Turizm Yatırım Belgesi

TURİZM YATIRIM BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
"Turizm yatırım belgesi" taleplerinde ve belgeli tesislerde kapasite değişikliği taleplerini içeren başvurularda, düzenlenecek rapor içeriğinde aşağıdaki bilgilere yer verilir.

1) Tesisin açık adresi,
2) Yatırım belgesi taleplerinde pafta-ada-parsel numaraları,
3) Türü, varsa; sınıfı ve belge numarası,
4) Talep veya belge sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,
5) Yatırım belgesi taleplerinde mal sahibinin adı, adresi, irtibat telefonu,
6) "Turizm yatırım belgesi" taleplerinde yatırıma ilişkin genel bilgiler, yatırıma başlama ve yatırımın tahmini tamamlanma süresi,
7) Tesis bünyesinde yer alan ünitelerin adları, ünitenin niteliğine göre yatak, kişi veya metrekarelerinin belirtildiği ayrıntılı kapasitesi,
8) Yatırımın finansmanı ve pazarlanması.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı
"Turizm yatırım belgesi" taleplerinde başvuru belgeleri içerisinde yer alan işyeri açma ve çalışma ruhsatı; geçici, süreli, şartlı gibi ifadelerle verilmiş olmamalıdır.

"Turizm yatırım belgesi" olan tesislerde; verilen süre içerisinde işyeri açma ve çalışma ruhsatının gönderilmemesi veya işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yetkili idarelerden olumsuz görüş gelmesi halinde tesis belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanun’un 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

Fikir projesi
Eğlence merkezleri ve temalı parklar için turizm yatırımı belgesi başvurularında tesisin konumu, yakın çevresiyle ilişkisi, mimari kitlesel çözümü, mekânsal ilişkileri, yapısal özellikleri gibi konularda tesis hakkında genel olarak bilgi verebilecek fikir projesi istenilir.

Tatil siteleri ve müstakil apart otellerin başvuru belgelerine ilişkin düzenlemeler
Başvuru sahipleri;

a)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında olup Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezleri dışında olan tesislere ve Müstakil Apart Otellere ilişkin Turizm Yatırımı Belgesi başvurularında Yönetmelikte istenilen diğer belgelerle birlikte imar durum belgesini,
b)Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi kapsamındaki turizm işletmesi belgesi başvurularında turizm amaçlı kullanıma ilişkin tüm kat maliklerinin muvaffakatını, Turizm Bakanlığına vermek zorundadırlar.

İmar planlarında ikinci konutlar için ayrılan yerlerdeki tesisler için; Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında Tatil Sitesi ve Müstakil Apart Otel olarak yapılan turizm yatırımı belgesi başvuruları değerlendirmeye alınmaz, talepler Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (b) bendi kapsamında değerlendirilir.

Yönetmeliğin 51 inci maddesinin (a) ve (b) bendi kapsamındaki tesislere ilişkin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarında belge kapsamındaki ünitelerin kapı numaraları açıkça belirtilir.

TURİZM YATIRIM BELGESİ İÇİN HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR

  1. Başvuru dilekçesi
  2. Rapor
  3. Tapu ve/veya tapu tescil belgesi veya kiralama, izin, irtifak haklarını gösterir belge
  4. Taahhütname: Artık İstenmiyor
  5. Ticaret sicili gazetesi
  6. İmza sirküleri
  7. Fikir projesi
  8. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı
  9. Referans kişi veya kuruluş yazısı:
10. Sağlık Bakanlığı yazısı
11. İsim tescil belgesi
12. Vekalet : Noterden Onaylı.

 

TURİZM YATIRIM BELGESİNİN TURİZM BAKANLIĞI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yönetmelikte ve bu Tebliğde istenilen belgeler ile yapılan başvuruları incelenerek uygun bulunan tesisler için inceleme raporu düzenlenir. Bu raporda;
  1 - Tesisin adı,
  2 - Tesisin pafta, ada, parsel numarasının da belirtildiği açık adresi,
  3 - Türü ve varsa sınıfı,
  4 - Ayrıntılı kapasitesi,
  5 - Belge sahibinin adı veya unvanı, tebligat adresi, telefon numarası,
  6 - Mal sahibinin adı veya ünvanı,
  7 - İnşaata başlama tarihi,
  8 - İşletmeye açılma tarihi,
  9 - Yatırımın Yönetmelik hükümlerine uygunluğu,
10 - İhtiyaç duyulması halinde diğer hususlar,
belirtilir.

