Yatırım Teşvik - Yatırım Teşvik Belgesi

Yatırım teşvik belgesi: yatırım teşvik etmek amacıyla yatırım indirimlerinden yararlanmak, tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle katma değeri yüksek ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla eskiden Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, şimdi Ekonomi Bakanlığı Yabancı Sermaye ve Teşvik Uyulama Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgedir. Yatırım teşvik belgesi ile ilgili tüm detaylar aşağıda yazılmaktadır.

TEŞVİK LİSTESİ

› YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÖLGESEL DESTEKLERDEN FAYDALANABİLECEK SEKTÖRLER VE BÖLGELER İTİBARİYLE ASGARİ YATIRIM TUTARLARI

› YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

› YATIRIM TEŞVİK BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR

› TEŞVİK EDİLMEYECEK YATIRIMLAR

› YATIRIM TEŞVİK EK 5

› YATIRIM TEŞVİK FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ İLE YAPILACAK PROTOKOL EKLERİ

› YATIRIM TEŞVİK BANKALAR İLE YAPILACAK PROTOKOL

› TEŞVİK BANKALAR İLE YAPILACAK PROTOKOL EKLERİ

› YATIRIM TEŞVİK FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ LE YAPILACAK PROTOKOL EKLERİ

› YATIRIM TEŞVİK KATILIM BANKALARI İLE YAPILACAK PROTOKOL EKLERİ

TEŞVİK DANIŞMANLIK

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMAK İÇİN

Yatırım teşvik belgesi almak için aşağıda sıralamış olduğumuz belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

 1 - Ticaret Sicili Gazetesi 
 2 - İmza Sirküsü
 3 - Vergi Levhası Fotokopisi
 4 - Yerli Makine ve Techizat Listesi (Teşvik kapsamında yatırım teşvik belgesi ile yerli makine ve techizat alacaksanız)
 5 - Yurt Dışı Makine ve Techizat Listesi (Teşvik kapsamında yatırım teşvik belgesi ile yurt dışından makine ve techizat alacaksanız)
 6 - Yatırım Bilgi Formu
 7 - Çed (Çevre etki değerlendirme) raporu. (İl çevre müdürlüğünden ÇED'e gerek varsa ÇED raporu, ÇED'e gerek yoksa ÇED'e gerek yoktur yazısı)
 8 - SGK Borcu Yoktur Yazısı
 9 - Turizm Yatırım Belgesi (turizm yatırımı yapacaksanız)
10 - Sağlık Bakanlığından Ön İzin Yazısı ( Termal tesis yapacaksanız)
11 - Vekalet (Yatırım teşvik belgesini biz alacaksak)

Yukarıda sıralamış olduğumuz belgelerle Yatırım Teşvik Belgesi müraacatı yapılabilir. Bilkalite Danışmanlık.


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yeni yatırımlarınızda yatırım teşviklerinden yararlanmak istiyorsanız yatırım teşvik belgesi almanız gerekmektedir.

Bir çok yatırımcının çok işine yarayan 2013 teşviklerinden daha çok yararlanmak için yatırım teşvik belgesi almış olmak yetiyor. Yalnız yatırım teşvik belgesi almak devletten karşılıksız hibe para veya muhakkak kredi alacağınız anlamına gelmez. Teşvik belgesi kapsamında size hibe para alacağız diyenlere itibar etmeyiniz.

YATIRIM TEŞİK BELGESİNİN FAYDALARI

- Yatırımcının gelir ve kurumlar vergilerinden,
- Ödenecek SGK pirimlerinden,
- Arsa tahsisinden,
- KDV istisnasından,
- Kullanılacak olan kredi faizinin bir kısmından,
- Yatırım harcamalarının belirli miktar ve oranlarda indirim yapılarak
- Devlete yapılacak zorunlu ödemelerin yapılmamasından ibarettir.

Yani yatırım yapmak için yatırım teşvik belgesi aldıysanız. Kendi öz kaynaklarınızla yada kendi kredibilitenizle kredi kullanarak yatırım yapacaksınız, yatırım da öncelikli illerin indirim ve destek oranlarına göre yukarıda saydığımız desteklerden yararlanabileceksiniz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
Turizm Yatırım Belgesi (Turizm Yatırımlarında)
Ticaret Sicili Gazetesi
İmza Sirküsü
ÇED Raporu
SGK Borcu Yoktur Yazısı
Yatırım Bilgi Formu
Global Liste Yerli
Vs

TEŞVİK NEDİR
Devlet teşvikleri: genel, bölgesel, stratejik ve büyük yatırımlara göre değişmektedir. Bölgesel teşviklerde iller 6 bölgeye ayrılmıştır. Bölgelere göre de destek unsurları farklılık göstermektedir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEREDEN ALINIR

Yatırım teşvik belgesi yabancı sermayeli şirketler için (% 1 ortaklık olsa bile) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, Yerli sermaye (% 100 ü yerli sermaye olmak zorunda) için Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğünden alınır.

YATIRIM TEŞVİKLERDEN KİMLER YARARLANABİLİR
Yatırım teşviklerinden hemen hemen bütün yatırımcılar yararlanabilmektedirler. Sektöre göre değişen yatırımlarda yararlandıkları teşvik destekleridir.

YATIRIM TEŞVİK NEDİR
Türkiye Cumhuriyeti tarafından, yatırım oranının arttırılması amacıyla, yatırımın cinsine bağlı olarak değişen oranlarda yatırımcı ya sunduğu desteklerin tümüne yatırım teşviki denir. 

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Dilekçe
2. Yatırım Bilgi Formu (FİZİBİLİTE)
3. Yurtiçi ve yurtdışından temin edilecek makine ve teçhizat global listeleri
4. Yatırım teşvik fonuna katkı payı (Merkez Bankası) vezne makbuzu
5. Noter onaylı imza sirküleri
6. Sicil gazetesi aslı veya noter tastikli örneği
7. Turizm, tersane ve madencilik yatırımları için ilgili bakanlıklardan alınmış işletme ruhsatları.
8. SGK borcu yoktur yazısı
9. ÇED raporu

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BAŞVURU
Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur.
Yatırımın Teşvik  Belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda 400.000 Türk Lirası, Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 000 Türk Lirası, Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200.000 Türk Lirası olmak kaydıyla yatırım yapacak ve yatırım konusu Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları adi ortaklık, kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri, Yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak Anonim ve Limited şirketler ile kurulacak şubeler, yatırım teşvik belgesi için müracaat edebilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN TANIMI
Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez. Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız hususlarda avantajlar sağlar. KOBİ Yatırım Teşvik belgesi ve Araştırma-geliştirme yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, hamMaddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar hariç, Fon Kaynaklı Kredi olanağı mevcuttur. Yatırım Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur. Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatı na uygun olan her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır. Teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımda hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş olacaktır.

YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI
Yatırımlarda Devlet Yardımları

Bu Kararın amacı, Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirmek, üretimi ve istihdamı artırmak, yatırım eğiliminindevamlılığını ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak, uluslararası rekabet gücünü artıracak teknoloji ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek büyük ölçekli yatırımları özendirmek, doğrudan yabancı yatırımları artırmak, bölgesel gelişmişlik farklılıklarını gidermek, çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemektir.

Bu Kararın uygulanmasında;
a) Aracı kurum: Faiz desteğini uygulayacak kamu bankaları dâhil olmak üzere bankaları ve finansal kiralama şirketlerini,
b) Büyük ölçekli yatırım: 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesinde belirtilen 50 milyon Türk Lirasının üzerindeki yatırımlardan ek-3’te yer alan listede belirtilen yatırımları,
c) Muhasebe birimi: Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Muhasebe Birimini,
ç) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,
d) Teşvik belgesi:Yatırım teşvik belgesini,
e) Yatırım malı: Bina ve arsa hariç, teşvik belgesi kapsamındaki mal ve hizmet üretimi için kullanılan her tür makine, teçhizat, tesisat ve yatırımın cinsine bağlı olarak mefruşat gibi sabit harcamaları, ifade eder.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÖLGELER VE DESTEK UNSURLARI
Bölgeler ve destek unsurları
Yatırım desteklerinin uygulanması açısından 28/8/2002 tarihli ve 2002/4720 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 bölgeleri, sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri dikkate alınarak ek-1’de belirtilen dört gruba ayrılmıştır. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırım konuları her bir il grubunun yatırım potansiyeli ve rekabet gücü dikkate alınarak ek-2’de gösterildiği şekilde belirlenmiştir.
Bu Karara ekli ek-4’teki listede yer alan; teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, 4 üncü Maddede belirtilen asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanırlar. Bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar, ikinci fıkrada belirtilen destek unsurlarına ilave olarak;

I inci ve II nci bölgelerde;
1) Vergi indirimi,
2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
3) Yatırım yeri tahsisi,

III üncü ve IV üncü bölgelerde;
1) Vergi indirimi,
2) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
3) Yatırım yeri tahsisi,
4) Faiz desteği, desteklerinden yararlanabilir.

Büyük ölçekli yatırımlara;
a) Gümrük vergisi muafiyeti,
b) KDV istisnası,
c) Vergi indirimi,
ç) Sigorta primi işveren hissesi desteği,
d) Yatırım yeri tahsisi, uygulanabilir.

- Yatırımların bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanabilmesi için, makro ekonomik programlar, arz-talep dengesi, sektörel, malî ve teknik değerlendirmeler çerçevesinde projenin uygun görülmesi ve teşvik belgesi düzenlenmesi gerekir.
- Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmez. Yatırımcının mükellefiyetlerini yerine getirmemesi hâlinde uygulanacak olan müeyyidelerden finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata tekabül eden bölümü kısmen veya tamamen finansal kiralama şirketlerine de uygulanır.
 - Teşvik belgesi düzenlenmesine yönelik müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamına alınmaz.


SABİT YATIRIM TUTARLARI VE ASGARİ KAPASİTELER

- (1) Yatırımın, destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının I inci ve II nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası, III üncü ve IV üncü bölgelerde ise beşyüzbin Türk Lirası tutarında olması gerekir. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların varsa ekli listelerde her bir konuya yönelik olarak belirlenen yukarıdaki tutarların üzerindeki asgarî sabit yatırım ve/veya asgarî kapasite şartlarını sağlaması gerekir.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgarî ikiyüzbin Türk Lirası olması gerekir.
Bu Kararın 12 nci Maddesi kapsamında sadece taşınma desteklerinden yararlanacak tesisler için asgarî sabit yatırım tutarı aranmaz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MÜRACAAT USÜLLERİ
Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için;
a) Yatırımı gerçekleştirecek şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilere ait imza sirküleri,
b) Şirketin nihaî durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi,
c) Bu Karara istinaden çıkarılacak tebliğde yer alan örneğe uygun Yatırım Bilgi Formu ile eki bilgi ve belgeler,
ç) Muhasebe birimi hesabına yatırılan ve ikinci fıkrada belirtilen meblağa ait makbuzun aslı,
d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idarî para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı,
e) 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin eki listelerde yer alan yatırım konuları için ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı, ile birlikte Müsteşarlığa müracaat edilir. Ancak, yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile araştırma ve geliştirme ile çevre yatırımları hariç olmak üzere sabit yatırım tutarı sekizmilyon Türk Lirasını aşmayan ve tebliğle belirlenecek imalat sanayi yatırımları için firmanın tercihine bağlı olarak yatırımın yapılacağı yerdeki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı sanayi odalarına da müracaat edilebilir.
Teşvik belgesine ilişkin müracaat Müsteşarlığa yapılacak ise bütçeye irat kaydedilmek üzere muhasebe birimi hesabına dörtyüz Türk Lirası, sanayi odalarına yapılacak 3 ise muhasebe birimi hesabına üçyüz Türk Lirası ile birlikte ilgili sanayi odası hesabına da yüz Türk Lirası yatırılır. Bu meblağlar hiçbir surette iade edilmez.
İlgili sanayi odalarınca tebliğle belirlenen tamamlama ekspertiz ücretleri dışında, teşvik belgesi ile ilgili olarak yapılacak tüm işlemler için hiçbir ücret talep edilemez.
Sanayi odalarına yapılacak müracaatların değerlendirme sonuçları, bu Karara istinaden çıkarılacak tebliğle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde ilgili odaca Müsteşarlığa iletilir. Müsteşarlığın yapacağı nihaî değerlendirme sonucunda uygun görülen yatırımlar teşvik belgesine bağlanır.
Müsteşarlık, gerekli görülen hâllerde ilave bilgi ve yatırımın konusuna bağlı olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alınmış görüş, izin, ruhsat ve benzeri belgeleri istemeye yetkilidir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDE GÜMRÜK MUAFİYETİ
Gümrük vergisi muafiyeti

