Turizm Belgesi Deniz Turizmi

Turizm Belgesi Deniz Turizmi

Turizm Belgesi Deniz Turizmi

 


Turizm Belgesi Deniz Turizmi Tesisleri Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelere

Başvurular

3 – 1- || Deniz turizmi tesisleri, deniz turizmi araçları turizm yatırımı ve turizm işletme belgesi taleplerinde başvurular, Bakanlığa yapılır. Günübirlik deniz turizmi araçları ile sualtı ve su üstü faaliyet araçları işletmelerinin başvuruları ise ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılır.

2- || Turizm yatırımı ve turizm işletmesi belgesi taleplerinde, Yönetmelik ve bu Tebliğ ile istenilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci tarafından aslı gibidir onaylı suretleri veya noterce onaylanmış suretleri ile Bakanlığa yapılır. İstenilen belgelerin aslının getirilmesi halinde ise, belgenin ibraz edilen belgeye uygunluğu kontrol edildikten sonra, ilgili görevli tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilir. Gerçeğe aykırı belge verildiğinin tespiti halinde Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3- || Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde, turizm yatırımı ve turizm işletme belgesi taleplerinde, ilgili maddelerinde istenilen belgelere ilave belge ve bilgi istenebilir.

4- || Bakanlığa verilecek belgelerin yabancı dilde olması durumunda, tercümeleri yeminli tercümanlar tarafından yapıldıktan sonra Bakanlığa verilir.

Yatırım belgesi başvuruları

4 – 1- || Turizm yatırım belgesi taleplerinde başvurular, aşağıda belirtilen belgeler ile Bakanlığa yapılır.

a- || Başvuru dilekçesi: Turizm yatırım belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

b- || Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket ve adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi istenir. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde faaliyet konuları arasında turizm yatırım ve işletmeciliğinin bulunması gerekir. İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge istenir.

c- || Mülkiyet belgeleri: Deniz turizmi tesisinin gerçekleştirileceği kara alanına ilişkin tapu, söz konusu alanın kamu arazisi olması durumunda tahsise ilişkin belge ön izin yazısı, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni gibi belge istenir.

ç- || İmza sirküleri: Belge başvurusunun şirket veya adi ortaklık adına yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri noter tarafından düzenlenir ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri ile temsil yetkisinin sınırlarını içerir.

d- || İmar plan onay yazısı: İlgili idaresinden alınmış imar planının onaylandığına ilişkin yazı istenir.

e- || Kıyı yapıları projesi: Onaylı uygulama imar planına uygun olarak hazırlanacak kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılacak kıyı yapıları projelerinin Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğünce DLHİGM- || onaylandığına ilişkin yazı istenir.

f- || Vaziyet planı: Kara alanında ve denizde yapılacak yapıların mahal adlarını ve yerleşim durumlarını gösteren uygun ölçekli vaziyet planı istenir.

g- || Muvafakatname: Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname istenir.

ğ- || Rapor: Belge talebinde bulunan yatırımcı tarafından hazırlanacak deniz turizmi tesisi raporunda; yatırımın türü, adı, adresi, ada, pafta, parsel numarası, mülkiyet durumu hakkında bilgi, mal sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu, belge sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu, elektronik posta adresi, yatırımın başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma süresi, toplam liman alanı metrekaresi, toplam inşaat alanı, denizde bağlama, karada park kapasitesi, rıhtım ve iskeleler, konaklama, yeme- ||içme, spor tesisleri, duş, tuvalet gibi ünitelerin kullanım kapasitesi, limanın yerleşim merkezlerine uzaklığı, ulaşım durumu, akaryakıt ikmal imkanları, elektrik, haberleşme, su temini, yangın ihbar ve ikaz sistemi ve istasyonu, drenaj, otopark, kanalizasyon, katı ve sıvı atıkların imhası, bedensel engellilere ilişkin düzenlemeler, finansman ve pazarlaması ile ilgili bilgiler yer alır. Söz konusu raporda temsile yetkili kişinin imzası bulunur.

h- || Fikir projesi: Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda, turizm yatırımı belgesi başvurularında tesisin konumu, yakın çevresiyle ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekânsal ilişkileri, yapısal özellikleri gibi konularda tesis hakkında genel olarak bilgi verebilecek fikir projesi istenir.

ı- || Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısı istenir.

İşletme belgesi başvuruları

5 – 1- || Deniz turizmi tesisi yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvurulur.

a- || Başvuru dilekçesi: Turizm işletme belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

b- || İşletme izni ve/veya geçici işletme izni: Denizcilik Müsteşarlığından alınacak işletme izni veya geçici işletme izni belgesi ya da yazısı istenir.

c- || İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: Belediye sınırları içerisindeki tesislerde ilgili belediyesinden alınmış, belediye sınırları dışındaki tesislerde ise il özel idaresi tarafından düzenlenmiş tesisin kullanım türü ile uyumlu işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı, geçici, süreli, şartlı gibi ifadelerle verilmiş olmamalıdır.

ç- || İşletme iç talimatı: Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 17 nci maddesi hükmü gereği, deniz turizmi tesisinin türüne göre işletmecisi tarafından o deniz turizmi tesisi için özel olarak hazırlanarak iki nüsha olarak Bakanlığa verilir. Bakanlık söz konusu talimatı ilgili Yönetmelik hükmüne göre inceleyerek onaylar ve bir nüshasını işletmeciye verir.

d- || Teminat: Deniz turizmi tesisleri, bu Yönetmeliğin 50 nci maddesi uyarınca, müşterilerine sunacakları hizmetler ve faaliyetleri nedeniyle yapacakları işlemlerinden doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek üzere miktarı Bakanlıkça tespit edilecek miktarda Bakanlık emrine kati ve süresiz banka teminatı mektubunu veya Merkez Bankası Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına para bloke edildiğine dair makbuzu Bakanlığa vermek zorundadır.

e- || Sigorta poliçesi: Deniz turizmi tesisi işletmeleri bu Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca 3 üncü şahıs mali mesuliyet veya marina sorumluluk veya liman sorumluluk sigortasını kapsayan sigorta poliçesini vermek zorundadır.

f- || Mülkiyet belgeleri: Deniz turizmi tesisinin gerçekleştirileceği kara alanına ilişkin tapu, söz konusu alanın kamu arazisi olması durumunda tahsise ilişkin belge ön izin yazısı, irtifak hakkı ve/veya kullanma izni gibi belge istenir.

g- || İşletme müdürü: Deniz turizmi tesisi işletmelerine Yönetmeliğin 19 uncu maddesindeki nitelikleri haiz işletme müdürü atanır. Bu kişilerin Türk vatandaşı olması, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 36 ncı maddesi veya 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan suçlardan ve organize suçlardan cezalı olmadıklarına ilişkin adli sicil kaydı istenir. İşletme müdürünün lise mezunu olması durumunda tahsil belgesinin yanı sıra denizcilik veya turizm sektöründe en az üç yıl çalıştığına ilişkin belgenin ya da yüksekokul mezunu olduğuna dair belgenin ibrazı istenir.