Yapılan inceleme sonucunda;
1 - Belgelendirilmeleri uygun görülen tesislere Makam Oluru veya Değerlendirme Kurulu Kararı ile belge düzenlenir.
2 - Belgelendirilmeleri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahibine tebliğ edilerek başvuru evrakı iade edilir.


TURİZM YATIRIM BELGESİNDE OLMASI GEREKEN BİLGİLER
a) Tesisin adı,
b) Adresi veya pafta-ada-parsel numarası,
c) Türü ve varsa sınıfı,
d) Kapasitesi,
e) İnşaata başlama tarihi,
f) İşletmeye açılma tarihi,
g) Belge sahibinin adı veya unvanı,
h) Yatırımın tahsisli arazide gerçekleştirilmesi durumunda mal sahibi,
i) Belge tarih ve numarası,
j) Belge düzenlenme nedeni ile buna ilişkin olur veya Değerlendirme Kurulu Kararı tarih ve sayısı,
bilgilerine yer verilir.

 
İklim Koşullarına Göre Klima Sisteminin İstenilmesine İlişkin Yöre ve Esaslar

İklim koşullarına göre klima sistemi istenilecek yöre ve esaslar
a) İklim koşullarına göre klima sistemi bulundurulması zorunlu olan iller aşağıda belirtilmiştir.

 1 - Adana 16 - Gaziantep 31 - Ordu
 2 - Adıyaman 17 - Giresun 32 - Osmaniye
 3 - Amasya 18 - Hatay 33 - Rize
 4 - Ankara 19 - Iğdır 34 - Sakarya
 5 - Antalya 20 - İçel 35 - Samsun
 6 - Aydın 21 - İstanbul 36 - Siirt
 7 - Balıkesir 22 - İzmir 37 - Sinop
 8 - Batman 23 - Kahramanmaraş 38 - Şanlıurfa
 9 - Bursa 24 - Kilis 39 - Şırnak
10 - Çanakkale 25 - Kocaeli 40 - Tekirdağ
11 - Denizli 26 - Konya 41 - Trabzon
12 - Diyarbakır 27 - Malatya 42 - Yalova
13 - Düzce 28 - Manisa 43 - Zonguldak
14 - Edirne 29 - Mardin
15 - Elazığ 30 - Muğla

TURİZM YATIRIMLARINDA BEDENSEL ENGELLİLER İÇİN DÜZENLEMELER

Bedensel Engelliler İçin Düzenlemeler
Yönetmeliğin 18 inci maddesinin (c) bendi hükmü uyarınca bedensel özürlüler için yapılacak düzenlemeler aşağıdaki şekildedir.

a) Farklı seviyedeki yerler birbirine rampalarla bağlanmalıdır. Rampa eğimleri beş dereceden dik olmamalı, yanlarında trabzan düzenlenmeli ve temiz geçiş genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

b) Tesis giriş kapısı genişliği en az yüz santimetre olmalıdır.

c) Genel tuvaletler:
1 - Kapı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılmalıdır.
2 - Klozet, lavabo, sifon, batarya gibi donatılar bedensel özürlünün kullanabileceği şekilde düzenlenmelidir.
3 - Aynalar göz hizasında veya inip çıkan ayarlı veya öne doğru on-onbeş derece eğik olmalıdır.
4 - Tekerlekli sandalyenin dönüşüne uygun büyüklükte düzenlenmeli ve zemini kaygan olmayan malzeme ile kaplanmalıdır.

