Çevre Maliyetlerinin Destekleri

Çevre Maliyetlerinin Destekleri

Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

 

Başvuru Mercii                    : İhracatçı Birlikleri

Destek Oranı                         : % 50 

 

 

Desteğin Kapsamı

 

  • ISO 9000 Serisi
  • ISO 14000
  • CE İşareti
  • Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri
  • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri
  • Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu 

            Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporların alımına yönelik olarak yapılan belgelendirilmiş harcamalarının belge ve/veya analiz başına % 50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Doları’na kadar desteklenmesini kapsamaktadır.

 

*** Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş kuruluşlardan alınması gerekmektedir.

 

/5-2

 97/5 SAYILI ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’İN UYGULAMA USUL VE ESASLARI GENELGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ KAPSAM VE TANIMLAR

Amaç

Madde 1- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketlerin çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlayabilmesi için akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan aldıkları kalite, çevre belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin yaptırdıkları laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

Kapsam

Madde 2– (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) faydalanabilir.

Tanımlar

Madde 3– (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları’nda geçen:

Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı (İhracat Genel Müdürlüğü),

Şirket: Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri (Türk Ticaret Kanunu’nun 136 ncı maddesinde belirtilen kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri), tarım veya yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ),

İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerini,

ifade eder.

1 97/5-2

İKİNCİ BÖLÜM

DESTEKLENECEK FAALİYETLER ve ESASLAR

A- Uluslararası Nitelikteki Belge ve Sertifikalar

 

Madde 4– (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde EK 5’te belirtilen belge ve sertifika türlerinin alım giderleri desteklenir. Desteklenecek belge ve sertifikaların belirtildiği EK 5’teki liste her yılın Ocak ayında yeniden düzenlenir.

Madde 5– (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde EK 5’te belirtilen belge ve sertifika türlerinin aşağıda belirtilen gider türleri desteklenir.

a) Müracaat ve doküman inceleme

b) Belgelendirme tetkik

c) Yıllık belge kullanımı

d) Belge veya sertifikayla ilgili yapılan testler

e) Kayıt Ücreti

 

Madde 6- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde aşağıda belirtilen gider türleri destek kapsamı dışındadır.

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

b) Yol masrafları

c) Gözetim bedeli

 

Madde 7- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde 5’inci maddede belirtilen giderler her bir belge veya sertifika başına %50 oranında ve en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Madde 8- (1) 97/5 sayılı Tebliğ çerçevesinde bir belge veya sertifikanın yenileme giderleri desteklenebilir.

(2) Şirketlerin üretimini yaptıkları ürünlerle ilgili aldıkları belge ve sertifikalar desteklenir. Bu çerçevede montaj kapasitesine sahip olan şirketlerin aldıkları belge ve sertifikalar destek kapsamı dışındadır.

(3) Belge veya sertifikayla ilişkilendirilmeyen test raporlarının giderleri destek kapsamı dışındadır.

Madde 9- (1) Destek başvuruları; EK 1’de belirtilen bilgi ve belgelerle beraber, desteğe konu belge veya sertifikanın düzenleme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ye yapılmalıdır.

Madde 10- (1) Belge veya sertifika için yapılan testlerin, belge ve sertifikayı veren kuruluştan farklı bir kuruluş tarafından yapılmış olması durumunda, testleri yapan kuruluş tarafından düzenlenen faturalar destek kapsamında değerlendirilir.

2 97/5-2

Madde 11- (1) Belge veya sertifika için yapılan ödemeler bankacılık sisteminde yapılmalıdır. EFT, havale, swift, kredi kartı ve çek ile yapılan ödemeler bankacılık sisteminde yapılmış sayılır.

(2) Kredi kartı ile yapılan ödemelerin şirket kredi kartı veya şirket ortaklarından birine ait olan kredi kartı ile yapılması gerekmektedir.

(3) Çek ile yapılan ödemelerde şirketin kendi çeki veya ciro edilmiş müşteri çeki kullanılabilir.

Madde 12- (1) İngilizce hariç olmak üzere yabancı dilde düzenlenen belgelerin yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümeleri de ibraz edilmelidir.