 

Deniz Turizmi Araçları Belgesi Başvurularında İstenilen Belgelere

İlişkin Usul ve Esaslar

 

Turizm yatırımı belgesi başvuruları

6 – 1- || Turizm yatırım belgesi taleplerinde başvurular, aşağıda belirtilen belgeler ile Bakanlığa yapılır.

a- || Başvuru dilekçesi: Turizm yatırımı belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

b- || Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi: Talebin şirket veya adi ortaklık adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi istenir. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, faaliyet konuları arasında deniz turizmi araçları yatırım ve işletmeciliğinin bulunması gerekir. İsim tescili yapılmış ise tescile ilişkin belge istenir.

c- || İmza sirküleri: Belge başvurusunun şirket veya adi ortaklık adına yapılması durumunda imza sirküleri verilir. İmza sirküleri noter tarafından düzenlenir ve tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişilerin isimleri ve temsil yetkisinin sınırlarını içerir.

ç- || Muvafakatname: Ortaklardan birinin veya birkaçının adına yatırımcı veya işletmeci olarak belge düzenlenmesinin talep edilmesi halinde bu hususta ortaklar arasında düzenlenen muvafakatname istenir.

d- || Deniz turizmi aracı Türkiye’de inşa edilecek ise:

1- || Gemi Mühendisleri Odasınca tasdikli 2 takım projenin,

2- || Deniz aracı yatırımının başlayış ve bitiş tarihlerini belirten tersane sözleşmesinin,

3- || Denizcilik Müsteşarlığından alınan gemi inşa izin belgesinin,

verilmesi gerekir.

e- || Deniz turizmi aracı ithal edilecek ise:

1- || Global listenin,

2- || Proforma faturanın,

3- || Deniz turizmi aracı katalogunun,

verilmesi gerekir.

f- || Vekaletname: Talep sahibi tarafından talebine ilişkin işlemleri yürütmek üzere görevlendirilen kişiye, noter aracılığı ile verilen yetkilendirme yazısı istenir.

İşletme belgesi başvuruları

7 – 1- || Deniz turizmi aracı yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda aşağıda belirtilen belgelerle Bakanlığa başvurulur.

a- || Başvuru dilekçesi: Turizm işletme belgesi talebinde bulunan gerçek kişi veya temsile yetkili kılınan kişi tarafından isim, tarih ve adres belirtilerek, tüzel kişi ise, tüzel kişiliği temsile yetkili kişi veya kişiler tarafından isim, adres, tarih ve tüzel kişilik unvanı belirtilerek imzalanır.

b- || Teminat: Deniz turizmi aracı işletmeleri, Yönetmeliğin 50 nci maddesi uyarınca, müşterilerine sunacakları hizmetler ve faaliyetleri nedeniyle yapacakları işlemlerden doğacak yükümlülüklerine karşılık teşkil etmek üzere miktarı Bakanlıkça tespit edilecek miktarda Bakanlık emrine kati ve süresiz banka teminatı mektubunu veya Merkez Bankası Kültür ve Turizm Bakanlığı Merkez Saymanlığı hesabına para bloke edildiğine dair makbuzu Bakanlığa vermek zorundadır.

c- || Sigorta poliçesi: Deniz turizmi araçları işletmelerinin, Yönetmeliğin 51 inci maddesi uyarınca belgelerinde belirtilen deniz turizmi araçlarının mürettebatına, ziyaretçilerine ve üçüncü kişilere verebileceği zararları kapsayan sigorta yaptırmaları zorunludur. Kasko sigortası bu hükümleri kapsıyorsa başka sigorta belgesi aranmaz.

ç- || Kayıt ve tescil belgesi: İşletme belgesi kapsamında çalıştırılacak deniz turizmi aracına ilişkin, Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığından alacakları gemi sicil tasdiknamesi veya Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi istenir.

d- || Kira sözleşmesi: Kiralık deniz turizmi araçları için araç sahibi ve şirket yetkilisi arasında bir yıldan az olmamak kaydı ile yapılan kira sözleşmesi istenir.

e- || Denize elverişlilik belgesi: Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca verilen denize elverişlilik belgesi istenir.

f- || Gümrük giriş beyannamesi: Deniz turizmi aracı ithal edilmesi halinde, ilgili Gümrük Müdürlüğünce düzenlenecek onaylı gümrük giriş beyannamesi istenir.

g- || İşletme müdürü: Deniz turizmi aracı işletmelerine Yönetmeliğin 33 üncü maddesindeki nitelikleri haiz işletme müdürü atanır. Bu kişilerin Türk vatandaşı olması, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 36 ncı maddesi veya 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan suçlardan ve organize suçlardan cezalı olmadıklarına ilişkin adli sicil kaydı ve yüksekokul mezunu olduğuna dair belge istenir. İşletme müdürünün lise mezunu olması durumunda tahsil belgesinin yanı sıra denizcilik veya turizm sektöründe en az üç yıl çalıştığına ilişkin belgenin ibrazı gerekir. İşletme müdürü, Yönetmeliğin 32 nci maddesinde büro kurmak zorunda olan deniz turizmi aracı işletmelerinde aranır.