d) Yatak odaları:
1 - Odalar, bedensel özürlünün rahatça hareket edip odayı kullanabileceği şekilde, uygun büyüklük ve konumdaki eşyalarla tefriş ve dekore edilir, dengesiz duran, sivri köşeli eşyalar bulundurulmaz.
2 - Oda giriş kapısı genişliği en az seksenbeş santimetre olmalıdır.
3 - Zemini kaygan olmamalı, kalın, yumuşak, tutan halı kullanılmamalıdır.
4 - Dolap kapıları sürgülü ve askı yüksekliği en fazla yüzkırk santimetre olacak şekilde düzenlenmelidir.
5 - Elektrik düğme ve prizleri zemin döşemesinden en fazla yüz, en az kırk santimetre yükseklikte olacak şekilde düzenlenmelidir.
6 - Yatak baş ucunda merkezi aydınlatma düğmesi bulunmalıdır.
7 - Oda banyolarında; genel tuvaletlerde yapılan düzenlemelere ilave olarak bedensel özürlü kullanımına uygun şekilde küvet veya duş düzenlemesi yapılır. Bu bölümlerde oturma yeri ile uygun yerlerde tutunma bantları sağlanır. Banyo kapısı açılımı rahat hareket imkanı verecek şekilde düzenlenir. Eşik yapılmaması tavsiye edilmekle birlikte yapılması halinde en fazla birbuçuk santimetre yükseklikte ve pahlı olarak yapılır.
8-Oda düzenlemeleri için öngörülen %1 oranı değerlendirilmesinde küsuratlar dikkate alınmaz

e) Bedensel özürlü kullanımına ayrılan oda veya yeme içme ünitesinin zemin kattan farklı bir katta olması durumunda üniteler arasındaki ulaşım uygun donanımdaki asansör veya merdiven asansörüyle sağlanır. Bu durumda asansörde aşağıdaki düzenlemeler sağlanır.
1 - Kapı fotoselli olmalıdır.
2 - Kumanda düğmelerinin zemin döşemesinden yüksekliği yaklaşık yüz santimetre olmalıdır.
3 - Kabin içinde zemin döşemesinden yaklaşık doksan santimetre yüksekliğinde tutunma bantları sağlanır.
4 - Kabin içi, halı kaplı olmamalıdır.

TURİZM YATIRIM BELGESİ OLAN TESİSLERDE BELGE DEVRİ
"Turizm yatırım belgesi" olan tesisler için yapılacak belge devri taleplerinde; belge sahibi ve belge talep eden kişi veya Bakanlıkça gerekli görüldüğü durumlarda mal sahibi ile belge talep eden kişi tarafından yazılı olarak Bakanlığa başvurulur. Talebin şirket adına yapılması halinde şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirkete ait imza sirküleri dilekçeye eklenir. Yapılan inceleme sonucunda;

a) Belge devri uygun görülen tesisler için olur alınır ve belge düzenlenir.
b) Belge devri uygun görülmeyen tesislerin durumları ise gerekçeli yazı ile başvuru sahiplerine tebliğ edilir.

TURİZM YATIRIM BELGESİYLE İŞLETMEYE AÇILAN TESİSLER

Turizm yatırım belgeli olup işletmeye açılmış, ancak yatırım belgesi süresi sona ermemiş olan tesislere gerekli evrakın gönderilmesi için altı ay süre verilir. Gönderilmemesi halinde tesisin belge almaya esas vasfını yitirmiş olacağından 2634 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinin (e) bendi hükmü uyarınca belgesi iptal edilir.

ÖZEL TESİSLERİN İSİMLENDİRİLMESİ
Yönetmeliğin 42 nci maddesi kapsamına giren konaklama tesisleri özel konaklama tesisi, diğer tesisler ise özel tesis ismi altında belgelendirilir.

TESİSİN ADI
Turizm belgesinde yer alacak tesis adı; talep edilen isim veya isimler gözönüne alınarak Bakanlıkça belirlenir.

Tesis adının belirlenmesi veya değişiklik talebi halinde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınır.
a) Yetkili idareden isim tescili yaptırmış olan tesislere söz konusu isim verilir.
b) İsim tescilinin yaptırılmamış olması halinde, Bakanlığa başvuru tarihi önceliği gözönüne alınarak talep edilen isim verilir. Talep edilen isimler bir başka turizm belgeli tesis ile karıştırılabilecek veya aynı ismi çağrıştırabilecek nitelikte olamaz.
c) Aynı belge sahibine ait ayrı işletmeler aynı işletme adını kullanabilirler. Bakanlıkça daha önce verilmiş bir isim, bu ismi kullanan işletmenin süresiz ve kesin izni ile başka bir belgeli tesis tarafından kullanılabilir.

