Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Eğitimi

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Eğitimi

 

Eğitim Başlığı : İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinçlendirme Eğitimi

Eğitim Konuları :

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ve Organizasyonları
 • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları
 • İşletmelerde Karşılaşılan Riskler ve Önlemleri
 • Kişisel Koruyucular ve Güvenli Kullanımı
 • Kişisel Koruyucuların Doğru, Etkin ve Verimli Kullanımının Sağlanması
 • İş Kazaları ve Hukuksal Boyutu
 • Meslek Hastalıkları
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve Önlenmesi
 • Uyarı İşaretleri, Barikatlama
 • Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Maddelerle Ortaya Çıkan Riskler,
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
 • Ergonomi, Yük Kaldırma Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
 • Yangın ve Acil Durum Yönetimi

Eğitimin Süresi : 2 Gün

Katılımcılar : Üst ve orta kademe yöneticiler, iş güvenliği sorumluları, İş Güvenliği Mühendisleri, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, firmaların hukuk müşavirleri, Formenler, Tüm çalışanlar.


Eğitim Başlığı : İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Eğitimi

Eğitim Konuları :

 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Temel Yasalar.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yürürlükte Olan Tüzükler.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yönetmelik ve Tebliğler.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Hukuksal Sorumluluklar

Eğitimin Süresi : 2 Gün

Katılımcılar : Üst ve orta kademe yöneticiler, iş güvenliği sorumluları, İş Güvenliği Mühendisleri, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, firmaların hukuk müşavirleri, Formenler, Tüm çalışanlar.


Eğitim Başlığı : İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi

Eğitim Konuları :

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görev ve Yetkileri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Yasal Mevzuat.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının Oluşturulması ve Çalıştırılması.
 • Görev, Yetki ve Sorumlulukları Nelerdir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Hukuksal Sorumluluklar.
 • Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri
 • Risk Değerlendirme Kimyasallar Acil Durum Önlemleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Koruyucu Malzemeleri Kullanmanın Önemi
 • İş Kazalarının Nedenleri ve Hukuksal Boyutu.
 • İş Kazası Raporu
 • SGK İstatistikleri

Eğitimin Süresi : 2 Gün

Katılımcılar : Firma yetkilileri, iş sağlığı ve güvenliği kurul üyeleri, insan kaynakları yöneticileri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, işyeri hemşireleri, formenler, İSG işçi temsilcileri.


Eğitim Başlığı : İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Eğitimi

Eğitim Konuları :

 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Genel Bilgiler.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Yasal Mevzuat.
 • İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri ve İşyerindeki Riskler
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemleri ve İşyeri Uygulamaları
 • Yangın, Acil Durum ve Uyarı işaretleri

Eğitimin Süresi : 1 Gün

Katılımcılar : Üst ve Orta kademe yöneticiler, kalite, çevre ve iş güvenliği sorumluları, İş Güvenliği Mühendisleri, Formenler, Tüm çalışanlar.


Eğitim Başlığı : OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

Eğitim Konuları :

 • İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Genel Bakış.
 • Genel İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kavramları ve Temel Bilgiler
 • Yönetim Sistemleri Hakkında Genel Bilgi
 • İSG Sisteminin Gerekliliği ve İşletmeye Kazandırdıkları
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tarihçesi
 • Standardın Amacı ve Gelişimi
 • OHSAS 18001 Genel Şartlar
 • OHSAS 18001 Şartların Analizi
 • OHSAS 18001 Sisteminin Kurulması İçin Yapılması Gerekenler
 • Belgelendirme Sürecinin Anlatımı ve Sürecin İşleyişi
 • Diğer Yönetim Sistemleri İle Entegrasyon
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı

Eğitimin Süresi : 2 Gün

Katılımcılar : Firma yetkilileri, Üst ve Orta kademe yöneticiler, kalite, çevre ve iş güvenliği sorumluları, İş Güvenliği Mühendisleri, Formenler, Tüm çalışanlar.


Eğitim Başlığı : İSG Risk Analizi ve Değerlendirme Eğitimi

Eğitim Konuları :

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Risk Değerlendirme Yükümlülükleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Risk Değerlendirme İlkeleri ve Uygulama Esasları
 • Risk Değerlendirmesinin Tanımı Risklerin Değerlendirme Süreci ve Risk Kontrol Yöntemleri
 • Örnek İşyeri Ortamındaki Risk Değerlendirme Örnek Grup Çalışması

Eğitimin Süresi : 1 Gün

Katılımcılar : Üst ve orta kademe yöneticiler, iş güvenliği sorumluları, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, OHSAS 18001 yönetim temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda danışmanlık, denetim ve eğitim hizmeti sunan kişi veya kuruluşlar, iş sağlığı ve güvenliği risklerinin değerlendirilmesi hakkında bilgi sahibi olmak isteyen diğer tüm kişiler.


