Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi İthisas Fuarlarının Desteklenmesi

Uluslararası Nitelikteki Yurt içi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi

1)    YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2009/5 sayılı Tebliğ)

 

Başvuru Mercii : İhracatçı Birlikleri

Yararlananlar: Şahıs firması da dahil tüm firmalar. (Şahıs firmaları sadece fuar desteklerinden faydalanabilmektedir.)

 

Desteğin Kapsamı:

MİLLİ KATILIM: Organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin %50’si 15.000 ABD Dolarına katılımcıya ödenmektedir. Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara BİREYSEL KATILIM gerçekleştirilmesi durumunda; katılımcının ödeyeceği standart donanımlı stand kirasının ve  nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere, desteklenmektedir.

 

 ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ YURT İÇİ İHTİSAS FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ

Destek Amacı

Uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın artırılması amacına yönelik bir destektir. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranı karşılanmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Organize eden firmalar yararlanabilmektedir.

Desteklenecek Fuarlar

• Tekstil-konfeksiyon-halı

• Deri (ayakkabı dahil)

• Taşıt araçları ve yan sanayi

• Gıda ve gıda teknolojisi

• Elektrik/elektronik sanayi

• Madeni eşya sanayi

• Toprak sanayi

• İnşaat malzemeleri

• Mobilya sanayi

 

Desteklenecek Harcamalar

• Fuar öncesi yapılan yurtdışı tanıtım faaliyetleri ı (% 50) Azami Destek (ABD Doları) 25.000

• Fuara davetli önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderler Destek Oranı ( % 50) Azami Destek (ABD Doları) 15.000

• Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler Destek Oranı(% 50) Azami Destek (ABD Doları) 5.000

 

Yetkili Kuruluş

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM)

Uygulamacı Kuruluş

İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği

 

 95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ

AMAÇ

MADDE 1. Bakanlar Kurulu'nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla Dış Ticaret Müsteşarlığı"nca (DTM) gerekli desteğin sağlanmasıdır.

KAPSAM

MADDE 2. Bu destek; Türkiye’de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları düzenleyen ve DTM’nca belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve fuar süresince gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderlerin belli bir oranının “Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu”ndan karşılanmasını kapsamaktadır.

DESTEKLENECEK FAALİYETLER

MADDE 3.

A. Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler

a. Ticaret Müşavirliğince uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdışı tanıtım (bakın-yayın, radyo, TV reklamları, afiş, broşür, basın toplantısı) faaliyetleri,

b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret Müşavirlikleri’nce uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke başına iki kişiyi geçemez) yol giderleri,

c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek,seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin masraflar,

b. Diğer Destekler

a. Fuarın Ticaret Müşavirlikleri’nce tanıtımı,

b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM’nca desteklendiğinin tevsiki,

DESTEKLENECEK FUARLARIN TESPİTİ

MADDE 4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca izin verilmiş uluslararası nitelikteki iç ihtisas fuarlarından hangilerinin destekleneceği madde ve ülke bazındaki ihracat politikaları esas alınarak aşağıda belirtilen kriterler çerçevesinde belirlenir.

a. Fuarın;

- Tekstil, konfeksiyon,halı,

- Deri (Ayakkabı dahil)

- Taşıt araçları ve yan sanayii,

- Gıda ve gıda teknolojisi,

- Elektrik-elektronik sanayii,

- Madeni eşya sanayii,

- Tüpraş sanayii,

- İnşaat Malzemeleri,

- Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması,

b. Fuarın en az üç defadır yapılıyor olması,

c. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25’i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmış olması, gerekmektedir.

d. Aynı fuara iki defadan fazla destek verilmez.

ÖDEME ESASLARI

MADDE 5. Uluslararası nitelik taşıyan yurt içi ihtisas fuarlarının desteklenmesine yönelik ödemeler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a. Organizatör kuruluşların 3. maddede belirtilen faaliyetleri ile ilgili harcamaların desteklenebilmesi için harcamaların fatura ile belgelendirilmiş olması şarttır.

b. Desteklenen faaliyetlere ilişkin ödemelere esas teşkil eden oran ve azami destek tutarları aşağıda gösterilmiştir. HARCAMA KALEMLERİ

DESTEKLEME ORANI (%)

AZAMİ DESTEK TUTARI (Karşılığı TL.)

