Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi

Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi
 
1 – Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
2 –  Kültür ve Turizm Bakanlığından Turizm İşletmesi Belgesi sahibi tesislerin, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, başvuruların değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin standartlarını ve sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
3 – 21/6/2005 tarihli ve 25852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 55 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Başvurusu Sırasında İstenilen
Belgelere İlişkin Usul ve Esaslar
4 –   Tebliğin ek 1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama işletmelerinin talebi üzerine uygulanır.
       (2) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi talebi aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır:
        a) Tesisin adı, adresi, tür ve sınıfı ile turizm işletmesi belge numarasının yer aldığı dilekçe,
        b) İşletmenin çevre politikası ve eylem planını, bu plana uygun olarak yaptığı tüm faaliyetleri içeren rapor,
        c) Tesiste eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması durumunda, bu kişiye ait uzmanlık belgesi ve tesiste çalıştığına dair belge, bu hizmetin bir uzmandan veya uzman firmadan alınması durumunda, bu uzman veya firmaya ilişkin belgeler, sözleşme örneği,
        ç) İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması, çevresel tedbirlerin ve eylem planının uygulanmasını temin etmek için personele verilen eğitime ilişkin bilgi ve belgeler, eğitim programı, sertifikalar, personele dağıtılan ve ilan edilen doküman,
        d) Çevreye duyarlı atık su planı, bu konuda ilgili idarenin yazısı,
        e) Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yaptırıldığına dair kayıtlar, bakım raporları,
        f) İşletmenin, su tüketimi, ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi, elektrik tüketimi ve genel enerji tüketimi konusunda verileri topladığına ve izlediğine ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına enerji tüketimi veya geceleme başına enerji tüketimi, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
        g) İşletmede kullanılan kimyasal maddelerin (hacim ve/veya ağırlık olarak) izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
        h) Tesiste ortaya çıkan atık miktarının (hacim ve/veya ağırlık)  izlendiğine ve verilerin toplandığına ilişkin raporlar (Kapalı alan m2 başına tüketim veya geceleme başına tüketim, aylık, üç aylık ve yıllık raporlar),
        ı) Bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunda ayrıntılı olarak belirtilen, kullanılan tesisat, teçhizat ve malzemelerin çevreye duyarlı olduğuna, bakımlarının düzenli yapıldığına ve tesiste yapılan çevreye duyarlı çalışmalara ilişkin üretici firmanın faturası, raporu, tanıtım broşürü, bakım yapan firmanın faturası, raporu, ilgili kurum ve kuruluşların yazısı, mühendislik, mimarlık raporu, ilgili meslek kuruluşunun raporu vb. evrak,
        i) Çevreye duyarlılık konusunda sivil toplum kuruluşları, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği, koordinasyon çalışmalarına ilişkin evrak,
        j) Gerekli görülmesi halinde istenebilecek ilave evrak.

 

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Usul ve Esaslar
5 –  Yapılan inceleme sonucunda başvuru talepleri uygun görülen tesisler sınıflandırma programına alınır. Uygun bulunmayan talepler gerekçeli olarak iade edilir.
6 – Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin 10 uncu maddesi uyarınca oluşturulan Sınıflandırma Komisyonu üyeleri tarafından, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formunun uygulanması sonucunda verilen puanların ortalaması alınarak, aynı formda tesisin tür ve sınıfı için belirlenmiş olan asgari puanı aşıp aşmadığı tespit edilir. Belirlenmiş asgari puanı aşan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi düzenlenir.

       Simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alır.
       Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahibi işletmeler iki yılda bir yeniden sınıflandırılırlar.

       Bu Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) almış olan konaklama tesisleri, bu Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren bir yıl içinde, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu ile sınıfları için belirlenen asgari puanı oluşturan standartları sağlarlar. Sınıfları için belirlenen asgari puanı sağlayan tesislere Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi (Yeşil Yıldız Simgesi) ve plaketi düzenlenir. 
        Sınıfları için belirlenen asgari puanı sağlayamayan tesislere ait Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) iptal edilir.

7 – Bu Tebliğ ve bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
8  – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı Yürütür.
 