ğ- || Güzergah haritası: Kendiliğinden yüzer deniz turizmi aracının demirleme ve bağlama yerleri ile mola duraklarını ve dolaşacağı güzergahı belirten Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca onaylanmış harita istenir.

h- || İşletme izni yazısı: Kendiliğinden hareket etme kabiliyeti olmayan yüzer otel veya yüzer lokanta hizmeti veren deniz turizmi araçları için, liman sahaları dahil olmak üzere faaliyette bulunacakları yer valilikçe, mahalli liman başkanının görüşü de alınarak belirlendikten sonra Valilikçe düzenlenen işletme izin yazısı istenir.

ı- || Can ve mal güvenliği uygunluk yazısı: Kendiliğinden hareket etme kabiliyeti olmayan yüzer otel veya yüzer lokanta hizmeti veren deniz turizmi araçlarının can ve mal güvenliği ve deniz mevzuatı yönünden uygunluğunu belirten Denizcilik Müsteşarlığına bağlı ilgili Liman Başkanlığınca verilen yazı istenir.

i- || Yeterlilik belgesi: Su altı ve su üstü faaliyetinde bulunacak işletmelerin ilgili mevzuat gereği yeterli olduğunu belirten mahalli Sportif Turizm Kurulu tarafından düzenlenecek belge istenir.

 

Deniz Turizmi Araçları İşletmelerinin Belgelendirilmesinde Aranacak Şartlar

 

İşletmelerin belgelendirilmesi

8 – 1- || Deniz turizmi araçları yatırımı yapacak gerçek veya tüzel kişiler, Bakanlıktan turizm yatırım belgesi alarak deniz turizmi aracı yatırımı yapabilirler. Deniz turizmi aracı işletmeciliği için belge talebinde bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin, Yönetmelikte belirtilen deniz turizmi araçlarından; Türk bayraklı en az bir deniz turizmi aracının mülkiyetine sahip olmaları veya en az bir yıl süre ile kiralamaları gerekir.

Belgelendirilecek araçlar ve aranacak özel şartlar

9 – 1- || Bakanlıktan belge almak üzere başvuran yatlar, dalabilir deniz turizmi araçları ile günübirlik gezi tekneleri, özel deniz turizmi araçları ve turizm amaçlı sualtı ve su üstü faaliyet araçlarının belgelendirilmesinde Yönetmelikte belirtilen şartların yanı sıra aşağıda yer verilen şartlar da aranır.

a- || Yatlar: 24 metrenin altındaki mürettebatlı ve mürettebatsız kiralanan yatlarda klima, çamaşır ve bulaşık makinesi, tuvalet masası ihtiyaridir.

b- || Günübirlik gezi tekneleri: Günübirlik gezi teknelerinin yolcu kapasitesi tescil boyunun tescil eniyle çarpımının 1,80’e bölünmesiyle bulunur. Teknenin üst katı kapasite hesabına dahil edilmez. Bakanlıkça tespit edilecek kapasite denize elverişlilik belgesinde tespit edilen kapasiteyi aşamaz. Tabi ve suni göller, baraj gölleri, nehirler ve dalyan kanallarında açık güverteli, mutfağı, tuvaleti olmayan teknelerle, yolcu taşıma amaçlı yapılan faaliyetlerin yapıldığı deniz araçları belgelendirme kapsamı dışındadır. Günübirlik gezi tekneleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

1- || Yolcu kapasitesi ile uyumlu yemek masası ve oturma grubu, yat tipinde inşa edilmiş günübirlik teknelerde en az 10 kişilik yemek masası,

2- || Güneşlenme grupları,

3- || Genel kullanım alanlarından tecrit edilmiş mutfakta; bulaşık yıkama ve hazırlık yerleri, ocak ve/veya fırın, buzdolabı veya buz kutusu, gerekli emniyet ve havalandırma tedbirleri alınmış tüp veya tercihen elektrikli ısıtıcılar,

4- || En az iki tane soyunma kabini,

5- || Otuz kişiye birer adet olmak üzere bay ve bayan tuvaleti,

6- || Bayan ve erkek yolcular için ayrı ayrı kapalı en az birer adet duş,

7- || Teknik normlara uygun olarak aydınlatma ve gece yapılan gezilerde teknelerin aydınlatılması, gece güvenliğinin sağlanması,

8- || Yangın söndürme tüpleri veya sistemi,

9- || Yolcuların görebileceği yerlere asılan can güvenliğiyle ilgili uyarı levhaları,

10- || Çöp kutuları,

11- || Temiz ve pis su tankları.

c- || Özel deniz turizmi araçları: Yönetmelikte belirtilen niteliklere sahip, özel deniz turizmi araçlarının belgelendirilmesinde aşağıda belirtilen şartlar aranır.

1- || Deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile nitelikli hizmet sunmak,

2- || Tesisin özelliğini ayrıntılı yansıtan profesyonel olarak çekilmiş görsel ve yazılı doküman ile Bakanlığa başvurmak.

ç- || Turizm amaçlı su altı faaliyet araçları: Sualtı sporları yaptırmak amacıyla dalış mahalline yolcu ve ekipman taşıyan, gerekli donanıma sahip deniz turizmi araçlarıdır.

1- || Yolcularını dalış alanlarına taşıyabileceği bir deniz turizmi aracı,

2- || İki yıldız eğitmen sertifikasına sahip bir eğitmen ve rehber- ||balıkadam sertifikasına sahip en az bir adet uzman personel,

3- || On takım dalış ekipmanı, 20 adet tüp,

4- || Kendine ait kompresör veya tüp dolum hizmetini dışarıdan aldığına dair sözleşme,

5- || Sualtı federasyonu tarafından belirlenmiş ilkyardım ekipmanı.

d- || Turizm amaçlı su üstü faaliyet araçları: Su üstünde gezi, spor ve eğlence amaçlı faaliyetlerin yapıldığı katamaran, sörf, yelken, kano ve benzeri, deniz bisikleti gibi makine dışında güçlerle hareket eden ya da deniz motosikleti ve benzeri gibi motorlu kişisel deniz araçları ile yedeğinde banana, ringo gibi şişme deniz oyuncakları, su kayağı çekebilen, paraşüt uçurabilen mürettebatlı veya mürettebatsız gün içinde kısa sürelerle kiraya verilebilen, bağlama kütüğünde “Ticari Sürat Teknesi” olarak kayıtlı deniz turizmi araçlarıdır.