Eğitim Başlığı : Kişisel Koruyucu Ürünlerin Seçimi, Kullanımı ve Bakımı Eğitimi

Eğitim Konuları :

 • Kişisel Koruyucu Donanım İle İlgili Mevzuat Hükümleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Çeşitleri, Kullanım Amacı ve İlkeleri
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Seçiminde Kullanılacak Kriterler ve Standartlar
 • Kişisel Koruyucu Donanımların Kontrol, Bakım ve Temizlik Kuralları

Eğitimin Süresi : 4 Saat

Katılımcılar : İş Güvenliği uzman ve sorumluları, İşletme yöneticileri, işyeri hekimleri ve sağlık birimi çalışanları, çevre yönetim sistemi sorumluları, yangın güvenliği ve acil durum sorumluları, teknik emniyet sorumluları, sorumlu müdürler, üretim ve proses mühendisleri, teknisyenler, işçi temsilcileri, eğitim sorumluları, satın alma sorumluları


Eğitim Başlığı : Tehlikeli Kimyasallar Kullanma Eğitimi

Eğitim Konuları :

 • Yasal Mevzuat
 • Kimyasalların Sağlık Üzerindeki Etkileri
 • Tehlikeli Kimyasalların Tanımlanması ve Sınıflandırılması
 • Güvenlik Bilgi Formları (MSDS)
 • Tehlikeli Kimyasallarla Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar
 • Tehlikeli Özellikler Listesi

Eğitimin Süresi : 1 Gün

Katılımcılar : Acil durum ekipleri, yangın ekipleri, iş güvenliği uzman ve sorumluları, işyeri hekimleri ve sağlık birimi çalışanları, çevre yönetim sistemi sorumluları, teknik emniyet sorumluları, sorumlu müdürler, üretim ve proses mühendisleri, teknisyenler.


Eğitim Başlığı : Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Eğitimi

Eğitim Konuları :

 • MSDS nedir?
 • Neden MSDS?
 • MSDS ile ilgili Mevzuat
 • Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği
 • MSDS’lerde Kullanılan Kısaltmalar,
 • MSDS’lere Ulaşılabilecek Adresler

Eğitimin Süresi : 2 Gün

Katılımcılar : İş Güvenliği Mühendisleri, İşyeri Hekimleri, Kimya Mühendisleri, Kimyagerler, Laboratuar Sorumlu ve görevlileri, Formenler.


Eğitim Başlığı : Tehlikeli Kimyasallar ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Eğitimi

Eğitim Konuları :

 • Kimyasal Maddeler,
 • Tehlikeli Kimyasallar ve MSDS mevzuatı
 • Tehlikeli Kimyasallarla Çalışma Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar
 • MSDS nedir?
 • Neden MSDS?
 • MSDS’lerde Kullanılan Kısaltmalar,
 • MSDS’lere Ulaşılabilecek Adresler

Eğitimin Süresi : 1 Gün

Katılımcılar : İş Güvenliği Mühendisleri, İşyeri Hekimleri, Kimya Mühendisleri, Kimyagerler, Laboratuar Sorumlu ve görevlileri, Formenler.


Eğitim Başlığı : Laboratuar Güvenliği Eğitimi

Eğitim Konuları :

 • Laboratuar Genel Kuralları ve Çalışma Kuralları
 • Güvenli Çalışmanın Önemi ve Bazı İş Kazalarına Ait Örnekler
 • Laboratuar Çalışmalarına Başlamadan Önce Yapılacak İşlemler
 • İnsan Sağlığına Zararlı olan Kimyasallar,
 • Malzemelerin Temizlenmesi ve Atık Maddelere Uygulanacak İşlemler
 • Elektrikli Cihazlarla Çalışma Radyoaktif Madde ve Işınlarla Çalışma Sağlığı Etkileyen Toksikolojik ve Benzeri Tehlikeler
 • Solunumla Gelebilecek Tehlikelerden Korunma
 • Yangın ve Patlama Tehlikeleri
 • Laboratuar İçin Temel İlkyardım Bilgileri
 • Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet, MSDS)
 • Acil Müdahale Planı,
 • Uyarı İşaretleri ve Semboller
 • Laboratuarda Atık Yönetimi.

Eğitimin Süresi : 1 Gün

Katılımcılar : İş Güvenliği Mühendisleri, İşyeri Hekimleri, Kimya Mühendisleri, Kimyagerler, Laboratuar Sorumlu ve görevlileri, Formenler.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

 •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
 •   0216 459 06 52
 •   0530 543 99 91
 • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.