Teşvik belgesi kapsamındaki yatırım malları ile otomobil ve hafif ticarî araç yatırımlarında yatırım dönemi içinde kalmak kaydıyla, CKD aksam ve parçalarının ithali, gemi ve elli metrenin üzerindeki yat inşa yatırımları ile ilgili tekne kabuğu ithali, yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken gümrük vergisinden muaftır.
Makine ve teçhizat bedelinin yüzde beşini geçmemek kaydıyla yedek parçaların, otobüs, çekici (Euro normlarına uygun yeşil motoru haiz olanlar hariç), treyler (frigorifik olanlar hariç), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna çıkması mümkün olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hariç), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompası ithal edilmesi hâlinde yürürlükteki İthalat Rejimi Kararında öngörülen oranlarda gümrük vergisi tahsil edilir.
Bu Karar uyarınca düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında birinci fıkrada belirtilenler hariç ham Madde, ara malı ve işletme malzemesi ithal edilemez. Ayrıca, binek aracı, inşaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eşyası teşvik belgesi kapsamına alınmaz.
Teşvik belgesi kapsamında, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar gözönüne alınarak;
a) İthalat Rejimi Kararı uyarınca yayımlanan Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Maddelere İlişkin Tebliğ hükümleri uyarınca ithali mümkün olan makine ve teçhizatın (karayolu nakil vasıtaları hariç),
b) İthalat Rejimi Kararının 7 nci Maddesi uyarınca ithaline izin verilen makine ve teçhizatın, teşvik belgesi kapsamına alınması,
c) Kullanılmış komple tesisin Müsteşarlıkça proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi hâlinde ithali, uygun görülebilir.
Tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat ithal edilemez.
Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek yatırımlar için finansal kiralama şirketi adına ayrı bir teşvik belgesi düzenlenmeksizin yatırımcının teşvik belgesi dikkate alınarak ithalat işlemleri yapılır. İthalat işlemleri ile ilgili olarak yatırımcı ile finansal kiralama şirketleri müteselsilen sorumludur.
Teşvik belgesi almak üzere müracaat edilmiş, ancak teşvik belgesine bağlanmamış yatırımlara ilişkin makine ve teçhizatın ithaline, Müsteşarlığın görüşüne istinaden Gümrük Müsteşarlığınca gümrük vergisi ile katma değer vergisinin toplam tutarı kadar teminatın alınması suretiyle müsaade edilebilir. Teminatla ithalatta, bir defada verilecek teminat süresi azamî altı aydır. Teminat süresi içinde kesin ithalat için gerekli işlemler tamamlanmamış ise, süre uzatımı için Gümrük Müsteşarlığına müracaat edilir. Teminatın başlangıç tarihi, eşyanın serbest dolaşıma giriş tarihidir. Yatırımcının, teminatın çözümü için teminat süresi içinde teşvik belgesi ve eki ithal makine ve teçhizat listesi ile birlikte Gümrük Müsteşarlığına müracaat etmesi gerekir. Aksi takdirde, teminat irat kaydedilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI
Katma değer vergisi istisnası
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince, teşvik belgesi
kapsamında uygun görülen makine ve teçhizatın ithali ve yerli teslimleri katma değer
vergisinden istisna edilir.

YATIRIM TEŞVİK FAİZ DESTEĞİ

Faiz desteği
Talep edilmesi hâlinde, bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar
için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli kredilerin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde yetmişine kadar olan kısmı için ödenecek faizin veya kâr payının;
a) III üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin üç puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin bir puanı,
b) IV üncü bölgede yapılacak yatırımlarda Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı,
c) Bölge ayrımı yapılmaksızın araştırma ve geliştirme yatırımları ile doğrudan ticarî
mal üretimine yönelik olmayan, mevcut veya gerçekleştirilecek tesisin katı, sıvı veya gaz gibi atıklarının temizlenmesi veya yok edilmesine yönelik çevre yatırımlarında ise Türk Lirası cinsi kredilerin beş puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerin iki puanı,
Müsteşarlıkça da uygun görülmesi hâlinde azamî ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilir.
Faiz desteği içeren teşvik belgelerine konu yatırımlardan finansal kiralama şirketleri aracılığıyla gerçekleştirilecek olanlar için de faiz ödemelerini içeren itfa planı yapılması kaydıyla aynı şartlarla faiz desteği öngörülebilir.
Proje bazında bütçe kaynaklarından karşılanabilecek yatırım kredisi için azamî faiz desteği miktarı; araştırma ve geliştirme ve çevre yatırımları için üçyüzbin Türk Lirasını, III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlar için beşyüzbin Türk Lirasını geçemez.
Döviz kredisi ile gerçekleştirilecek yatırımlarda faiz desteği uygulaması, vade tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru dikkate alınarak yapılır.
Kullanılmış makine ve teçhizat için ve kamu iktisadi teşebbüsleri dâhil kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapacağı yatırımlar için faiz desteği öngörülmez. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kullandırılan veya kamu kaynaklarından sübvanse edilen krediler için de faiz desteği uygulanmaz.
Aynı teşvik belgesi kapsamındaki yatırım için faiz desteği uygulamasına yönelik olarak birden fazla banka talepte bulunamaz veya finansal kiralama işlemi yapılamaz.
Kullanılan kredilerin faiz, kâr payı veya ana paralarının firma tarafından itfa planlarında belirtilen sürelerde ilk defa geri ödenmemesi hâlinde, bu durum ilgili aracı kurumlar tarafından en kısa sürede Müsteşarlığa bildirilir ve Müsteşarlıkça faiz desteği ödemeleri durdurulur. Yatırımcının kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra ilgili aracı kurumca Müsteşarlığa bildirilmesi hâlinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz desteği ödemeleri başlangıçta öngörülen ödeme tarihlerinde herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır. Kredi geri ödemesine ait yükümlülüklerin yeniden aksaması hâlinde faiz desteği ödemesine son verilir.
Teşvik belgesi kapsamı yatırımın başka bir yatırımcıya devredilmesi durumunda, devralan yatırımcının teşvik belgesinde faiz desteğinin öngörülmüş olması ve aracı kurumca da uygun görülmesi hâlinde, yeni yatırımcı için eski itfa planındaki vade, faiz desteği miktarı ve benzeri şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni itfa planına göre faiz desteği ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde, devredilen makine ve teçhizata yönelik faiz desteği uygulaması durdurulur.
Teşvik belgesinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi hâlinde yararlanılan faiz desteği tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
Aracı kurum, faiz desteğine esas olan kredinin teşvik belgesi kapsamındaki harcamalar için kullandırılmasıyla yükümlüdür. Kredinin amacı dışında kullanıldığının tespiti hâlinde bankaca, Müsteşarlıkça kullandırılan faiz desteği tutarına ilgili bankanın bu kapsamdaki krediye uygulanan faiz oranı uygulanmak suretiyle tespit edilecek meblağın, finansal kiralama şirketlerince ise itfa planında belirtilen toplam faiz desteği miktarının beş iş 5 günü içerisinde bütçeye gelir yazılmak üzere muhasebe birimi hesabına yatırılması gerekir.
Aksi takdirde söz konusu meblağlar Müsteşarlıkça;
a) Bankalar için, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nezdindeki karşılık hesabından virman yapılmak veya diğer hukukî yöntemler kullanılarak,
b) Finansal kiralama şirketleri için ise 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak, geri alınır.
Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan, bu Maddede belirtilen değerleri bir katına kadar artırmaya ve yüzde yetmişbeş oranında azaltmaya yetkilidir.