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGELİ (YEŞİL YILDIZLI) İŞLETMELERE ELEKTRİK ENERJÎSİ DESTEĞİ HAKKINDA KARAR

1 - Bu Kararın amacı, Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevreye Duyarlı
Konaklama Tesisi Belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerjisi bedellerinin bir
kısmının bütçeden karşılanmasını temin etmektir.

2 - Bu Kararda geçen;
     a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,
     b) Dağıtım şirketi: Perakende satış lisansı sahibi elektrik dağıtım şirketini,
     c) Ö müdürlüğü: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünü, ifade eder.

Elektrik enerjisi desteği
 3 - Elektrik enerjisi desteği tutan, Bakanlıkça Çevreye Duyarlı
Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinde, tüketilen elektrik enerjisi giderlerinin; tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark kadardır. Elektrik enerjisi desteği ödemeleri, Bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

 4 - Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli işletmelere ait elektrik enerjisi giderlerine ilişkin farkın Bakanlıkça karşılanabilmesi için, söz konusu Belge sahiplerinin ilk müracaatlarında aşağıdaki bilgi ve belgelerle il müdürlüklerine başvurmaları gerekir.
a) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesini
temsil ve ilzama yetkili firma temsilcisi/temsilcileri tarafından imzalanmış dilekçe,
b) EK l 'deki örneğe uygun taahhütname,
c) Vergi dairesi adı ve vergi kimlik numarası, aktarım yapılacak bankanın şube adı ve hesap numarası,
ç) Abonesi olduğu bölge dağıtım şirketi, özel tedarikçi veya lisans sahibinin adı ve abone numarası,
(2) Elektrik enerjisi desteği ödemelerinin başlamasını müteakip her dönem için belge örneği ile birlikte Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesinin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine (perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında kalan tedarikçilerden elektrik enerjisi temin edilmesi hali dâhil) başvurulur.
(3) İl Müdürlükleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda bu destekten yararlanabilecek Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin il bazında hazırlanacak olan liste, EK 2'de yer alan tabloya uygun olarak işletmenin bulunduğu bölgede faaliyet gösteren dağıtım şirketine gönderilir.
(4) Dağıtım şirketlerince, İl Müdürlüklerinden gelen bilgiler doğrultusunda o bölgedeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile bu abonelere uygulanan tarife arasındaki fark, tamamı fatura döneminde peşin olarak ödenmiş faturalarda yer alan aktif enerji bedeli üzerinden fon, pay, gecikme faizleri ve tüm vergiler hariç olmak üzere hesaplanarak yararlanılacak destek tutan aylık olarak tespit edilir ve bu destekten yararlanacak Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerine ilişkin liste EK 3'te yer alan tablo şeklinde İl Müdürlüklerine iletilir. İl Müdürlükleri tarafından yapılan incelemeler neticesinde ödemeye hak kazanan işletmeler tespit edilir.
(5) Dağıtım şirketi dışındaki bir başka tedarikçiden elektrik enerjisi temin eden Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmeleri için, dağıtım şirketi tarafından yukarıda yer alan esaslar dahilinde özel tedarikçinin satış bedeli ile işletmenin bulunduğu dağıtım bölgesindeki dağıtım şirketi tarafından mesken ve sanayi abonelerine uygulanan birim enerji bedellerinden en düşüğü arasındaki fark enerji desteğine esas bedel olarak alınır. Ancak, bu bedel o bölgedeki dağıtım şirketinin uyguladığı tarifeler üzerinden tespit edilecek farkın üzerinde olamaz.
(6) Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi dışında kalan tedarikçilerden elektrik enerjisi temin eden Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinin talepleri, dağıtım şirketine ibraz ettikleri faturalara istinaden dağıtım şirketince belirlenerek yararlanacakları enerji desteği bilgileri ve tutarları liste halinde İl Müdürlüğüne gönderilir.
(7) Yapılan nihai değerlendirme sonucunda elektrik enerjisi desteğine hak kazanmış Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmelerinin ödemeleri Bakanlıkça işletmelerin banka hesaplarına aktarılır.
(8) Belgelerin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde, iptalin gerçekleştiği döneme ait fatura tutan da dahil olmak üzere, iptal tarihinden itibaren elektrik enerjisi desteğinden yararlanılamaz. Ancak, iptalin kaldırılması halinde iptalin kaldırıldığı tarihten sonraki döneme ait faturadan başlamak üzere destek uygulamasına devam edilir.
(9) Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi değişikliklerinde bu değişikliği müteakip elektrik enerjisi desteğinden bu Belgede kayıtlı yeni işletme bu Belgeyi alış tarihini takip eden aybaşından itibaren yararlanabilir.
(10) İşletmeler elektrik enerjisi desteğinin uygun görüldüğünün Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi ile belgelendirilmiş turizm işletmesine bildirilmesini takip eden aybaşı itibariyle ödemeye hak kazanırlar.
5 - Bu Karar kapsamında Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi sahipleri tarafından yanıltıcı veya gerçeğe aykın bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise, ilgililer hakkında ayrıca gerekli takibat yapılır. Ödemelere ilişkin işlemler Valiliklerce ve/veya gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça denetlenir.