Lokantalarda salon düzenlemesi
Birinci sınıf lokantaların toplam kapasitesi tek bir salonda düzenlenebildiği gibi en az elli kişilik bir ana salon düzenlenmek kaydı ile kapasitenin kalan kısmı ayrı salonlarda da düzenlenebilir.

Tahsisli arazilerde yer alan tesislerle ilgili işlemler
Kültür ve Turizm Bakanlığından veya diğer kamu kurumlarından tahsisli arazilerde yer alan yatırım ve işletmelerin belge devri, kapasite, sınıf ve tür değişikliği taleplerine ilişkin işlemleri ilgili birim ve kurumlarca uygun görüldükten sonra sonuçlandırılır.

TURİZM YATIRIMLARINDA HİZMET ARTIRICI UNSURLAR

TURİZM YATIRIM BELGESİ ALIP YATIRIM YAPTIĞINIZDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Bir Yıldızlı Oteller
06:00-24:00 saatleri arasında büfe hizmeti.

 
İki Yıldızlı Oteller
Odalarda saç kurutma makinesi,
Odalara içecek hizmeti,
06:00-24:00 saatleri arasında büfe hizmeti.

 
Üç Yıldızlı Oteller
Rezervasyon işlemlerinin bilgisayarla yapılması,
Odalara içecek hizmeti,
Odaların yüzde ellisinde mini bar ile mevcut yiyecek ve içecek türlerine uygun servis malzemesi bulundurulması,
Yirmidört saat büfe hizmeti.

 
Dört Yıldızlı Oteller
Bagaj odasında emanet hizmeti,
Odalarda ve genel mahallerde klima,
Odalara; mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi,
Odalarda yatak örtüsü,
Sürekli doktor hizmeti verilmesi, müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi.

 
Beş Yıldızlı Oteller
Bagaj odasında emanet hizmeti,
Odalarda yatak baş ucunda merkezi aydınlatma düğmesi, priz,
Odalarda boy aynası, yatak örtüsü, banyoda büyüteçli ayna,
Odalarda en az on adet amblemli malzeme,
Odalarda ve genel mahallerde klima,
Oda sayısının yüzde onu oranında internet imkanı sağlanması,
Odalara; mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi,
Altı odadan az olmamak üzere oda kapasitesinin asgari yüzde beşi oranında tütün ürünleri içilmeyen oda düzenlemesi,
Kat koridorlarında resepsiyonla bağlantılı telefon,
Sürekli doktor hizmeti verilmesi, müşterilerin bu konuda bilgilendirilmesi,
Garaj veya üzeri kapalı otoparkta yirmidört saat görevli personel.

 
Moteller
Telefon, faks, internet hizmeti,
Yirmidört saat büfe hizmeti.

Dört Yıldızlı Tatil Köyleri
Bagaj emanet hizmeti,
Oda banyolarında saç kurutma makinesi,
Odalarda minibar,
Odalara mesaj bırakabilme sistemi ya da buna yönelik hizmet verilmesi,
Müşterilere tesisin bütününü tanıtıcı ve tüm birimlere ulaşımını kolaylaştırıcı görsel doküman gibi hizmet sunumu,
Müşterilerin oda ve diğer ünitelere rahatça ulaşımını sağlayacak ve karanlıkta da görülebilecek nitelikte yönlendirme işaretleri,
Sürekli hizmet verilmesine yönelik doktor ve hemşire anlaşması, müşterilerin hizmet konusunda bilgilendirilmesi.


Beş Yıldızlı Tatil Köyleri
Odalarda en az beş adet amblemli malzeme,
Oda banyolarında saç kurutma makinesi,


TURİZM YATIRIM BELGESİ NEDİR

TURİZM YATIRIM BELGESİ
Turizm Tesisleri için yatırım aşamasında verilen belgedir. "Turizm yatırım belgesi" talep edilirken tesisin tür ve sınıfına göre asgari nitelikleri yazılır. Yazılan rapordaki nitelikler isdenilen sınıfın kriterlerini taşıyorsa belge o sınıftan tanzim edilir.
"Turizm yatırım belgesi" ne turizm tesisleri yönetmeliğindeki asgari nitelikler hesaba katılarak müraacat edilmelidir.