1- || Bir ticari sürat teknesi,

2- || İlkyardım eğitimi almış, uluslararası geçerli STCW belgesine ve gemici ehliyetine sahip bir personel,

3- || Malzeme listesi,

4- || Sualtı federasyonu tarafından belirlenmiş ilkyardım ekipmanı,

5- || En az üç dilde uyarı levhaları,

6- || Kullanılan araçla ilgili dikkat edilecek noktaları tanımlayan, karşılıklı sorumlulukları belirleyen müşteri sözleşmeleri.

e- || Yüzer deniz turizmi araçları: Yeme, içme ve eğlence hizmeti veren yüzer deniz turizmi araçlarının kapasitesi denize elverişlilik belgelerinde belirtilmiş olan yazlık- ||kışlık toplam kapasite esas alınarak en az yüz kişilik kapasite ve aşağıda yer alan nitelikler aranır.

1- || İdare odası,

2- || Tüm hacimlerin, fonksiyonuna uygun malzeme ile tefriş ve dekore edilerek aydınlatılması,

3- || Havalandırma ve klima sistemi,

4- || Müzik yayını,

5- || Malzeme deposu,

6- || Soğuk dolap,

7- || Mutfakta;

7.1- || Fırın, ocak ve/veya ısıtma sistemleri,

7.2- || Verilen yiyecek türlerine uygun hazırlık yerleri,

7.3- || Servis takımları,

7.4- || Bulaşık makinesi veya yıkama bölümü,

8- || Bay veya bayan için ayrı müşteri tuvaletleri,

9- || Personel için soyunma yerleri ile lavabo, duş ve tuvaleti,

Yüzer otel olarak işletilmeleri halinde ise yukarıdaki niteliklere ilave olarak;

1- || Danışma ve kabul holü,

2- || Yönetim birimleri,

3- || Bagaj taşıma hizmeti,

4- || Telefon, faks ve internet hizmetleri,

5- || Revir,

6- || Kamaralar,

7- || Yüzme havuzu,

8- || Eğlence, yeme, içme, dinlenme üniteleri,

9- || Oyun, televizyon, kütüphane ve okuma salonu,

10- || Çocuk oyun yerleri ve bu yerlerde çocuklar için özel tuvaletler,

11- || Satış üniteleri,

12- || Çamaşır yıkama, ütüleme ve kuru temizleme üniteleri,

13- || Yolcu kapasitesi ile orantılı çok amaçlı salon,

14- || Müşteri ve servis asansörleri,

15- || Kuaför ve güzellik salonu.


 

Yabancı Bayraklı Deniz Araçlarının Kiralanmasında ve Yabancı İşletmelerinin Belgelendirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

 

Kiralama ve temsilcilik yapacak işletmenin nitelikleri

10 – 1- || Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının kiralanması veya yabancı işletmelerin temsilciliği, mülkiyetinde işletme belgeli deniz turizmi aracı bulunan işletmeler tarafından yapılır.

2- || Mülkiyetlerinde işletme belgeli 30 yatak ve üzerinde Türk bayraklı yatlara sahip olan deniz turizmi aracı işletmeleri, beş yıla kadar yabancı bayraklı yat kiralayabilir veya yabancı yat işletmelerinin temsilciliğini yapabilirler.

3- || Aynı yabancı şirketten 60 yatak ve üzerinde kiralama yapılması durumunda talep, Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 37 nci maddesi kapsamında değerlendirilir.

Yabancı bayraklı deniz araçlarının kiralanmasında istenilecek belgeler

11 – 1- || Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarını kiralayan Bakanlıktan belgeli işletmeler, başvuru dosyalarında kiralanan yabancı bayraklı deniz turizmi aracına ait en az bir yıllık kira anlaşmasını, sertifikasını, sigorta poliçesini Bakanlığa ibraz eder.

2- || Yabancı bayraklı deniz turizmi aracına faaliyet izni verilmesi ve Türk bayrağı çekilmesi nedeniyle yatak başı belirlenen deniz turizminin geliştirilmesi için altyapı hizmetlerine katkı payı yıllık olarak belgelendirme aşamasında Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır ve dekontu Bakanlığa ibraz edilir.

  3- || Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Bakanlıktan işletme belgesi alındıktan sonra ilgili Liman Başkanlığınca Uygun Teknik Sörvey Raporu düzenlenir ve bir örneği işletmeci tarafından Bakanlığa gönderilir.

Temsilcilik

12 – 1- || Mülkiyette veya kiralık olmak üzere 60 yatak kapasitesine sahip yabancı yat işletmelerinin turizm işletme belgesi talepleri, Türkiye’deki temsilcileri aracılığı ile sezon başında Bakanlığa yapılır. Başvuru dosyaları ile yabancı deniz turizmi aracı işletmesi ile temsilci işletme arasında yapılacak en az bir yıllık anlaşmasını, sertifikasını, yabancı işletmenin ticari sicil kaydına ilişkin belgelerini, şirket yetkilisinin imza sirküsünü, sigorta poliçesini ve teminatı Bakanlığa ibraz eder.

2- || Yatak başı belirlenen deniz turizminin geliştirilmesi için altyapı hizmetlerine katkı payı, yıllık olarak belgelendirme aşamasında Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır ve dekontu Bakanlığa ibraz edilir.

3- || Yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının Bakanlıktan işletme belgesi alındıktan sonra ilgili Liman Başkanlığınca Uygun Teknik Sörvey Raporu düzenlenir ve bir örneği işletmeci tarafından Bakanlığa gönderilir.

Bakanlıktan işletme belgeli yabancı bayraklı yatların kışlamaları

13 – 1- || Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 35 ve 37 nci maddesi kapsamında ticari faaliyette bulunan yabancı bayraklı yatların Türkiye’de ve Bakanlıktan belgeli bir yat limanı veya çekek yerinde kışlamaları zorunludur.