B- Tarım Analiz Raporları ve Sağlık Sertifikaları

Madde 13– (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) nosu 6-24 fasılları arasında yer alan tarım ürünlerine ilişkin olarak düzenlenen laboratuvar analiz raporları ve sağlık sertifikalarının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

a) Müracaat ve doküman inceleme

b) Belgelendirme tetkik

c) Analiz

d) Akreditasyon ücreti

e) Sağlık sertifika ücreti

 

Madde 14- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde aşağıda belirtilen gider türleri destek kapsamı dışındadır.

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

b) Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

 

Madde 15- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde laboratuvar analiz raporları ve sağlık sertifikaları %50 oranında ve analiz veya sertifika başına en fazla 25.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Madde 16- (1) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde destek başvuruları; EK 6’da belirtilen bilgi ve belgelerle beraber desteğe konu sağlık sertifikası veya analiz raporunun düzenleniş tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ye yapılmalıdır.

Madde 17- (1) Sertifika veya analiz raporu için yapılan testler belge ve sertifikayı veren kuruluştan farklı bir kuruluş tarafından yapılmış olsa da testleri yapan kuruluş tarafından düzenlenen faturalar destek kapsamında değerlendirilir.

(2) Sağlık sertifikası ile ilişkilendirilmeyen tarım analiz raporları destek kapsamında değerlendirilmez.

3 97/5-2

Madde 18- (1) Tarım ürünleri analiz raporları ve sertifikaları için yapılan ödemeler nakit veya bankacılık sisteminde yapılabilir. EFT, havale, swift, kredi kartı ve çek ile yapılan ödemeler bankacılık sisteminde yapılmış sayılır.

(2) Nakit olarak yapılan ödemelerde, “nakit olarak ödenmiştir” ibaresinin ilgili kurum tarafından faturanın üzerine konulması gerekir.

(3) Kredi kartı ile yapılan ödemelerin şirket kredi kartı veya şirket ortaklarından birine ait olan kredi kartı ile yapılması zorunludur.

(4) Çek ile yapılan ödemelerde şirketin kendi çeki veya ciro edilmiş müşteri çeki kullanılabilir.

Madde 19- (1) İngilizce hariç olmak üzere yabancı dilde düzenlenen belgelerin yeminli tercümanlara yaptırılmış tercümeleri de ibraz edilmelidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÖDEME BELGELERİNİN İBRAZI VE ÖDEME

Madde 20– (1) Çevre maliyetlerinin desteklenmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Bu Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde belge başına harcama miktarı azami 20.000 ABD Doları’na kadar olan şirket başvurularının nihai değerlendirmesi İBGS tarafından yapılır. Belge başına harcama miktarı 20.000 ABD Doları ve üzeri olan şirket başvuruları, İBGS tarafından gerekli inceleme yapılmasını müteakip Müsteşarlığa intikal ettirilir. Müsteşarlık başvurulara ilişkin nihai incelemeyi yapar.

 

b) İBGS, destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip, uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını TCMB’ye, bilgi yazısını ise destek ödemesinin yapılacağı şirkete gönderir. İBGS, bu maddenin (a) bendinde belirtilen limit üstü durumlarda, ibraz edilen bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı ön inceleme neticesinde, hesaplayacağı hakediş miktarı ile destek başvuru dosyasını Müsteşarlığa intikal ettirir. Müsteşarlık kendisine ibraz edilen belgeler üzerinde yapacağı inceleme neticesinde; ödenmesini uygun gördüğü hakediş miktarına ilişkin ödeme talimatını, TCMB’ye iletilmek üzere İBGS’ye gönderir. İBGS, destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin ibrazını müteakip; söz konusu şirkete ödeme yapılmasını teminen ödeme talimatını TCMB’ye ve destek başvurusu sonucuna ilişkin bilgi yazısını ise başvuru sahibi şirkete intikal ettirir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerinden ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan söz konusu yazılardan destek ödemesi yapılacak şirketin borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde, şirketin talebi doğrultusunda mahsup işlemi yapılır:

 

4 97/5-2

 

• Ödenecek tutar için her iki kurum tarafından konulmuş bir haciz yoksa ve borçlunun mahsup talebi varsa, ödenecek tutarın borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma ilgili tutarın gönderilmesi, tamamını karşılamaması halinde ise borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtımın yapılması gerekmektedir.