"Turizm yatırım belgesi" Talebinde İstenilen Belgeler
"Turizm yatırım belgesi" Talebi
Başvuru dilekçesi
Rapor
Ticaret sicili gazetesi
İmza sirküleri
Fikir projesi
Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurul Kararı
Referans kişi veya kuruluş yazısı
Sağlık Bakanlığı yazısı
İsim tescil belgesi
( Başvurular Doğrudan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne Yapılır. )
Bakanlıkça incelenerek uygun bulunmuş başvurular sonucunda; Genel Müdürlük onayının alınması ve belgeye ilişkin gereken vergi ve harçların yatırılmasını takiben yatırım belgesi düzenlenir.

TURİZM YATIRIMI YAPMAK

BİR TURİZM YATIRIMIMI YAPMAK İSTİYORSUNUZ
Birikimlerinizi yatırım yaparak değerlendirmeye karar verdiniz.

Ülke Ekonomisi ve dünya içerisindeki yerimizi de gözönüne alarak, kaynaklarınızı en yararlı bir biçimde değerlendirecek yatırım konusu seçeceksiniz.

TURİZM SEKTÖRÜ SİZİN İÇİN İYİ BİR YATIRIM KONUSU OLABİLİR Mİ?

TURİZM:
İnsanların sürekli çalıştıkları ve/veya oturdukları yerler dışındaki seyahatleri ve konaklamalarından oluşan ilişki ve olaylar bütünüdür.
Uluslararası platformda, çağımızın en geniş ekonomik ve sosyal faaliyeti olup, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma süreçlerinde çok yönlü yardımcı bir sektördür.
Ekonomiyi geliştiren itici bir faktördür.
Tüketimin önemli bir elemanıdır.
İstihdam yaratıcı ve istihdamı devam ettirici bir niteliğe sahiptir.
Doğal, kültürel ve sosyal çevreyi korumanın ve geliştirmenin etkili bir aracıdır.
Dış ödemeler dengesini etkileyen bir sektördür.
Hizmetin yerinden ihracıdır.
Altyapı eksikliklerinin giderilmesinde önemli bir faktördür.
Kalkınma Planlarına da Yansıyan Temel Turizm İlkeleri ve Politikaları
Bu İlkeler Doğrultusunda Turizm Sektörünün Gelişmesi İçin Sağlanan Teşvikler

TURİZM YATIRIM BELGESİ NE İŞE YARAR

Turizm yatırım belgesi daha çok yatırım teşvik belgesi almak için tercih edilir. Teşvik belgesi almak için turizm yatırım belgesi almak şart olduğundan genellikle yatırımcılar bu yüzden bu zorunluluğa tabi oluyorlar.

Bunun dışında yatırım yerinin bağlı bulunduğu Belediye'de yatırımı turizm yatırımı olarak sıfatlandırmaları için kullanılır. Turizm yatırım belgesi alınan yatırımlar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da turizm yatırımı olarak tanınmış olur.

TURİZM YATIRIM BELGESİNİN AVANTAJLARI

Turizm yatırım belgesi, turizm işletme belgesi yerine kullanılamaz. Yatırım yerinizin turizm alanı statüsünde değerlendirilmesi ve daha çok imar emsali alabilmeniz için belediye tarafından istenebilir. Yani daha çok imar emsali ve turizm yatırım belgesiyle yatırım teşvik belgesi alma avantajları vardır.

TURİZM YATIRIM BELGESİ NASIL ALINIR

Turizm yatırım belgesi Kültür ve Turizm bakanlığının istemiş olduğu yukarıda sıralamış olduğumuz belge ve bilgilerle Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilerek alınır. Turizm yatırım belgesi almak için bakanlığın istemiş olduğu belge ve bilgilerin eksiksiz olması şarttır. Bakanlık tarafından titizlikle incelenen müracaatınız eksiksizse harç yazısı çıktığında harç yatırılıp turizm yatırım belgesi alınır.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.