2- || Bakanlıktan işletme belgesi talebinde bulunan yabancı bayraklı yatın, önceki sezondan belgeli olması halinde söz konusu yatın Bakanlıktan belgeli bir deniz turizmi tesisinde karada ya da denizde park ettiğini belirten belgenin Bakanlığa ibrazı gerekir. Söz konusu belgenin ibraz edilememesi halinde, yabancı bayraklı yata ilişkin deniz turizminin geliştirilmesi ve altyapı hizmetlerine katkı payı, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü hesabına yatırılır. Katkı payını yatırmayan yabancı bayraklı yatların belgesi yenilenmez.

3- || İşletme belgesi yenilenmeyen veya belge kapsamından çıkarılan yabancı yatların bir önceki yıla ait faaliyetleri nedeniyle deniz turizminin geliştirilmesi ve altyapı hizmetlerine katkı payı yazılı uyarıya rağmen işletmelerce yatırılmazsa, Bakanlıkça söz konusu işletmenin işletme teminatından çözülerek ilgili hesaba yatırılır.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Belgelendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar

 

Deniz turizmi tesislerinde bulunan konaklama, yeme içme ve diğer tesislerin değerlendirilmesi

14 – 1- || Kruvaziyer gemi limanları ile dört ve beş çıpalı yat limanlarında, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yer alan niteliklere göre konaklama ve yeme içme tesisi yapılabilir. Bu durumda ilgili birimin uygun görüşü alınır Liman tesisleri faaliyete geçmeden, bu tesisler işletmeye açılamaz.

2- || Yat limanlarında yapılacak konaklama tesisinin kapasitesi; denizde ve karada park kapasitesinin en fazla %30’una tekabül eden oda sayısı kadar olabilir.

3- || Yat limanlarında, belge kapsamı dışında bırakılması gereken üniteler ile Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamı dışındaki deniz turizmi araçlarına hizmet veren iskele, rıhtım, terminal binası gibi kullanımlar bulunması halinde yat limanlarının emniyeti ve yatların güvenli bağlanabilmelerini teminen belge kapsamı dışında bırakılır ve tecridi sağlanır.

Tahsisli arazilerde yer alan deniz turizmi tesisleri ile ilgili işlemler

15 –1- || Bakanlığımızdan veya diğer kamu kurumlarından tahsisli arazilerde yer alan yatırım ve işletmelerin belge devir, kapasite, sınıf ve tür değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri ilgili birim ve kurumların uygun görüşü alınarak sonuçlandırılır.

2- || Bakanlıktan turizm yatırım ve işletmesi belgeli deniz turizmi tesislerinin belge devir, kapasite, sınıf ve tür değişikliği taleplerine ilişkin mücbir sebepler ile kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir hukuki ve idari uyuşmazlıklardan doğmuş sebeplerin devam ettiği sürece belge süreleri Makam Oluru ile veya Değerlendirme Kurulu kararı ile işletilmez.

Turizm yatırımı belgesi taleplerinin değerlendirilmesi

16 – 1- || Başvuruları incelenerek uygun bulunan turizm yatırımı belgesi taleplerinde;

a- || Deniz turizmi tesisleri için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; tesisin adı, ada, pafta, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi, türü ve varsa sınıfı, tesise ilişkin ayrıntılı kapasite, belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, mal sahibinin adı veya unvanı, inşaata başlama tarihi, işletmeye açılma tarihi, yatırımın Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğu ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

b- || Deniz turizmi aracı yatırımcısı için inceleme formu düzenlenir. Bu formda; işletmenin sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, deniz turizmi aracının türü, kapasitesi, deniz turizmi aracının inşasına başlama tarihi, işletmeye açılma tarihi, yatırımın Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğu ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

c- || Yapılan inceleme sonucunda;

1- || Belgelendirilmeleri uygun görülen deniz turizmi tesisi ve deniz turizmi aracı işletmeleri için Makam Oluru ile belge düzenlenir.

2- || İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

3- || Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen deniz turizmi tesisi ve deniz turizmi aracı işletmelerinin durumları yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilerek ekinde başvuru evrakı iade edilir.

Turizm yatırım belgesinin kısmi turizm işletme belgesine veya turizm işletme belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi

17 – 1- || Başvuruları incelenerek uygun bulunan turizm yatırımı belgesinin kısmi turizm işletmesi veya turizm işletme belgesine çevrilmesi taleplerinde;

a- || Deniz turizmi tesisi için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; tesisin adı, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi, türü ve varsa sınıfı, ayrıntılı kapasitesi, belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, mal sahibinin adı veya unvanı, yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğu, ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

b- || Deniz turizmi aracı işletmesi için inceleme formu düzenlenir. Bu formda; işletmenin sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, açık adresi, belge kapsamındaki deniz turizmi aracının türü, kapasitesi, bayrağı ve Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğu ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

c- || Yapılan inceleme sonucunda;

1- || Uygun görülenler denetime alınır.

2- || Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi halinde durum belge sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilerek uygun belgenin gönderilmemesi durumunda deniz turizmi tesisi ve deniz turizmi aracı işletmesinin belge almaya esas olan niteliği kaybolmuş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin e- || bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

3- || Yapılan denetim sonucunda talebi uygun görülen deniz turizmi tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerine Makam Oluru ile belge düzenlenir.

4- || İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

Doğrudan turizm işletmesi belgesi talebi

18 – 1- || Başvuruları incelenerek uygun bulunan doğrudan turizm işletmesi belgesi taleplerinde;

a- || Deniz turizmi tesisi için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; tesisin adı, pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi, türü ve varsa sınıfı, tesise veya ilişkin ayrıntılı kapasite belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, mal sahibi yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğu, ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

b- || Doğrudan deniz turizmi aracı işletmeleri için inceleme formu düzenlenir. Bu formda; işletmenin sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, açık adresi, belge kapsamındaki deniz turizmi aracının türü, kapasitesi, bayrağı ve Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğu ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

c- || Yapılan inceleme sonucunda;

1- || Başvurusu uygun görülenler denetime alınır.

2- || Belgelendirilmeleri uygun görülen deniz turizmi tesisi ve deniz turizmi aracı işletmeleri için Makam Oluru ile belge düzenlenir.

3- || İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

4- || Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen deniz turizmi tesisi ve deniz turizmi aracı işletmelerinin durumları yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilerek başvuru evrakı iade edilir.

