Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi formu

 

A-      MSDS HAZIRLAMA

Yine bünyemizde; Türkiye’deki tek akredite firma olan Türk Standartları Enstitüsü tarafından sertifikalandırılmış, uzman MSDS Hazırlayıcıları tarafından, talep eden firmalara 26 Aralık 2008 Cuma tarih ve 27092 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik” ve “Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik”e uygun MSDS (Malzeme Güvenlik Bilgi Formu) hazırlanmaktadır. MSDS Örnekleri için lütfen arayınız.

B-     İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Bünyemizde, yasal zorunluluk olan 4857 Sayılı İş kanunu Madde 77′ye (İşverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar.) istinaden çıkarılan 7 Nisan 2004 tarih ve 25426 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Hakkında Yönetmelik gereği, mevzuata uygun olarak çeşitli konularda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri verilmektedir.

Amacımız, verilen eğitimlerle bilinçli, tedbirli ve donanımlı çalışanları iş hayatına verirken, yasal zorunluluğun da yerine getirilmesini sağlamaktır.

Çalışanların mesleklerinin getirdikleri riskleri yeterince bilmemeleri, ortaya çıkması muhtemel kaza ve olaylara kabullenilebilir bir yaklaşımla bakmaları tehlikelere karşı karşıya kalmalarına sebep olmaktadır. Verilen eğitimlerle beraber çalışanlarımızın daha bilinçli hareket etmeleri sağlanmaktadır.

C-     İŞ GÜVENLİĞİ DANIŞMANLIĞI

Yine bünyemizde yasal zorunluluk olan 4857 Sayılı İş kanunu Madde 82′de ( İşverenler, devamlı olarak en az elli işçi çalıştırdıkları işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi, işçilerin ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla, işyerindeki işçi sayısı, işyerinin niteliği ve işin tehlike sınıf ve derecesine göre;

a) İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturmakla,

b) Bir veya birden fazla işyeri hekimi ile gereğinde diğer sağlık personelini görevlendirmekle,

c) Sanayiden sayılan işlerde iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik elemanı görevlendirmekle,

yükümlüdürler.) istinaden çıkarılan 15 Ağustos 2009 Cumartesi tarih ve 27320 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik gereği, mevzuata uygun olarak İş Güvenliği Danışmanlığı ve İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti verilmektedir.

4857 sayılı iş kanunumuz gereği, 50 kişi ve üzerinde çalışanı olan, sanayiden sayılan ve 6 aydan daha uzun süre ile çalışan işyerlerinde iş güvenliğinden sorumlu ‘iş güvenliği uzmanı olan bir veya birden fazla mühendis veya teknik eleman’ görev almalıdır.

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür;

• İşyerinde, gece postaları da dâhil olmak üzere çalışma ortamının gözetimini yapmak,

• İşyerinde yapılan çalışmaların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmak,

• İşyerindeki tehlikelerin belirlenmesi, risk analizinin ve risk değerlendirmesinin yapılması, tehlikelerin kaynağında yok edilmesine yönelik tedbirlere öncelik verilerek ortadan kaldırılması ve risklerin kontrol altına alınması için işçilerin veya temsilcilerinin görüşlerini de alarak gerekli çalışmaları planlamak, ölçüm, analiz ve kontrollerin yapılmasını sağlamak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve uygulamaların takibini yapmak,

• İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

• İşyerinde kaza, yangın, doğal afetler gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum planının hazırlanmasını sağlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

• Yangın veya patlamaların önlenmesi için gerekli çalışmaları planlamak ve uygulamaların takibini yapmak, yangın veya patlama durumunda alınacak tedbirleri belirlemek,

• İş sağlığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını izlemek,

• İşyeri hekimi ile işbirliği yaparak işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,

• İşyerinde meydana gelen iş kazası, meslek hastalığı veya herhangi bir tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak düzeltici faaliyet planlarını yapmak ve uygulamaları takip etmek,

• İşyerlerinin tasarımı, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve çalışma sırasında kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması ve organizasyonu konusunda tavsiyede bulunmak,