Yurtdışı tanıtım faaliyetleri

50

25.000 $

Önemli alıcıların ulaşım giderleri

50

15.000 $

Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışma giderleri

50

5.000 $

 

 95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi Ġhtisas Fuarlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğ’in Uygulama Usul Ve Esasları

 

 95/7 SAYILI ULUSLARARASI NĠTELĠKTEKĠ YURTĠÇĠ ĠHTĠSAS FUARLARININ DESTEKLENMESĠNE ĠLĠġKĠN TEBLĠĞ’ĠN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

AMAÇ VE KAPSAM

MADDE 1. Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “Ġhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, istihsal edilen ve 01.06.1995 tarih ve 2230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/7 sayılı Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı gereğince, uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının dıĢ tanıtımının sağlanması ve uluslararası düzeyde katılımın arttırılması amacıyla DıĢ Ticaret MüsteĢarlığı’nca (DTM) gerekli destek sağlanacaktır.

MADDE 2. Bu destek; Türkiye’de uluslararası nitelikte ihtisas fuarları öncesinde ve fuar süresince gerçekleĢtirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine iliĢkin giderlerin belli bir oranının söz konusu 95/7 sayılı Kararda tespit edilen esaslar ve organlar çerçevesinde “Destekleme ve Fiyat Ġstikrar Fonu”ndan karĢılanmasını kapsamaktadır.

SAĞLANAN DESTEK

MADDE 3.

A.Mali Destek Sağlanacak Faaliyetler

a. Ticaret MüĢavirliklerince veya MüĢavirliğin olmadığı yerlerde konsolosluklarca uygun görülen yayınlarda, organizatör firmaların fuar öncesi yapacakları yurtdıĢı tanıtım (basın-yayın, radyo, TV reklamları, afiĢ,broĢür, basın toplantısı) faaliyetleri,

b. Organizatör firma tarafından önerilen ve Ticaret MüĢavirlikleri’nce veya MüĢavirliğin olmadığı yerlerde Konsolosluklarca uygun görülerek fuara davet edilen bazı önemli yabancı alıcıların (ülke baĢına iki kiĢiyi geçemez) yol giderleri,

c. Fuar süresince fuarın konusu ile ilgili olarak düzenlenecek, seminer, konferans, panel ve ödüllü yarıĢmalara iliĢkin masraflar,

B. Diğer Destekler

a. Fuara daha fazla yabancı firmanın katılımı ve yabancı ziyaretçi sayısının arttırılması amacına yönelik olarak, Ticaret MüĢavirlikleri’nce ilgili firmalar ve kuruluĢlar nezdinde gerekli tanıtımın yapılması,

b. Fuarın ve organizatör firmanın DTM’nca desteklendiğinin tevsiki.

DESTEKTEN YARARLANMA ġARTLARI

MADDE 4. Yurtiçinde düzenleyeceği uluslararası nitelikte ihtisas fuarına iliĢkin olarak bu destekler yararlanmak isteyen organizatör firmaların aĢağıdaki Ģartlara uymaları gereklidir.

a. Söz konusu fuar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınmıĢ olması,

b. Fuarın,

- Tekstil, konfeksiyon, halı, 95/7 Sayılı Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi Ġhtisas Fuarlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Tebliğ’in Uygulama Usul Ve Esasları

 

- Deri (ayakkabı dahil),

- TaĢıt araçları ve yan sanayii,

- Gıda ve gıda teknolojisi,

- Elektrik-elektronik sanayii

- Madeni eĢya sanayii,

- Toprak sanayii,

- ĠnĢaat malzemeleri,

- Mobilya sanayii ürünlerine yönelik olması,

c. Fuarın en az üc defadır yapılıyor olması,

d. Bir önceki dönemde yapılan fuara asgari 25’i yabancı olmak üzere en az 100 firmanın katılmıĢ olması,

MADDE 5. Bir organizatör firmaya aynı oknudaki fuar için iki defadan fazla destek verilmez. Ġhracatçı Birlikleri her sene sonunda o yıl destek verilen fuar ve firmalara iliĢkin bilgileri diğer Birliklere iletmekle yükümlüdür. Bu Ģekilde bir firmaya iliĢkin baĢvurunun incelenmesinde öncelikle firmanın aynı fuar içindaha önce destekten yararlanıp yararlanmadığı, yararlandıysa kaç defa yararlandığı tespit edilecektir.

MADDE 6. Bahsekonu destek,desteklenen faaliyetlere iliĢkin olarak organizatör firma tarafından gerçekleĢtirilen harcamaların %50’si oranındadır. desteklenen faaliyetlere iliĢkin destekleme oranı ve azamidestek tutarları aĢağıda gösterilmiĢtir. HARCAMA KALEMLERĠ

DESTEKLEME ORANI (%)

AZAMĠ DESTEK TUTARI (KarĢılığı TL.)

YurtdıĢı tanıtım faaliyetleri

50

25.000 $

Önemli alıcıların ulaĢım giderleri

50

15.000 $

Fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans, panel ve ödüllü yarıĢma giderleri

50

5.000 $

 

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.