ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Nasıl Kurulur

ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ NASIL KURULUR

 

* Firmada ISO 14000 / ISO 14001:2004 belgeleri ve uygulamaları ile ilgili bir yönetim temsilcisi ataması için bir çalışanın yönetim tarafından belirlenmesi sağlanır. Bu kişiye ISO 14000 / ISO 14001:2004  belgeleri ve standartları ile ilgili firmamız tarafından temel eğitim verilmesi sağlanır.

* Firmanın organizasyon şeması yapılır bu şema firmanın mevcut durumu, yöneticilerinin istekleri ve ilgili ISO 14000 / ISO 14001:2004 standartları göz önüne alınarak yapılır ve firma yöneticisinin onayına sunulur.

* Proseslerin Yönetimi ve Etkileşimi ile ilgili Eğitim düzenlenmesi, Çevre Politikasının, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi, Ana süreçlerin ve ana süreçlere bağlı alt süreçlerin belirlenmesi, Süreçlere ait girdilerin, çıktıların, performans kriterlerinin ve birbirine olan etkilerinin belirlenmesi, Süreçlerin izlenmesi ile ilgili metotların tanımlanması ,Vizyon misyonla ve kalite politikası ile tutarlı Çevre Hedeflerin Belirlenmesi , Organizasyon şemasındaki görevlerin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının yazılı hale getirilmesi Çevre planlarının yazılı hale getirilmesi , gerekli çevre talimatların ilgili kişilere sorularak yazılması, süreçlerin hazırlanması, ISO 14000 / ISO 14001:2004 belgesine uygun olarak El Kitaplarının, prosedürlerinin, talimatların, süreçlerin, çevre planlarının, görev tanımlarının uygun bir formatta doküman haline getirilmesi sağlanır. ISO 14000 / ISO 14001:2004 belgesi, standardın zorunlu kıldığı ve mevcut yapının ön gördüğü Prosedürlerin yazılı hale getirilmesi, ISO belgesinin standardın çevreye yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların yazılı hale getirilmesi, ISO 14000 / ISO 14001:2004 belgesi için gerekli Form, rapor, plan, çizelge vb. dokümanların ihtiyaca uygun olarak tasarımı ISO 14000 / ISO 14001:2004 danışmanlık firması(var ise) ile firma yönetim temsilcisi, ISO 14000 / ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemine ait tüm dökümanların tamamlanması sağlanır. Bu dökümanların firmaya ve ISO 14000 / ISO 14001:2004 standardına ISO 14001:2004 belgesi için uygun olması gerekmektedir.

* Dökümantasyonu hazırlanıp tamamlanan dökümanlar ilgili kişilerin onayına sunulur. Onaylanan dökümanların ilgili personellere dağıtımı yapılır.

* Tüm firma çalışanlarına ilgili ISO 14000 / ISO 14001:2004  standardıyla ilgili Genel Bilgilendirme eğitimin gerçekleştirilmesi sağlanır. Çevre Politikası, Çevre hedefleri ve ISO 14000 / ISO 14001:2004 belgesi, Çevre Yönetim sistemi dokümantasyonu hakkında bilgilendirme eğitimi, ISO 14000 / ISO 14001:2004 Uygulamalarınn başlatılması sağlanır.

* Hazırlanan formlarının içeriği uygulamalar esnasında hazırlanır. Dış Kaynaklı dökümanların tespiti ve izleme yöntemlerinin belirlenmesi, Kayıtların saklanma süreleri ve korunması ile ilgili yöntemlerin belirlenmesi ve uygulamalarının yapılması, Arşiv ortamının belirlenmesi ve uygulamaların yapılması, Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve listelenmesi yapılır ve yayınlanır. Müşteri memnuniyeti ile ilgili çalışmaların yapılması (Müşteri anketleri) Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması, Personel anketlerinin yapılması ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması ISO 14001:2004 belgesi Çevre planlama ve gerçekleştirme ile ilgili gerekliliklerin ve uygulamaların yapılması. Kalibrasyona tabi İzleme ve Ölçme cihazlarının kalibrasyonlarının yapılması ISO 14000 / ISO 14001:2004 İç tetkik ile ilgili eğitimin yapılması ISO 14000 / ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemlerinin tüm elemanlarının denetlenmesi ve sonuçlarının rapor haline getirilmesi, Takip tetkiklerinin gerçekleştirilmesi , İstatistiksel proses kontrol eğitimin yapılması, Acil Durum Eylemlerinin Yapılması, Tatbikatların Yapılması, Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, Uygun olmayan ürün-hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması, Diğer proseslerle ilgili etkin bir Düzeltici ve önleyici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması, yapılan bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi , ISO 14000 / ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi , ISO 14000 / ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi Belgelendirme kuruluşuna müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması .

* Firmada kurulan sistemin son kontrolleri ve ön tetkikleri yapılır görülen eksiklikler ve aksaklıklar giderilir.

* Firma yöneticileri ile belgelendirme ISO 14000 / ISO 14001:2004 belgelendirme haftasının belirlenmesi sağlanarak belgelendirme başvurusu yapılır. Belirlenen tarih firmaya duyurulur.

* Belgelendirme denetimi sırasında ilgili standarda uygun ISO 14000 / ISO 14001:2004 denetimi yapılır.

* Belgelendirme tetkiki sonuçlarına göre varsa tespit edilen eksikliklerin tamamlanması yönetim temsilcisi tarafından gerekli çalışmalar yapılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanır bu durum belgelendirme firmasına bildirilir ve belgelendirme firmasının uygulamaları ile takip edilir. ISO 14001:2004 belgesi firmaya verilir

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.