TEŞVİK BELGESİ SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ
Sigorta primi işveren hissesi desteği
Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında
desteklenen yatırımlardan, teşvik belgesinde kayıtlı istihdam öngörüleri ile tutarlı olmak kaydıyla;
a) Komple yeni yatırımlarda, işletmeye geçiş tarihinden itibaren sağlanan,
b) Diğer yatırım cinslerinde, yatırımın tamamlanmasını müteakip, yatırıma başlama
tarihinden önceki son altı aylık dönemde (mevsimsel özellik taşıyan yatırımlarda bir önceki yıla ait mevsimsel istihdam ortalamaları dikkate alınır) Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne verilen aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama işçi sayısına ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgarî ücrete tekabül eden kısmı aşağıda belirtilen sürelerde Hazinece karşılanır.
Bölgeler 31/12/2010 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 31/12/2010 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar
I 2 yıl -
II 3 yıl -
III 5 yıl 3 yıl
IV 7 yıl 5 yıl
29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Kanun kapsamındaki desteklerden yararlanmakta olan işletmeler için, bu Karar kapsamında ayrıca prim desteği uygulanmaz. Ancak, söz konusu işletmelerde bu Karara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlara istinaden oluşacak ilave istihdam için de prim desteği uygulanır.
İşveren hissesine ait primlerin karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi ve sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarın Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı ödemiş olması şarttır. İşveren tarafından ödenmesi gereken primlerin geç ödenmesi hâlinde, Hazineden Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak ödemenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zammı işverenden tahsil edilir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak aktarımlarla ilgili usul ve esaslar, Müsteşarlık tarafından belirlenir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ VERGİ İNDİRİMİ
Vergi indirimi

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında
gerçekleştirilen yatırımlarda, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesi
çerçevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirim oranları ile yatırıma katkı oranları aşağıda belirtilmiştir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÖLGESEL UYGULAMA BÜYÜK ÖLÇEKLİ YATIRIMLAR
Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%)
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
Yatırıma katkı oranı (%)
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi
indirim oranı (%)
I 10 25 25 25
II 15 40 30 40
III 20 60 40 60
IV 25 80 45 80
Ancak, teşvik belgesi kapsamında 31/12/2010 tarihine kadar yatırıma başlanması hâlinde aşağıda belirtilen indirim oranları ile yatırıma katkı oranları uygulanır.
Bölgesel Uygulama Büyük Ölçekli Yatırımlar
Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%)
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
Yatırıma katkı oranı (%)
Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)
I 20 50 30 50
II 30 60 40 60
III 40 80 50 80
IV 60 90 70 90
İndirilen kurumlar vergisi veya gelir vergisi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli vergi uygulamasına devam edilir.
Arazi, arsa, royalti, yedek parça ve amortismana tâbi olmayan diğer harcamalar
indirimli vergi uygulamasından yararlanamaz.
5520 sayılı Kanun gereği finans ve sigortacılık konularında faaliyet gösteren
kurumlar ve iş ortaklıkları ile 4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim
Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasından yararlanamaz.
İndirimli oranlar stopaj suretiyle yapılan vergilendirmede uygulanmaz.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ YATIRIM YERİ TAHSİSİ
Yatırım yeri tahsisi

29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü Maddesi hükmü
çerçevesinde Müsteşarlıkça teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.
Bu Kararın 10 uncu Maddesinin beşinci fıkrası hükmü, yatırım yeri tahsisinde de uygulanır. Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerine taşınma desteği Tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde I inci ve II nci bölgelerdeki illerde faaliyette bulunan işletmelerin IV üncü bölgedeki illere 31/12/2010 tarihine kadar bütünüyle taşınması ve en az elli kişilik istihdam sağlanması hâlinde bu tesisler için;
a) 5520 sayılı Kanunun geçici 4 üncü Maddesi uyarınca kurumlar vergisi veya gelir vergisi beş yıl süreyle yüzde yetmişbeş oranında indirimli olarak uygulanır,
b) Bu Kararda belirtilen esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir,
c) Çalışanların asgarî ücrete tekabül eden sigorta primi işveren hissesinin tamamı taşınma tarihinden itibaren beş yıl süre ile bütçeden karşılanır.

Tesislerin taşınma işleminin 2009 yılı sonuna kadar tamamlanması hâlinde taşınma giderleri bütçeden karşılanabilir.
Bu Kararın 10 uncu Maddesinin altıncı fıkrası hükmü taşınma desteği için de uygulanır.


YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ODACA YAPILACAK İŞLEMLER

Odalarca yapılacak işlemler
Sanayi odalarınca yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen teşvik belgeleri Müsteşarlığa gönderilir. Müsteşarlıkça da uygun görülen teşvik belgeleri onaylanarak ilgili odalara iade edilir.
Bu Kararın 6 ncı Maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendi ile 15 inci Maddesi dışındaki diğer tüm işlemler, teşvik belgesini düzenleyen ilgili sanayi odasınca sonuçlandırılır. Tamamlama vizesi işlemi yapılan teşvik belgesi kapsamındaki yatırımın gerçekleşme değerleri tebliğle belirlenecek formatta Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlığın uygun görüşü alınmadan tamamlama vizesi işlemleri tekemmül etmiş sayılmaz.
(3) Sanayi odaları, teşvik belgeleri ile ilgili yapılacak işlemleri için kadrolarında tam süreli olarak çalışan yeterli teknik personel bulundurmak ve işlemleri bu personel ile yürütmek zorundadır.
(4) Bu Karar hükümlerine aykırı davrandığı veya tamamlama vizesi ekspertiz işlemi dışında diğer işlemler için ücret aldığı tespit edilen sanayi odalarına görev verilmez.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ BÜTÇEDEN YAPILACAK ÖDEMELER
Bütçeden yapılacak ödemeler
Yatırımların desteklenmesi için her yıl bütçe kanunu ile ayrılanödenek çerçevesinde ilgili mevzuatında öngörülen usul ve esaslar uyarınca aşağıda belirtilen ödemeler yapılabilir:
a) Bu Karar uyarınca yapılacak ödemeler.
b) Önceki dönemlere ait ilgili Bakanlar Kurulu kararları uyarınca ödenmesi gereken yatırım ve işletme kredilerine ait bakiye tutarlar.
c) Yatırımlarda Devlet yardımları ile ilgili olarak daha önceki kararlarda belirtilen
hükümler çerçevesinde ödenmesi gereken destek unsurlarına ait tutarlar.
ç) Teşvik belgesi müracaatı ve zayi olan belgelerle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankasına yatırılan tutarlardan sehven fazla yatırılması nedeniyle iade edilmesi gereken tutarlar.
d) Yatırımlarda Devlet yardımları ile ilgili olarak açılmış davaların aleyhe sonuçlanması sonucu geri verilmesi gereken tutarlar ile mahkeme ve icra masrafları gibi giderler. Müsteşarlıkça yapılacak ödemeler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aracılığıyla gerçekleştirilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DEVİR SATIŞ İHRAÇ VE KİRALAMA
Devir, satış, ihraç ve kiralama
Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının teminini müteakip beş yılı doldurmuş olması hâlinde serbesttir. Ancak, söz konusu satışların işletmenin asgarî beş yıl süre ile faaliyette bulunmasını engelleyecek mahiyet taşımaması gerekir.
Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımını tamamlamış ancak tamamlama vizesi yaptırılmamış yatırımlarla ilgili makine ve teçhizatın, teminini müteakip beş yıl geçtikten sonra satışının yapılmış olması hâlinde, işletmenin asgarî beş yıl süreyle faaliyette bulunmuş olması şartıyla, Müsteşarlıkça herhangi bir müeyyide uygulanmaksızın tamamlama vizesi yapılabilir.
Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün bozulmaması kaydıyla veya bütünü ile birlikte;
a) Teşvik belgeli bir başka yatırım için devri,
b) Teşvik belgesi olmayan bir başka yatırımcıya satışı,
c) İhracı,
ç) Kiralanması,
Müsteşarlığın iznine tabidir.
Tamamlama vizesi yapılmamış veya tamamlama vizesi yapılmış olmakla birlikte beş yılını doldurmamış makine ve teçhizata satış izni verilebilmesi için yatırımın bütünlüğünün bozulmaması şartı aranır. Bu tür durumlarda satış izni verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler tahsil edilmez. Ancak yatırımcının teşvik belgesinin satış iznini müteakip diğer nedenlerle iptali hâlinde izin verilen makine ve teçhizata uygulanan destekler de ilgili mevzuatı çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınır. Beş yıllık süreyi doldurmamış makine ve teçhizatın tamamlama vizesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın izinsiz satıldığının tespit edilmesi hâlinde satışı yapılan makine ve teçhizat ile ilgili tahsil edilmeyen gümrük vergisi ve KDV ile varsa indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde tahsil edilir. Satış dolayısıyla yatırım tutarında meydana gelen azalma nedeniyle kullanılabilecek azamî kredi tutarında da azalma oluşması durumunda fazladan kullanılan krediye tekabül eden faiz desteği 8 inci Madde çerçevesinde, vadeli ithalat ile kredi kullanımında tahsil edilmeyen Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi ise ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır.
Yatırım Teşvik belgesi kapsamında temin edilen makine ve teçhizatın, üretilecek mal veya hizmetlerin yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcı tarafından satın alınması koşuluyla diğer bir yatırımcıya herhangi bir ücret alınmaksızın geçici olarak verilmesi veya kiralanması Müsteşarlığın iznine tabidir.
Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırımlardan tamamlama vizesi ve belgede kayıtlı özel şartların vizesi yapılabilecek durumda olan firmaların cebrî icra takiplerine konu olması veya iflas masasına girmesi durumunda; yatırımcı, icra organı veya iflas organı tarafından icra ile satışın veya iflasın kesinleşme tarihinden önce talep edilmesi hâlinde, Müsteşarlıkça teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılabilir. Ancak, satışın kesinleşmesi hâlinde kesinleşme tarihi itibarıyla varsa satış için gerekli süreleri doldurmamış olan makine ve teçhizata yönelik olarak yararlanılan destekler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilir.
Yatırımcı firmanın ilgili kanun hükümlerine göre tasfiyeye girmesi hâlinde de firmanın, ilgili tasfiye kurulunun veya organının talebi üzerine yedinci fıkra hükümlerine göre işlem yapılabilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ YATIRIMIN NAKLİ
Yatırımların nakli

Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımların, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgarî beş yıl süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunması gerekir. Ancak, Müsteşarlıktan izin alınmak ve yatırım konusunun taşınılacak bölgede desteklenecek konular arasında yer alması kaydıyla diğer bölgelere taşınılabilir. Sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesi daha yüksek bölgelere veya ilgili yatırım konusunun desteklenmediği bölgelere taşınmalarda, fazladan yararlanılan destekler ilgili mevzuatı çerçevesinde geri alınır. İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süre ile bulunduğu bölgede faaliyette bulunan yatırımların diğer bölgelere taşınması serbesttir.
Ancak bu durumda, varsa taşınma tarihinden itibaren bakiye yatırıma katkı tutarı için indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulaması yapılmaz.
Beş yıllık süreyi doldurmuş ancak tamamlama vizesi yaptırılmamış yatırımlar için, taşınma öncesinde Müsteşarlığa müracaat edilerek tamamlama vizelerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu tür yatırımlara taşınma sonrasında da yer değişikliği izni verilebilir.
Ayrıca, genel teşvik sisteminden yararlanan yatırımların yer değişikliği talepleri, yatırım dönemi de dâhil olmak üzere Müsteşarlıkça değerlendirilerek proje bazında sonuçlandırılır.