Belge devir işlemleri

19 – 1- || Başvuruları incelenerek uygun bulunan turizm yatırım ve turizm işletme belgesi devir taleplerinde;

a- || Deniz turizmi tesisleri için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; tesisin adı, açık adresi, telefon numarası, türü ve varsa sınıfı, ayrıntılı kapasitesi, belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, tesisin Yönetmelik hükümlerine uygunluğu konularına yer verilir. Deniz turizmi tesislerinin devir işlemlerinde mülkiyet durumuna göre ilgili kurumlardan uygun görüş istenir.

b- || Deniz turizmi aracı işletmeleri için inceleme formu düzenlenir. Bu formda; işletmenin sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, açık adresi, belge kapsamındaki deniz turizmi aracının türü, kapasitesi, bayrağı ve Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğu ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

c- || Yapılan inceleme sonucunda;

1- || Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru ile belge düzenlenir.

2- || İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir

3- || Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi durumunda başvuru sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde eksikliğin giderilerek uygun belgenin gönderilmemesi durumunda tesisin ve deniz turizmi aracı işletmesinin belge almaya esas olan niteliği kaybolmuş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin e- || bendi hükmü gereği belgesi iptal edilir.

Turizm işletme belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinin değerlendirilmesi

20 – 1- ||Turizm işletmesi belgesi ile faaliyette bulunan deniz turizmi tesisi işletmeleri, türünün gerektirdiği asgari şartları sağlayacak şekilde ilave yatırım ve tadilat yapabilir. Bu durumda ilaveler yatırım kapsamında tutularak, tesise kısmi turizm işletmesi belgesi verilebilir. Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvurular incelenerek uygun bulunan turizm işletme belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi taleplerinde;

a- || Deniz turizmi tesisleri için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda; tesisin adı, tesisin pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi, türü ve varsa sınıfı, ayrıntılı kapasitesi belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, mal sahibinin adı veya unvanı, inşaata başlama tarihi, işletmeye açılma tarihi belirtilir.

b- || Deniz turizmi aracı işletmeleri için inceleme formu düzenlenir. Bu formda; işletmenin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası, açık adresi, işletme belgesi kapsamındaki deniz turizmi aracının türü, kapasitesi, bayrağı ve yatırım belgesi talep edilen deniz turizmi aracının türü, kapasitesi, tipi, deniz turizmi aracının inşasına başlama tarihi ve işletmeye açılma tarihi, yatırımın Yönetmelikte yer verilen belgelere ve Yönetmelik hükümlerine uygunluğu ve ihtiyaç duyulması halinde diğer hususlar belirtilir.

c- || Yapılan inceleme sonucunda;

1- || Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru ile belge düzenlenir.

2- || İlgili kurum ve kuruluşlara durum tebliğ edilir.

3- || Gönderilmiş olan evrakın uygun görülmemesi halinde durum belge sahibine tebliğ tarihinden itibaren altı ay süre verilerek eksikliğin giderilmesi istenir. Verilen süre içerisinde istenilen evrakın gönderilmemesi halinde turizm işletmesi belgesinin kısmi turizm işletmesi belgesine çevrilmesi talebi reddedilerek başvuru evrakı iade edilir.

Su altı ve su üstü faaliyet araçlarına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi

21 – 1- || Turizm amaçlı su altı ve su üstü sportif faaliyet araçlarına ilişkin başvurular İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılır.

2- || Söz konusu talepler, Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler Yönetmeliği gereği oluşturulan Sportif Turizm Kurullarında değerlendirilir. Kurulda yapılan inceleme, değerlendirme ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan denetim sonucu, uygun görülen başvurular, düzenlenecek yeterlilik belgesi ve denetim raporu ile Bakanlığa gönderilir. Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça belgelendirilir. İşletmelerin dosyaları İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde, teminatları ilgili Saymanlıkta muhafaza edilir.

Türk bayrağı çekme

22 – 1- || Bakanlıktan işletme belgesiyle faaliyette bulunan deniz turizmi aracı işletmeleri, Yönetmeliğin 36 ncı maddesi kapsamında turizm amaçlı ticari faaliyette kullanılmak üzere kiraladıkları belge kapsamındaki yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarına 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 823 üncü maddesine bağlı kalmaksın kira süresince Türk Bayrağı çekilmesini talep edebilirler.

2- || Başvuru dilekçesinde; Türk Bayrağı çekilmesi talep edilen yabancı bayraklı yatın adı, bayrağı, kira süresi belirtilir.

3- || Yapılan inceleme sonucunda; Türk Bayrağı çekme talebi uygun görülen yat için Makam Oluru ile belge düzenlenir ve bu durum ilgili kurum ve kuruluşlara tebliğ edilir.

Yabancı bayraklı özel yatların süre uzatım talepleri

23 –1- || Yabancı bayraklı özel yatlar, Bakanlıktan belgeli bir yat limanı veya çekek yerinde 5 yıl kalabilir. Bu süre içerisinde en az bir kez kullanılan yabancı bayraklı özel yatların süreleri, Bakanlıktan belgeli yat limanı veya çekek yerlerinde 5 yıl konakladığını belirtir yazının ya da bağlama sözleşmesinin, beş yıl içerisinde en az bir kez kullanıldığını gösteren seyir izin belgesinin ve yata ilişkin sertifikanın onaylı örneklerinin Bakanlığa ibraz edilmesi halinde 5 yıl daha uzatılabilir.

2- || Türk limanları arasında seyreden yabancı bayraklı özel yatlarda, meydana gelebilecek arıza nedeniyle acil olarak tamir edilmesinin gerektiği durumlarda, donatanı, kaptanı, sahibi ve sahibinin yetki verdiği kişi, yatı ve yata ait malzemeyi belgeli deniz turizmi tesisleri dışında da tamir ettirebilir.


 

Deniz Turizmi Yatırım ve İşletmelerine Belge, Plaket ve Alt Plaketin Hazırlanması ve Bu Belgelerde Yer Alacak Bilgilere İlişkin Usul ve Esaslar

 

Yatırım belgesinde yer alacak bilgiler

24 – 1- || Deniz turizmi tesisleri yatırım belgesinde; tesisin adı, adresi veya pafta- ||ada- ||parsel numarası, mülkiyet bilgileri, türü ve varsa sınıfı, bağlama kapasitesi ve hizmet üniteleri, inşaata başlama tarihi, işletmeye açılma tarihi, belge sahibinin adı veya unvanı, mal sahibi, belge tarih ve numarası, belge düzenlenme nedeni ile Makam Olurunun tarih ve sayısına ilişkin bilgilere yer verilir.