• Borçlu tarafından mahsup talebinde bulunulmadan ya da mahsup talebinde bulunulmakla birlikte mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesi, haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamının ödenmesi varsa bakiyenin koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilmesi gerekmektedir.

 

c) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

 

d) Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki desteklerden yararlanmak için başvuran şirketlerin eksik bilgi ve belgelerini, bildirim tarihinden en geç 3 (üç) ay içerisinde tamamlamaları gerekir. Eksikliklerin 3 (üç) ay içerisinde tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, süresi içinde yapılmamış kabul edilir. 3 (üç) aylık süre Müsteşarlık veya İBGS evrak-çıkış tarihiyle başlar, şirketin bildirim üzerine vereceği cevabın Müsteşarlık veya İBGS evrak kaydına girmesi ile biter. Eksiklik bildirimi taahhütlü posta ile yapılır.

 

Madde 21– (1) Bu destekten yararlanacak şirketlerin, yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri ödemelerde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.

Madde 22– (1) Bu Uygulama usul ve esaslarına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.

Geçici Madde 1- (1) 97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında henüz sonuçlandırılmamış başvurular bu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesine göre sonuçlandırılır.

 

 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'ndan:

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 97/5*)

AMAÇ

Madde 1- Bu Tebliğ çerçevesinde, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır.

KAPSAM

Madde 2- Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye’de ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) yararlandırılabilir.

TANIM

Madde 3- Bu Tebliğ’de geçen:

Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığı’nı,

Dış Ticaret Sermaye Şirketi (DTSŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,

Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) : Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiş şirketleri,

Şirket : Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve sınai faaliyette bulunan şirketleri, tarım veya yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketleri, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketlerini (SDŞ),

Diğer Belgeler: Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya Müsteşarlıkça uygun görülen diğer belgeleri,

ifade eder.

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

Madde 4- Bu Karar kapsamında; firmaların,

a) ISO 9000 serisi kalite güvence sistemi belgelerini,

b) ISO 14000 çevre yönetim sistemi belgelerini,

c) CE işaretini,

d) Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgelerini alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları),

e) ISO 22000 gıda güvenliği yönetimi sistemi belgelerini,

f) Tarım ürünlerine ilişkin belgelendirme işlemleri ve olumlu sonuçlanmak kaydıyla laboratuar analiz raporlarını

alma masrafları (sadece belgelendirme masrafları) karşılanacaktır.

Madde 5-– Şirketlerin, bu Tebliğin 4’üncü maddesinde belirtilen belgelendirme ve/veya laboratuar analiz harcamaları % 50 oranında ve belgelendirme ve/veya analiz başına en fazla 25.000 (yirmibeşbin) ABD Dolarına kadar desteklenir.

Madde 6- Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemesinden yararlandırılacak olan şirketler tarafından gerçekleştirilen giderlere ilişkin harcama belgeleri ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen diğer belgelerin, kalite, çevre belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretlerin alınış tarihinden ve tarım ürünleri laboratuar analizleri raporlarının düzenleniş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, gerekli incelemenin yapılarak Müsteşarlığa intikal ettirilmesini teminen, üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılmasına karar verilen şirketler ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir. Müsteşarlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar.

MADDE 6/A – Müsteşarlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir.

Madde 7- Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

Madde 8- Bu destekten yararlanacak olanların yanıltıcı bilgi ve belge vermesinden dolayı haksız olarak tahsil ettikleri, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı ödemelerde “6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uygulanır.

Madde 9- Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları inceleyip sonuçlandırmaya, bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde desteklenecek şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, Müsteşarlık yetkilidir.

Madde 10- Para-Kredi Koordinasyon Kurulu’nun 18.05.1995 tarih ve 95/6 sayılı Kararının 2.maddesi ile 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/3 sıra no’lu Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 11- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

*97/5 Sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 98/13 Sayılı Tebliğ; 2006/3, 2007/4, 2008/3 ve 2009/3 sayılı Tebliğ’lerin hükümleri çerçevesinde yeniden düzenlenmiş halidir.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.