TEŞVİK BELGESİ YATIRIMIN SÜRESİ VE TAMAMLAMA VİZESİ
Yatırımın süresi ve tamamlama vizesi
Teşvik belges kapsamındaki yatırımların proje bazında yapılacak değerlendirme sonucunda öngörülen sürede gerçekleştirilmesi esastır. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi hâlinde, teşvik belgesinde kayıtlı ilk sürenin yarısı kadar ek süre verilebilir. İlgili mevzuatı gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve  ruhsat gibi diğer belgelerin temini veya kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamaları sonucu firmaların faaliyetlerini durdurmalarından veya yürütememelerinden kaynaklanan süre nedeniyle, yatırımın verilen ek süreler de dâhil belgede kayıtlı yatırım süresi sonuna kadar gerçekleştirilemediğinin yatırımcılar tarafından tevsik edilmesi hâlinde veya tebliğle belirlenecek mücbir sebep veya fevkalade hâl durumlarında Müsteşarlıkça proje bazında ek süre verilebilir.
Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip altı ay içinde yatırımın tamamlama vizesinin yapılması için, teşvik belgesini düzenleyen merciye veya Müsteşarlığa müracaat edilmesi gerekir. Bu süre içinde müracaat edilmemesi hâlinde, Müsteşarlık resen tamamlama vizesi işlemlerini başlatabilir.
Müsteşarlıkça uygun görülmesi hâlinde, yatırımların tamamlama vizesi işlemleri için ticaret ve sanayi odaları, sanayi odaları, ticaret odaları, deniz ticaret odaları, bankalar veya yatırımın bulunduğu il valiliği görevlendirilebilir.
Yatırımların öngörülen süre içinde tamamlanamaması veya 4 üncü Maddede belirtilen asgarî yatırım tutarlarına uyulmaması hâlinde, teşvik belgeleri iptal edilerek veya kısmî olarak müeyyide uygulanarak, sağlanmış olan destek unsurları ilgili mevzuat çerçevesinde yatırımcılardan geri alınır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ZAYİİ
Belge zayii
Teşvik belgesi veya eki belgelerin zayi olması nedeniyle yatırımcı tarafından yeniden tasdikinin talep edilmesi durumunda, bütçeye irat kaydedilmek üzere tasdiki istenilen her bir belge için muhasebe birimi hesabına üçyüz Türk Lirası yatırılır. Söz konusu meblağ hiçbir surette iade edilmez.
Uygulama
Yatırım Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması zorunludur.
Müsteşarlık, tebliğler ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bu Karar kapsamındaki uygulamaya yönelik bazı işlemlerin yürütme yetkisini diğer kurum ve kuruluşlara devredebilir.
Müsteşarlık, bu Kararın uygulanmasını teminen; makro ekonomik politikalar ve gelişen şartları gözönünde bulundurarak gerekli tedbirleri almaya, gerekli düzenlemeleri yapmaya, çeşitli kurum ve kuruluşlara verilecek görevlere ilişkin usul ve esasları tebliğler ile belirlemeye, ilgili kuruluşlardan bilgi istemeye, bu Kararda öngörülen hâller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir ve haklı sebeplerin varlığı hâlinde yatırım teşvik belgesi ile ilgili gerekli işlemleri yapmaya, yatırımlarda öngörülen şartlara uyulup uyulmadığını denetlemeye ve denetim sonuçlarına göre gerekli tedbirleri almaya, belgelerde tahrifat yapan, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge veren yatırımcıların işlemlerini sınırlamaya, teşvik belgelerini iptal etmeye veya yatırım teşvik belgesi kapsamında sağlanan destek unsurlarına yönelik kısmen veya tamamen müeyyide uygulamaya yetkilidir.
Bu Kararda yer alan destek unsurlarının uygulanmasında ortaya çıkacak tereddüt ve ihtilaflarda Müsteşarlığın görüşü doğrultusunda işlem tesis edilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLEME YETKİSİ

Düzenleme yetkisi
Bu Kararın 9 uncu ve 10 uncu Maddelerinde belirtilen yatırıma başlama ile Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Müsteşarlıkça yayımlanacak tebliğler ile belirlenir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT
Madde 21- (1) 28/8/2006 tarihli ve 2006/10921 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SONUÇLANDIRLAMIŞ MÜRACAATLAR
Sonuçlandırılmamış müracaatlar
Bu Kararın yayımı tarihinden önce sonuçlandırılmamış müracaatlar, müracaat tarihinde yürürlükte bulunan Karar hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır. Ancak, yeni teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaatlar, talep edilmesi hâlinde bu Karara istinaden değerlendirilebilir.

Daha önceki kararlara ilişkin uygulama
Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri ile ilgili uygulamalara, teşvik belgesinin dayandığı karar ve ilgili diğer kararlar çerçevesinde devam olunur.
Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte olan yatırımların, bu Kararda öngörülen ilgili yatırım konusuna ait asgarî kapasiteleri ve bakiye kısımlarının asgarî yatırım tutarını sağlaması hâlinde, yatırımların bakiye kısımlarına bu Kararın lehe gelen hükümleri uygulanmak üzere yeni teşvik belgesi düzenlenebilir.
Bu Kararın 15 inci Maddesinin ikinci fıkrası, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlüğe giren kararlara göre düzenlenmiş teşvik belgelerine de uygulanır. Bu hüküm, iptal edilmiş ancak ilgili kurumlarca müeyyide uygulanmamış veya müeyyide uygulanmasına rağmen henüz tahsil edilmemiş teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımlar için de geçerlidir.

YATIRIM TEŞVİK
Yatırımın önemi bir unsur olduğu bütün ekonomistler tarafından bilinmektedir. Onsuz, ekonomik refahı uzun vadede geliştirmek imkansızdır.  Hayatımızı iyleştirmek istiyorsak bunun gerçekleşmesi için yatırım gerekmektedir.

Ekonomide yatırımı artırmak için yatırım dostu "yatırım teşvik" ler vardır. Gerçek ekonomik yatırımları destekleyen "yatırım teşvik" ler hükümetin ekonomi politikalarıyla şekillenir. Öncelikle finansal yatırımlarla, gerçek ekonomik yatırımlar arasındaki farkı anlamak gerekir.
Ekonomik yatırımlar, aslında ekonomik refahı artırmak adına üretimde popülasyonu artırmak, kullanılmayan ekonomik kaynakları kullanarak daha fazla nihai ürün üretmek için yapılan yatırımlardır. Üreticilerin  makine / ekipmanını yenilemesi,   verimli etkinliğini artırarak hem üretiminin kalitesini, hemde globalleşen Dünya'da rekabet etmesini sağlar.

Yatırım teşvikleride bu yatırımları yaparken devletin yatırımcıya destek olmasıdır. "Teşvik" finansal yani paraya dayalı kıymet alımlarını değil üretime dayalı gerçek ekonomik yatırımları destekler. Yatırımcı konusunu açmak gerekirse;  Finansal yatırımda örneğin biri bir arsa alır zamanla değer kazanır tasarruf malı bu kıymet alımı yatırımcısına kazanç sağlamış olsa bile ekonomiye hiç bir katkısı yoktur.  İş gücü yaratan, üretime dayalı bir yatırım olmadığı için buna finansal yatırım diyoruz. Ama gerçek ekonomik yatırımlar üretimle iş gücü yaratarak  ekonomik girdi sağlar.

