Kalite Belgesi verilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

 

Bu yönerge ile birlikte ;

Hizmet Kalite Standartları

Ağız Diş Sağlığı Merkezleri Hizmet Kalite Standartları

112 Hizmet Kalite Standartları

Koruyucu Hizmet göstergeleri yayınlanmıştır.

 

Hazırlanmış bulunan Hizmet Kalite Standartları için rehberler değişik tarihlerde Bakanlık tarafından yayınlanmıştır.  Bu süreçte hastaneler için hazırlanmış bulunan  rehberin 28 Eylül 2008tarihinde 2. sürümü hazırlanarak yürürlüğe konulmuştur.  Bu rehbere göre 2008 yılı 3 dönem denetimleri gerçekleştirilmiştir.

 Hizmet Kalite Standartları İncelendiğinde Aşağıdaki Başlıklardan oluştuğu görülmektedir.

 

 

POLİKLİNİK HİZMETLERİ
LABORATUVAR HİZMETLERİ
GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
KLİNİKLER
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ
DİYALİZ HİZMETLERİ
ACİL SERVİS HİZMETLERİ
AMBULANS VE AMBULANS HİZMETLERİ
ECZANE HİZMETLERİ
ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ ve ÖNLENMESİ
HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
KURUMSAL HİZMET YÖNETİMİ
HASTANE BİLGİ SİSTEMİ
HASTA KAYITLARI VE DOSYASI
ARŞİV
TESİS YÖNETİMİ VE GÜVENLİK
DEPOLAR
MUTFAK
ÇAMAŞIRHANE
MORG
Yukardaki başlıklara kısaca değerlendirildiğinde bir önceki yönergenin geliştirildiği ve görülektedir.Bknz: https://www.performans.saglik.gov.tr/index.php?pid=46&mNewsDetail=71

Hizmet Kalite Standartları 21 Ana başlıktan oluşmakla birlikte her alt başlıkları ile birlikte 79 değerlendirme başlığının olduğu görülmektedir. Bu başlıklar toplam 2300 puana tekabül etmekte olup, değerendirme katsayısı 1 olarak hesaplanmaktadır.   İlgili Standartlar kapsamında yaklaşık 660 ölçülebilir bileşen bulunmaktadır.  İlgili standartları oluşturan herhangi bir ölçülebilir bileşenin yerine getirilememesi halinde o standarttan puan alınamamaktadır.

 

Hizmet Kalite Standardları rehberinde Hangi hastanelerde hangi şartların aranacağı ve hangi standartların hariç tutulabileceği tanımlanmıştır.

 

Standartlara kısaca göz atmak gerekirse Poliklinik Hizmetleri, Görüntüleme Hizmetleri, Ambulans ve Ambulans Hizmetleri, Kurumsal Hizmet Yönetiminin yeni başlıklar olarak ortaya çıktığı görülmektedir. 

Hasta Çalışan Güvenliğinin daha etkin hale geldiği net olarak gözlenmekir. Tüm standartlar üzerindeki ağırlığı değerlendirildiğinde %15'e tekabül etmektedir. Kapsam dışı olabilecek standartlar düşünüldüğünde veya diğer standartlar altında yer alan ancak Hasta ve çalışan güvenliği ile ilgili standartlar ele alındığında %20 den fazla Hasta Çalışan Güvenliği ile ilgili uygulamaların ağırlıkta olduğu tespit edilmektedir.

Bu değerlendirmeden şu sonucu çıkartmak mümkün olmaktadır. Hasta ve Çalışan Güvenliği Hizmet Kalite Standartlarının odak noktası ve Sağlıkta Kalitenin olmazsa olmazıdır.  Bu sonuç beklenen bir sonuçtur. Çünkü sağlık kuruları yüksek riskli organizasyonlardır. Bu risklerin tanımlanması ve önlemlerin alınması ve yönetilmesi en önemli unsurdur.

Kamu Hastanelerinde bu standartların uygulanması ve periyodik olarak denetlenmesi ülkemizdeki Sağlık Sisteminin iyileştirilmesi noktasında büyük önem arz etmektedir. Hizmet Kalitesi Standartlarının gerek hasta gerekse çalışanlara  yakın zamanda hizmet kalitesine yansıyacağı ve uzun vadede ise  kurum kültürü haline dönüşeceği artık daha kaçınılmaz bir hal almıştır.

 

Bu çalışmalara paralel olarak, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bu dönemde Hasta ve Çalışan Güvenliği konusunda Tebliğ hazırlığı devam ettiğini görmekteyiz. 2009 yılı içerisinde tamamlanacağı ve yürürlüğe gireceği varsayılmaktadır. Bu tebliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte Hasta ve Çalışan Güvenliği yerine getirildiği zaman puan alınan bir standart olmaktan çıkıp, uygulanması gereken bir şart bir mevzuat olacaktır.