2- || Deniz turizmi araçları yatırım belgesinde ise, işletmenin adı, adresi, mülkiyet bilgileri, türü, kapasitesi, işletmeye açılma tarihi belge tarih ve numarası, belge düzenlenme nedeni ile Makam Olurunun tarih ve sayısına ilişkin bilgilere yer verilir,

Deniz turizmi tesisleri işletmesi ve kısmi turizm işletmesi belgelerinde yer alacak bilgiler

25 – 1- || Deniz turizmi tesisleri kısmi işletme ve işletme belgesinde; tesisin adı, adresi, mülkiyet bilgileri, türü ve varsa sınıfı, bağlama kapasitesi ve hizmet üniteleri, belge sahibinin adı veya unvanı, kiracı veya işletmecinin unvanı, mal sahibi, belge tarih ve numarası, belge düzenlenme nedeni ile Makam Olurunun tarih ve sayısına ilişkin bilgilere yer verilir.

2- || Deniz turizmi araçları kısmi işletme ve işletme belgesinde; işletmenin adı, adresi, türü varsa sınıfı, deniz turizmi araçlarının adı, kapasitesi, bayrağı, kiralık deniz turizmi araçlarının kira süresi, belge tarih ve numarası, belge düzenlenme nedeni ile buna ilişkin Olurun tarih ve sayısına ait bilgilere yer verilir. Ayrıca, kısmi turizm işletmesi belgelerinde yukarıdaki bilgilere ilave olarak yatırımdaki ünitelerin işletmeye açılış tarihi bilgisine yer verilir.

3- || Su altı ve su üstü deniz turizmi araçları turizm işletmesi belgesinde; Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Yönetmeliği ile bu Tebliğde belirtilen zorunlu araç ve gereçler, belgede belirtilir.

Ana belge ve alt belge düzenlenmesi

26 – 1- || Bünyesinde Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında üniteleri bulunan deniz turizmi tesislerine ana belge ve alt belge veya belgeler düzenlenebilir. Alt belge veya belgelerin düzenlenmesi durumunda bu husus ana belge üzerinde belirtilir. Alt belge üzerinde alt belge sahibinin adı veya unvanı, ana belgeye bağlı olduğu hususu ile birlikte belge türüne göre yukarıda belirlenen bilgilere yer verilir.

Yabancı deniz turizmi aracı işletmelerinin turizm işletmesi belgelerinde yer alacak bilgiler

27 – 1- || Turizm işletmesi belgesinde; işletmenin adı, adresi, temsilcinin adı, adresi, türü varsa sınıfı, deniz turizmi araçlarının adı, kapasitesi, belge tarih ve numarası, düzenlenme nedeni ile Makam Olurunun tarih ve sayısına ait bilgilere yer verilir.

Belge ve plaket düzenlenmesi

28 – 1- || Üzerinde Bakanlığın ve tesisin adı, tesisin türü ve varsa sınıfı ile işletmenin Bakanlığın denetiminde olduğuna dair bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş plaket, işletme belgeli deniz turizmi tesislerinde tesis girişine asılır. Üzerinde belge türüne göre bu Tebliğde belirlenmiş bilgiler bulunan ve Bakanlıkça hazırlanarak soğuk damga ile işaretlenmiş turizm işletmesi belgesi, işletme belgeli deniz turizmi tesis ve araçlarında yatçı, yolcu ve müşterinin kolayca görüp okuyabileceği şekilde asılır.

2- || Belge bedelleri düzenlenen belge adedine göre alınır. Belge ve plaket ücretleri Bakanlıkça belirlenir.

3- || Talep edilmesi halinde deniz turizmi araç ve işletmelerine de plaket verilebilir.

Belgelerin geçerliliği

29 – 1- || Yabancı bayraklı yatlar, su altı ve su üstü faaliyetler için düzenlenen turizm işletme belgeleri her yıl yenilenir. Deniz turizmi tesis ve deniz turizmi aracı işletmelerine düzenlenen işletme belgeleri ise, işletmenin adres, tür, kapasite ve statüsünde her hangi bir değişiklik olmadıkça geçerlidir.

2- || İşletme belgeli deniz turizmi tesisinin sigorta belgesi ile deniz turizmi aracı işletmelerinin işletme belgesi kapsamında bulunan araçlarının denize elverişlilik ve sigorta belgelerinin her yıl Bakanlığa ibraz edilmesi gerekir.

İşletme adları

30 – 1- || Turizm belgesinde yer alacak deniz turizmi tesisi ve deniz turizmi aracı işletmelerinin adı; talep edilen isim veya isimler göz önüne alınarak Bakanlıkça belirlenir. İşletme adının belirlenmesi veya değişiklik talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.

a- || Yetkili idareden isim tescili yaptırmış ise, tesis veya işletmelere söz konusu isim verilir.

b- || İsim tescili yaptırılmamış ise, Bakanlığa başvuru tarihi önceliği göz önüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.

c- || Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını kullanabilirler.

Yatların mürettebatsız kiralanması

31 – 1- || Türk ve yabancı bayraklı, yatçı sayısı onikiyi geçmeyen yatların mürettebatsız olarak kiraya verilebilmesi için, kiralayan yatçılardan en az birisinin yeterli nitelikte ehliyet sahibi olması gerekir. Anılan yatlar, yatçılık veya yelken federasyon ve kulüplerince verilen ehliyetler ile yabancıların kulüplerinden aldıkları lisanslar dahil olmak üzere amatör denizci veya yatçı yönetiminde seyir yapabilirler.

Deniz turizmi aracı işletmelerinin adresi

32 – 1- || Deniz turizmi aracı işletmelerinin şirket adresleri ile faaliyetlerini gerçekleştirdikleri yerlerinin farklı yerlerde olması durumunda faaliyet alanlarında bir büro kurmaları ya da aynı nitelikteki bir büro ile anlaşma yapmaları gerekir.

