Deneme Turizm İşletne Belgesi

DENEME TURİZM İŞLETME BELGESİ İÇİN İLGİLİ İŞLEMLER
Turizm Yatırımı Belgesinin Turizm Deneme veya Kısmi Deneme İşletmesi Belgesine Çevrilmesi Talebi

DENE İŞLETME BELGESİ İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR
Deneme İşletme Belgesi İçin Başvuru dilekçesi: Bakanlıkça hazırlanmış matbu dilekçe doldurulur. Dilekçede talebin ne olduğu açıkça belirtilir, tesisin adı ve belge numarası, belge başvurusunda bulunan kişinin adı-soyadı, imzası, tarih, irtibat telefonları ile tesisin adres bilgilerine yer verilir. Başvuru sahibi tüzel kişilik ise dilekçede, kaşe ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin imzası bulunur.

Belediye hudutları ve mücavir alanlar içerisinde;
Deneme İşletme Belgesi İçin İşyeri açma ve çalışma ruhsatı : İlgili belediyesinden alınmış, belge talebinde bulunan gerçek ya da tüzel kişiye ait, tesisin mevcut durumu ile uyumlu işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmesi gerekmektedir. Geçici işyeri açma ve çalışma ruhsatı kabul edilmeyecektir.

Deneme Turizm İşletme Belgesi İçin Belediye hudutları ve mücavir alanlar dışında

Deneme Turizm İşletme Belgesi İçin Yapı kullanma izin belgesi
İlgili idaresinden alınmış, tesisin mevcut durumu ve kullanım amacı ile uyumlu yapı kullanma izin belgesinin gönderilmesi gerekmektedir.

Deneme Turizm İşletme Belgesi İçin İtfaiye Müdürlüğü veya ilgili kuruluş yazısı
Tesiste yangına karşı gerekli önlemlerin alındığına ilişkin İtfaiye Müdürlüğü veya ilgili kuruluş tarafından verilen yeni tarihli yazı istenir.

Deneme Turizm İşletme Belgesi İçin Atık su sisteminin çözümüne ilişkin yazı
Tesisin atık su sisteminin çözümüne ilişkin İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ nden alınacak uygun görüş yazısı istenir.

Deneme Turizm İşletme Belgesi İçin Genel güvenlik, asayiş ve ahlak yönünden ilgili mülki idarenin görüş yazısı :
Turizm Bakanlığınca gerekli görülmesi halinde, konaklama tesisleri, yeme-içme ve eğlence tesisleri için genel güvenlik, asayiş ve ahlak yönünden tesisin faaliyet göstermesinde sakınca bulunmadığını belirten yazı istenir. Her tesis için zorunlu olan belgelerden değildir.

Bakanlığımıza, belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili mercii veya noterce onaylanmış örnekleri verilir. İlgili belediyesince onaylanması durumunda; onaylayan kişinin adı, görev unvanı ve imzasının bulunması gerekmektedir. Tapu, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi, rapor vb. belgelerde yer alan tesisin adı, adresi, ada-pafta-parsel numarası gibi bilgilerin birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Yatırım belgesi alırken Bakanlığa verilen evrak bilgilerinde değişiklik olması durumunda, bu değişiklikleri kapsayan ve son durumu gösterir belgeler Bakanlığa ayrıca verilir.

Turizm yatırımı belgeli tesisler tamamlanarak işletmeye hazır hale getirildiğinde, tesisin yatırım belgesinin turizm deneme işletmesi belgesine çevrilmesi için başvurulması gerekmektedir. Yatırımcı, yukarıda belirtilen mevzuata uygun olarak yatırımlarını gerçekleştirmiş olmalıdır. Turizm deneme işletmesi belgesi başvurularında, Yönetmelikte, Tebliğde ve 14.02.2005 tarih ve 137 sayılı Değerlendirme Kurulu Kararında açıklanmış olan evrak ile Bakanlığa başvurulur. Yapılmış olan yatırım, talep edilen tür ve varsa sınıfı için Yönetmelikte tanımlanmış her tesis türü için ayrı ayrı belirtilen asgari niteliklere ve Yönetmelikte tüm tesisler için belirtilmiş genel nitelikler bölümündeki hususlara uygun olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır.

Bakanlıkça incelenerek uygun bulunmuş başvurular denetim programına alınır. Denetim raporlarının da olumlu olması halinde, Genel Müdürlük onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını takiben turizm deneme işletmesi belgesi düzenlenir. Yönetmelikte belirtilmiş bazı tesislere turizm deneme işletmesi belgesi verilmesi, Değerlendirme Kurulunun kararına bağlıdır.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.