Hizmet Kalite Standartlarının yürürlüğe girmesi kamu hastanelerinde ki uygulama başarılarından dolayı ve belgelendirme sürecinin başlatılması ile birlikte kamuda uygulanan bu modelin Üniversite ve Özel hastanelere hatta hastane sınıflandırılmasında ve SGK geri ödemelerinde  bir model olabileceği kanısı ortaya çıkmıştır.  Bu amaçla Sağlık Bakanlığın tarafından öncelikle 2008 yılı içerisinde Eskisehirde bulunan Özel, Kamu ve Devlet hastanelerinden oluşan bir grup denetim gerçekleştirilmiştir. Yine 2009 yılı ilk ayında İstanbul ilinde bulunan 5 özel hastanenin denetimi pilot uygulama olarak gerçekleştirilmiştir.

 Bu çalışmalardan olumlu sonuç alınması ile ; 2009 yılı 1. çeyrekte  özel hastanelerde Hizmet Kalite Standartlarına göre denetlenmesi ve denetim sonuçlarına göre Sınıflandırma ve SGK geri ödemeleri düzenlenmesi hedeflenmektedir.

 

Bilkalite Danışmanlık Belgelendirme Şirketi olarak TSE de uzun yıllar görev yapmış yönetici kadrosu ile 2002 yılından itibaren Sağlık Hizmetlerinde Kalite çalışmaları ve gelişim sürecini yaşamaktayız.  Bu sürece kadar 70' e yakın sağlık kurumunda ( Üniversite, Eğitim Araştrıma, Devlet ve Özel Hastane, Tıbbi Laboratuvar, Ağız Diş Sağlığı Merkezi) bu çalışmalar içerisinde yer almış bulunmaktayız.  Sağlık Sektöründeki hızlı gelişmeler ışığında gelen talepleri karşılamak amacıyla  firmamız bünyesinde sağlık grubu oluşturma ve sadece bu alana odaklanarak uzmanlarla birlikte hizmet sunma gereği ortaya çıkmıştır.  Bu amaçla 2 Başdenetçi, 2 Doktor,  1 Sağlık Yönetimi bölümü olmak üzere personel istihdamı sağlanmıştır. Sağlık Grubu olarak JCI Hastane Akreditasyon danışmanlığı, ISO 9001Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,  OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları ve Hizmet Kalite Belgesi, ISO 15189 Tıbbi Laboratuvar Akreditasyonu Danışmanlığı Hizmeti sunmaktayız.

 

Hizmet Kalite Standartlarının yürürlüğe girmesi ila birlikte İstanbul ilinde faaliyet gösteren referans listesinden de görüleceği üzere 3 Eğitim Araştırma, 6 Devlet 9 özel ve  2 Ağız Diş Hastanesinde Hizmet Kalite Standardlarına göre danışmanlık hizmeti tarafımızca verilmektedir.

 

Ülkemizde sağlık sektöründe son günlerde oldukça sık gündeme gelen konulardan birisi de ilk olarak 2003 yılında yayınlanan ve 2008 yılında revize edilmiş bulunan ISO 15189 Medikal Laboratuvar Akreditasyon Standardıdır.

ISO 15189'un amacı tıbbi laboratuvarlarda güvenliği sağlamaktır, çünkü; tıbbi servisler hasta bakımı için zorunludur. Laboratuarlar için ise  hastaların ve tedaviden doğrudan sorumlu olan klinik personelin ihtiyaç duyduğu doğruluk ve kalitede sağlanması bir zorunluluktur. Klinik laboratuvarların profesyonel ve teknik açıdan yüksek stardartlara sahip olması ve ürettiği hizmetin kalitesi, hem toplumun hem de tek tek hastaların sıklıkla takip ettiği ve izlediği konulardandır. Bu durumun nedenlerini kısaca şöyle özetleyebiliriz:
Bir hastalığın tanısı, tedavi süreci veya hastalığın prognozu sıklıkla klinik laboratuvarın verdiği test sonucuna ve yaptığı değerlendirmelerine bağlıdır ve verilecek olan hatalı bir raporun geri dönüşü olmayan bir zarara yol açması olasılığı olabilir.
Klinik laboratuvarların günümüzde eriştikleri teknolojik düzeyde laboratuvar servisinin doğrudan muhatabı olan hastalar ve hekimler çoğunlukla laboratuvarın istenen testlerin çalışması için yeterli niteliklere sahip olup olmadığı konusunda değerlendirme yapabilecek düzeyde teknik bilgiye sahip değildir.
Hastalar ve klinisyen hekimlerin laboratuvar seçme hakları çoğunlukla bulunmamaktadır.
Laboratuvar testleri genellikle pahalıdır, bu nedenle ödemeyi yapan hasta, sağlık kuruluşu, sigorta şirketi veya sosyal güvenlik kurumu laboratuvarın geçerli ve doğru bir sonuç vermesini beklemektedir.
Yüksek nitelikte servis veren klinik laboratuvarlar, kendi servislerindeki yeterliliklerini, bir inceleme ve değerlendirme süreci içinde uygun standartlarla karşılaştırarak kanıtlamalaya ve kendi durumlarının standartlara uygunluğunu topluma duyurmaya ilgi göstermektedir.
Yukarıda kısaca özetlediğimiz başlıklar klinik laboratuarlar da akreditasyon uygulamasının giderek yaygınlaşmasına yol açmaktadır.