Teminat

33 – 1- || Deniz Turizmi Yönetmeliği kapsamında yer alan deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçlarından birden fazla türün işletmeciliğinin gerçekleştirilmesi halinde her faaliyet türü için ayrı teminat verilir.

Yetki Devri ve Değerlendirme

Günübirlik deniz turizmi kurulları

34 – 1- || Günübirlik deniz turizmi araçlarının başvurularının kabulü, incelenmesi, fiziksel nitelikleri, işletme ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanması, seyir bölgelerinde deniz turizmi araçlarının seyir, demirleme, durmalarına ilişkin kuralların ve araç kapasitesinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve işletmecilik faaliyetleri ile gerekli tedbirlerin alınması amacıyla mahallinde Deniz Turizmi Kurulları oluşturulur. Bu Kurul en büyük mülki amirin başkanlığında İl Kültür ve Turizm Müdürü, Liman Başkanı, Sahil Güvenlik Komutanı veya görevlendireceği kişi, Deniz Ticaret Odası temsilcisi ve ilgili Valilikçe belirlenecek o mahaldeki dernek, kooperatif veya kooperatifler birliği gibi birer meslek temsilcisinden oluşur. İlde Vali, ilçede Kaymakam Kurul başkanı olarak, İl Kültür ve Turizm Müdürü ikinci Başkan olarak görev yapar.

2- || Günübirlik Deniz Turizmi Kurulu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün çağrısı üzerine toplanır. Kurulun raportörlük ve sekretarya hizmetleri İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince, Yönetmelik ve bu Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yürütülür. Yönetmelik ve bu Tebliğ uyarınca alınması gerekli tüm evrak tamamlanmadan dosya Kurula sunulamaz.

3- || Kurulda yapılan inceleme, değerlendirme ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yapılan denetim sonucu, uygun görülen başvurular, Kurul kararı ve denetim raporu ile Bakanlığa gönderilir ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlıkça belgelendirilir. Bu işletmelerin dosyaları İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde, teminatları ilgili Saymanlıkta muhafaza edilir.

Değerlendirme kurulunun oluşumu

35 – 1- || Değerlendirme Kurulu; Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, ilgili Genel Müdür Yardımcısı, Kontrolörler Kurulu Başkanı, Deniz Turizmi Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ile turizm belgeli tesislerin oluşturduğu derneğin ya da birliğin bir temsilcisinden oluşur.

2- || Kurulun raportörlük ve sekretarya hizmetleri Deniz Turizmi Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

3- || Değerlendirme Kurulu gerekli gördüğü hallerde görüş almak üzere uzman çağırabilir.

Değerlendirme kurulunun görev ve çalışma esasları

36– 1- || Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü bendinde belirtilen özel deniz turizmi araçlarının yatırımı, turizm işletmesi veya kısmi turizm işletmesi belgesi verilmesi, uygulamalardaki görüş farklılıkları Değerlendirme Kurulunca karara bağlanır.

2- || Değerlendirme Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine toplanır. Kurul, kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Karşı oylar ayrıntılı gerekçelerle belirtilir. Kurul kararları Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

3- || Bu Yönetmelik uyarınca alınması gerekli tüm evrak tamamlanmadan dosya Kurula sunulamaz.

Yetki devri

37 – 1- || Bu Tebliğde, Bakanlık tarafından yapılacağı belirtilen iş ve işlemlerin yapılması konusundaki görev ve yetkilerin bir kısmı veya tamamı Bakanlık Makamından alınacak Olur ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine devredilebilir.

Sınıflandırma çalışmaları

38 – 1- || Turizm işletmesi, kısmi turizm işletmesi belgeli deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi aracı işletmelerinin bünyelerindeki deniz turizmi araçları için; Bakanlıkça gerekli görülen hallerde veya işletmenin talebi halinde, tesisin tür ve varsa sınıfının asgari nitelikleri, kapasitesi, fiziki özellikleri, kullanılan malzemenin standardı, işletme ve hizmet kalitesi, personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi kriterlerin yer aldığı değerlendirme formları Sınıflandırma Komisyonunca uygulanır. Sınıflandırma Komisyonu üyelerinin değerlendirme formu uygulaması sonucundaki puanlarının ortalamasının alınması ile türünün ve varsa sınıfının asgari puan barajını aşıp aşmadığı belirlenir.

Üst sınıf için belirlenen puan barajını aşan üstün hizmet düzeyindeki işletmelere; yeni sınıfının gerektirdiği asgari fiziksel niteliklere bakılmaksızın bir üst sınıf verilebilir. Yapılan sınıflandırma formu uygulaması sonucunda alınan puan esastır. Bu puanın sağladığı sınıfın altında bir sınıfın verilmesinin talep edilmesi halinde bu talep değerlendirmeye alınmaz. Sınıflandırma Komisyonunca yapılacak değerlendirmeler sonucunda deniz turizmi tesisinin veya aracının kendi türüne ilişkin belirlenen puanını tutmaması, tesisin İşletme döneminde belgelendirmeye esas vasıflarını yitirmiş olduğu şeklinde değerlendirilir. Söz konusu işletme uyarılır. Uyarıya rağmen kendi türüne uygun iyileştirmeyi yapmayan tesis ve işletmelerin durumu denetim raporuna bağlanarak 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin e- || fıkrası hükmü gereği belgesi iptal edilir. Sınıflandırma Komisyonunun sınıf yükseltme, düşürme ve belgeli olarak faaliyet göstermesinde fayda görülmediğine ilişkin kararları, alınacak makam olurları ile sonuçlandırılır. Sınıflandırma formu uygulaması sonucu belge düzenlemesi işlemi tamamlanmadan yeni sınıflandırma talebi işleme konulmaz.

Sınıflandırma çalışmalarında; yatırım kapsamında tutulan üniteler puanlandırılmaz. Tesis bünyesinde işletmede olan tüm üniteler puanlandırılır. Tesiste belge sahibi ve/veya kapasite değişikliği bulunması sınıflandırma çalışması yapılmasını engellemez. Bu tespitlere ilişkin olarak ayrıca denetim raporu düzenlenerek işlem yapılması önerilir.

Yürürlük

39 –1- || Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

 40 – 1- || Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.