2012 Yeni teşvik tedbirleriyle vergi, işçi sigortaları işveren hissesi, kredi faiz desteği, arsa tahsisi, KDV desteği, gümrük muafiyeti ile yatırımlar desteklenmektedir. Yatırımcının bu desteklerden yararlanabilmesi için komple yeni yatırım yada modernizasyon yatırımı yapması gerekir. Yatırım teşvik belgesi alarak "yatırım teşvik" lerden yararlanan yatırımcı yatırımı bittiğinde yatırım "yatırım teşvik belgesi" ninin kapatma işlem'ini gerçekleştirmelidir. Aksi takdirde yararlandığı "yatırım teşvik" leri yasal faiziyle devlete iade etmek zorunda kalır.

TEŞVİK BELGESİ NASIL ALINIR
Yatırımınız, teşvik kararnameleri kapsamında teşvik tedbirlerinden yararlanabilecek yatırımlar arasına giriyor ise, gerekli bilgi ve belgelerle birlikte doğrudan Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvuracaksınız.
Yıllık Teşvik Kararnameleri kapsamında esasları belirtilen yatırım projeleri, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nce yapılacak değerlendirmeler sonucu uygun görülürse Teşvik Belgesine bağlanacaktır.
Teşvik tedbirleri kapsamı ve başvuru şekilleri her yıl yeniden Teşvik Kararnameleri ile belirlenmektedir. Bu nedenle Teşvik Belgesi ile ilgili hazırlıklarınızı yapmadan önce Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvurarak ayrıntılı bilgi almanız uygun olacaktır.

 

YENİ TEŞVİK

Başbakan Erdoğan tarihin en kapsamlı teşvik sistemini açıkladı. Yatırımcıya vergi indirimi, faiz ve SSK desteği gibi kolaylık sağlanıyor

Başbakan Tayyip Erdoğan, bir yılı aşkın süredir üzerinde çalışılan ve krize karşı alındığını ifade ettiği yeni teşvik sistemini açıkladı. Erdoğan yeni teşvik sistemiyle Türkiye’yi dört bölgeye ayırdıklarını ve 12 sektördeki büyük yatırımları destekleyeceklerini kaydetti. Erdoğan, sistemi, büyük proje yatırımları, bölgesel ve sektörel teşvik sistemi ve genel teşvik olarak üç gruba ayırdıklarını bildirdi.

Erdoğan, yeni teşvik sistemi ile yatırımların en kısa sürede hayata geçirilmesinin hedeflendiğini kaydederek, teşvik sisteminin 31 Aralık 2010’a kadar başlamış olan yatırımlara uygulanacağını söyledi. Erdoğan, yeni sistemi şöyle anlattı: ‘Yatırımcılar kárdan yüzde 20 yerine, birinci bölgede yüzde 10, ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü bölgede yüzde 4 ve dördüncü bölgede ise yüzde 2 Kurumlar Vergisi ödeyecek. Az gelişmiş bölgelerde, daha uzun süreyle bundan faydalanacak. Yatırım yapanlar sağladıkları yeni istihdam için SSK işveren primini birinci bölgede iki yıl, ikinci bölgede üç yıl, üçüncü bölgede beş yıl, dördüncü bölgede 7 yıl bo yunca ödemeyecek.’ Erdoğan ‘Yatırım yapanların kullandıkları TL kredi faizinin üçüncü bölgede 3 puanını, dördüncü bölgede 5 puanını Hazine karşılayacak. Bu oranlar döviz cinsi krediler için 1 ve 2 puan olarak belirlendi. Kredi faiz desteğinin üst limitleri, ar-ge ve çevre yatırımları için 300 bin, diğer yatırımlarda ise 500 bin olacak’ dedi. Büyük yatırım ve bölgelerde belirlenen sektörler kapsamına girmeyen yatırımlar, genel teşvik sistemi kapsamında KDV istisnası ve gümrük muafiyeti ile desteklenecek. 81 ilin tamamı sistemden faydalanacak.

12 sektörde büyük projelere destek

Yeni teşvik sisteminde Türkiye dört bölgeye ayrılırken, ayrıca 12 sektörde de büyük projeler desteklenecek. Bu kapsamda teşvik sistemi şöyle:

 1 - Kimyasal madde: Ana kimyasal maddelerin imalatı için asgari 1 milyar liralık yatırımlar.
 2 - Rafine edilmiş petrol ürünleri: Asgari 1 milyar liralık yatırımlar.
 3 - Transit boru hattıyla taşımacılık hizmetleri.
 4 - Motorlu kara taşıtları: Asgari 250 milyon lira tutarındaki otomotiv yatırımları.
 5 - Demiryolu- tramvay lokomotifleri: Asgari 50 milyon liralık yatırımlar.
 6 - Liman-liman hizmetleri: Asgari 250 milyon liralık yatırımlar.
 7 - Elektronik sanayi yatırımları: Asgari 1 milyar liralık LCD / Plazma üretimine yönelik yatırımlar, asgari 150 milyon liralık modül panel üretimi yatırımları, Lazer TV, üç boyutlu TV’ler ve OLED TV vb TV üretimine yönelik yatırımlar, asgari 50 milyon liralık diğer elektronik sektörü (bilgi ve iletişim cihazları dahil) yatırımları.
 8 - Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler imalatı: Asgari 50 milyon liralık yatırımlar.
 9 - İlaç imalatı: Asgari 100 milyon lira ve üzeri yatırımlar.
10 - Hava-uzay taşıtları imalatı: Komple yeni veya asgari 50 milyon liralık tevsi ve/veya ürün çeşitlendirmeye yönelik yatırımlar.
11 - Makine imalatı yatırımları: 50 milyon lira üzeri yatırımlar.
12 - Madencilik: Altın, gümüş, platin, bakır gibi metalik madenlerle ilgili yatırımlar.

Doğuya taşınanın yol parası devletten

Başbakan Erdoğan, 2010 sonuna kadar batıdaki fabrikalarını doğuya taşınacak firmalara da nakliye masrafları dahil olmak üzere önemli teşviklerin verileceğini açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: ‘Bölgesel farklılıkları gidermek üçüncü ve dördüncü bölgelerde istihdamı artırmak amacıyla tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde birinci ve ikinci bölgelerde üretim yapan girişimcilerimize yeni bir fırsat sunuyoruz. Bu kapsamda 2010 yılı sonuna kadar birinci ve ikinci bölgeden üçüncü ve dördüncü bölgeye taşınacak firmaların en az 50 istihdam sağlamak koşuluyla 5 yıl süreyle SSK işveren primi Hazine tarafından karşılanacak, bu firmalara Kurumlar Vergisi yüzde 20 yerine yüzde 5 olarak uygulanacak ve nakliye masrafları da tarafımızdan karşılanacak. Teşvik paketini kriz ortamını fırsata çevirmek için yürürlüğe koyuyoruz. Bu sistemden 2010 sonuna kadar başlayacak yatırımlar yararlanacak.’