 

15189 Laboratuvar akreditasyon standardı yakın bir gelecekte Görüntüleme hizmetlerinin de akreditasyon standardı olarak uygulanması gündemdedir.

 

15189 Akreditasyon standardı  bir akteditasyon standardı olup, akreditasyon kuruluşları tarafından belgelendirmesi yapılmaktadır. Bu amaçla ülkemizde TÜRKAK ( Türk Akreditasyon Kurumu) bu konuda yetkilidir. Ancak Türkak tarafından henüz bu konudaki akreditasyon hazırlıkları tamamlanmadığı için Akreditasyon çalışmaları genellikle yabancı kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Ülkemiz de bu güne kadar 15189 standardına göre  4 Laboratuvar bu akreditasyon çalışmasını yaparak belgelenmesi sağlanmıştır. Bunlardan Ülkemizde ilk Üniversitesi hastanesi laboratuarı akreditasyonu tarafımızca yapılmıştır.  Yine 2009 yılı ilk yarısı içerisinde Türkiyede ilk Kamu hastanesinin laboratuarı akreditasyonu çalışmalarının tamamlanarak belgenmesini hedeflemekteyiz.  Bunlara ilaveten Anakara, İzmir, İstanbul ve Elazığ illerinde bulunan 7 Tıbbi laboratuarın akreditasyon çalışması tarafımızca yürütülmektedir.

 

ISO 15189 Standardı aşağıda yer alan başlıklardan oluşup, ilgili laboratuarlar bu başlıklarda yer alan Standard şartlarını karşılamak durumundadır.  Standardın ilk 3 maddesi uygulama şartları olmayıp 4 maddeden itibaren uygulama gerekleridir. Bu standart incelendiğinde temel amacının laboratuarın hasta bakım kalitesine katkısını artırmanın temel hedef olduğu bu amaçla testlerin zamanında ve doğru sonuçlanması gereği önem arz etmektedir.  Yine diğer yönetim standardlarında yer almayan bir konunun da dikkate alındığındı görmekteyiz.   Bu da çalışan moral ve motivasyonu yönetilmesi gereken bir şart olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

1.              İçindekiler

2.              Atıf yapilan standard ve/veya dokümanlar

3 .             Terimler ve tarifler

4.              Yönetim Şartları

4.1            Organizasyon ve yönetim

4.2            Kalite yönetim sistemi

4.3            Belge/Doküman kontrolü

4.4            Anlaşmaların/ Sözleşmelerin gözden geçirilmesi

4.5            Anlaşmalı laboratuvarlardaki incelemeler

4.6            Dış hizmetler Satın Alma ve Lojistik

4.7            Danışmanlık, Tavsiye hizmetleri

4.8            Şikayetlerin Yönetimi

4.9             Uygunsuzluk Yönetimi

4.10           Düzeltici Faaliyetler

4.11           Önleyici Faaliyetler

4.12           Sürekli ;yileştirme

4.13           Kalite ve Teknik kayıtlar

4.14           İç Denetimler

4.15           Yönetimin gözden geçirmesi

5                 Teknik Şartlar

5.1              Personel Yönetimi

5.2              Yerleşim ve çevre Şartları

5.3              Laboratuvar donanımı

5.4            Test öncesi prosedürleri

5.5            Test prosedürleri

5.6            Test Prosedürlerinin Kalitesinin Temini

5.7            Test Sonrası Prosedürler

5.8            Sonuçların raporlanması

Ek-A

Laboratuvar bilgi sistemlerinin korunmasi için öneriler (LBS)

Laboratuvar tıbbında etik

Bilkalite  ailesi olarak siz müşterilemize doğru ve güvenilir hizmet sunmak temel hedefimizdir. Elde ettiğimiz bütün iyi deneyimler ve yeni açılımlarla katma değer yaratan bir danışmanlık sunmak temel felsefemizdir. Süreçleri sizlerden öğrenen değil, tecrübe ve birikimle size yol gösteren kurum olmak temel prensibimizdir.

Bu amaçla;

İyileşme ve değişim ihtiyacını, BELİRLE

Çözüm yolları ve çalışma metodlarını, STANDARDİZE ET,

Katılımı ve yaygınlaşmayı sağlamak için BASİTLEŞTİR,

 

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde esas aldığımız stratejik yol haritamızdır.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.