• İşyerinde yeni bir bölüm veya sistem kurulacağı ya da yeni makine, tezgâh ve cihaz alınacağı durumlarda inceleme ve araştırma yaparak sağlık ve güvenlik yönünden uygun seçim yapılması için işverene tavsiyelerde bulunmak,

• Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında işverene tavsiyelerde bulunmak,

• İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini ilgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak planlamak ve uygulamak,

Firmaların talepleri doğrultusunda, iş güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları koordine etmek, gerekli tüm yasal zorunlu olan-olmayan çalışmaları gerçekleştirmek üzere iş güvenliği danışmanlığı çalışmaları yapmaktayız.

Bu kapsamda, firmaların iş güvenliği eğitimleri, risk değerlendirme çalışmaları, periyodik teknik cihaz kontrol ve ölçümleri, acil durum planlama ve tatbikatları, işyeri iç yönetmeliği ve İSG el kitapları hazırlanması, patlamadan korunma dokümanları hazırlanması ve diğer  dokümantasyon çalışmalarının yapılması ve denetlenmesi gibi tüm görevleri yerine getiriyoruz. Böylece, hem çalışanlar için, hem de işveren açısından en önemli gaye olan ’sıfır iş kazası – sıfır meslek hastalığı’ hedefine ulaşmaya ve çalıştığımız firmaların iş sağlığı ve güvenliği konusunda temiz bir sicil ve yüksek itibar sahibi olmalarını temin etmeye çalışıyoruz.

Bu hizmet nasıl gerçekleştirilir:

Firmalara özel hazırlanmış iş sağlığı ve güvenliği çözümleri ile güvenlik standartlarının iyileştirilmesi amaçlanır. Bu doğrultuda kontrol ve denetlemeler, yönetim toplantıları, saha ziyaretleri ve dokümantasyon ve prosedür incelemeleri yapılarak gerçekleştirilir.

Hazırlanan detaylı rapor şu andaki uygulamaları iyileştirici pratik tavsiyeler ve ileriki faaliyetlerin denetlenmesi için önerilen modeller içerir. Böylece, verim, gelir ve kalitenin iyileştirilmesi, maliyetlerin kontrol edilmesi, devamsızlığın azaltılması, daha kaliteli iş sağlığı ve güvenliği programları, pozitif şirket kültürünün aşılanması ve hukuka uygunluk sağlanır.

İşyeri İş Güvenliği Uzmanlığı danışmanlığı vermekteyiz ve yönetmelikle yerine getirilmesi gereken çalışmaları tamamlamaktayız. Bu şekilde part time olarak alınan hizmet bünyede İş Güvenliği Uzmanı çalışmadan daha hesaplı olmaktadır.

Yapılan Çalışmalardan Bazıları;

 1. İşyerinin iş sağlığı ve güvenliği eksiklerinin tespiti, raporlanması ve işverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili genel bir çalışma raporunun sunulması.
 2. Periyodik ve Rastgele Denetimler Yapılıp Raporlanması
 3. İş güvenliği kurulunun oluşturulması ve kurul toplantısının gerçekleştirilmesi
 4. Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve eğitimlerinin verilmesi
 5. Risk analiz ve değerlendirme çalışmalarının hazırlanması
 6. İş güvenliği prosedürlerinin ve İç Yönetmeliklerin hazırlanması
 7. İşyerine yönelik yıllık eğitim planlarının hazırlanması
 8. Kişisel koruyucularla ilgili kontrol ve denetimler.

D-     ÇEVRE EĞİTİM VE DANIŞMANLIĞI

Ayrıca bünyemizde;  T.C. Çevre ve Orman Bakanlığınca sertifikalandırılmış, uzman Çevre Görevlileri tarafından, talep eden firmalara 2872 Sayılı Çevre Kanununa uygun çalışma esasların için açıklayıcı Çevre Mevzuatı Eğitimleri ve Çevre Danışmanlığı hizmeti verilmektedir.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

 •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
 •   0216 459 06 52
 •   0530 543 99 91
 • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.