IMF ile kesilmiş bir durum yok

Başbakan Tayyip Erdoğan, IMF ile yürütülen görüşmelerle ilgili ‘Kesilip atılmış herhangi bir şey söz konusu değil, görüşmeler devam ediyor’ dedi. Erdoğan şöyle devam etti: ‘Biz ülkemizin menfaatini zedeleyecek bir anlaşmaya ‘Evet’ diyemeyiz. Yapılan görüşmeler sonucunda akşam belli bir mutabakata yaklaşıp, ertesi gün çok çok farklı önerilerle karşımıza gelinince biz de buna ‘Evet’ diyemeyiz. Hele hele siyasi noktada eğer bir öneri, içerik taşıyorsa, ona hiç olumlu bakamayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin piyasa oyuncuları, ‘IMF varsa var, yoksa yok’ noktasında olmamalıdır. Son 14 ayda da piyasa oyuncularımız IMF ile ayakta durmadı. Kendi kabiliyetleri, gücüyle ayakta durdular.’

Yatırım Teşvik Belgesi Almak İçin

Önemli Not: Bir çok yatırımcının çok işine yarayan ve yeni (2012) teşviklerle daha çok yarayacak yatırım teşvik belgesi almış olmak, devletten karşılıksız para veya kredi alacağınız anlamına gelmez. Teşvik belgesi, yatırımcının gelir ve kurumlar vergilerinden, ödenecek SGK pirimlerinden, arsa tahsisinden, KDV istisnasından, kullanılacak olan kredi faizinin bir kısmından, yatırım harcamalarının belirli miktar ve oranlarda indirim yapılarak devlete yapılacak zorunlu ödemelerin yapılmamasından ibarettir. Yani yatırım yapmak için teşvik belgesi aldıysanız. Kendi özkaynaklarınızla yada kendi kredibilitenizle kredi kullanarak yatırım yapacaksınız, yatırım da öncelikli illerin indirim ve destek oranalarına göre de yukarıda saydığımız desteklerden yararlanabileceksiniz.
 

VERGİ, FAİZ VE PRİM DESTEĞİ
Yatırımlara KDV istisnası, gümrük vergisi istisnası, vergi indirimi, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi desteği, KDV iadesi desteği sağlanacak. Yeni sistemle sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik yatırımlar (Tedariği yüzde 50'den fazlası ithalata dayalı ürünlerin yer aldığı sektörler) desteklenecek. Demir-çelik, makina ve kimya sektörleri bu kapsamda yer alyıor. Yatırım yapılacak yere yatırımcı karar verecek. Stratejik yatırımlar aynı koşullarla desteklenecek.

STRATEJİK YATIRIMA DESTEK

Yeni sistemle birlikte özellikle stratejik yatırımlara destek verilecek. Burada temel olarak vergi, faiz, prim ve yer tahsisi desteği sağlanacak.

Stratejik yatırımlara verilecek destekler şöyle: Yatırım malı ithalat malı makine teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası. 7 yıl süreyle sigorta primi desteği. Yatırımın yüzde 50'si kadar vergi indirimi. Yatırım kredileri için 50 milyon liraya ulaşan faiz desteği. Yatırım yeri tahsisi. Asgari 500 milyon tutarındaki yatırımlar için bina ve inşaatta KDV istisnası. KDV iadesi desteğiyle finansman yükü azaltılacak.

STRATEJİK YATIRIM EN AZ 50 MİLYON LİRA

Stratejik yatırımlarda, yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması gerekiyor. Ayrıca yüzde 40 KDV üretecek bir yatırım olması gerekiyor.

STRATEJİK YATIRIMA HER İLDE DESTEK

Stratejik hangi ilde yapılırsa yapılsın aynı destek verilecek. Yeni sistemde eğitim yatırımları da desteklenecek. Belirli büyüklükteki otomotiv, uzay, rüzgar sanayi yatırımları desteklenecek. Demiryolu, madencilik, turizm yatırımları yine 5. bölge desteği alacak.

TÜRKİYE İL BAZLI 6 BÖLGEYE AYRILDI

Yeni sistemle bölgesel teşvik sisteminin etkinliği artacak. Bölgesel harita yeniden ele alındı. İller sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 51 il 6 bölgeye (daha önce 4 bölgeydi) sınıflandırıldı. Yeni uygulamada bölgesel sistem yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçildi.

EN BÜYÜK DESTEK 6. BÖLGEYE

Yeni sistemde az gelişmiş illere (6. bölge) yapılacak yatırımlar daha avantajlı şekilde desteklenecek. Bu illerdeki yatırımı yapacakların sigorta primi ödemeleri 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak. 6. bölgede yatırım yapacak firmalar yatırımın yüzde 50'sine, OSB içinse yüzde 55'ine tutar kadar vergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulacaklar. Faiz desteği tavanları da yükseltilecek.

6. bölgede 31 Aralık 2013'e kadar başlanacak yatırımlarda sigorta primi desteği 10 yıl uygulanacak. Bu tarihten sonra ise 7 yıl uygulanacak.

Yatırımcı vergi indirimi desteğini yatırım döneminde elde ettiği kazançlara da uygulayabilecek.

6. BÖLGEDE İŞVERENİN YÜKLERİNİ DEVLET ÜSTLENECEK

Azami faiz destek tutarları 500-900 TL'ye kadar yükseldi. 6. bölgedeki yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı 10 yıl boyunca terkin edilecek.

6. bölgede yatırım yapan SSK işveren payı, SSK işçi payı, gelir vergisi stopajından kurtuluyor. Artıları devlet üstleniyor, işverene sadece net asgari ücret kalıyor. Asgari ücretlinin maliyeti 600 dolardan 350 dolara düşecek.

İşte en fazla teşvik verilecek olan en az gelişmiş 6. bölge kapsamındaki iller

Ağrı
Ardahan
Batman
Bingöl
Bitlis
Diyarbakır
Hakkari
Iğdır
Kars
Mardin
Muş
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Van  


KULLANILAN ENERJİYE DESTEK

5. bölge de 6. bölge gibi yüksek oranda teşvik alaca

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.