Elektrik enerjisi desteğinden yararlanamayacaklar
 6 - Bu Karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanan işletmeler aynı dönem için mükerrer olarak diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşların elektrik enerjisi desteklerinden yararlanan veya yararlanacak işletmeler, bu Karar kapsamındaki elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere müracaat edemez. Bu madde hükmüne aykın davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destek ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır.
Yfirfirlükten kaldırılan hükümler
7 - 24/5/2010 tarihli ve 2010/478 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Turizm Belgeli Yatırım ve işletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar yürürlükten kaldırılmıştır.
 l - 7 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar kapsamında bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihe kadar faturalandınlmış olan enerji desteği ödemeleri Bakanlık bütçesinden karşılanır.
Yürürlük
 8 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

ÇEVREYE DUYARLI KONAKLAMA TESİSİ BELGESİ İLE İLGİLİ
TURİZM ELEKTRİK ENERJİSİ DESTEĞİNE İLİŞKİN BEYAN VE TAAHHÜT
2013 tarihli ve 2013/ sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe
konulan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgeli İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karara istinaden elektrik enerjisi desteğinden yararlanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatının ve İşletmeler Genel Müdürlüğüne yaptığım/yaptığımız müracaat ekinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin varlığını, muhteviyatı itibariyle doğruluğunu, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının elektrik enerjisi desteklerinden yararlanmadığımızı beyan; destek uygulamasının herhangi bir aşamasında aksinin tespiti halinde ise yararlanılan desteğin 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde tahsil edileceğini kabul ve taahhüt ederiz.
Firma Adı/Unvanı
Yetkili imzalar

ÇEVREYE DUYARLILIK KAMPANYASI HAKKINDA
Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmiştir.

Çevrenin korunmasına yönelik önlemler ülkemizde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta olan sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.

Tebliğ ekinde bulunan sınıflandırma formu, çevreye duyarlılık konusunda çalışma yapan turistik işletmelerin talebi üzerine, formun uygulama esaslarında belirlenen temel kriterlere sahip olan konaklama tesislerine uygulanacaktır.

Asgari puanlar, konaklama işletmelerinin kapasiteleri ve çevreye olan etkileri dikkate alınarak, işletmelerin tür ve sınıflarına göre belirlenmiştir. Konaklama işletmelerinin bu formda bulunan bütün kriterleri yerine getirmesinin uygulanabilir olmadığı düşüncesiyle, tesislerin tür ve sınıfları dikkate alınarak, asgari puanlar formda bulunan bütün kriterlerin puanlarının toplamı olan azami puandan düşük tutulmuştur. Böylece, işletmelere temel kriterler dışında kalan, diğer kriterler arasında seçim yapma imkanı sağlanmıştır.

Tür ve sınıfına ilişkin belirlenen asgari puanı aşan tesislerden, simgesi yıldız olan konaklama tesislerinin plaketlerinde sınıflarını gösteren yıldızlar yeşil renkli düzenlenecektir. Ayrıca plaket üzerinde Çevreye Duyarlı Tesis ibaresi yer alacaktır.


Yukarıda anılan Tebliğ yürürlüğe girmeden önce Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) almış olan konaklama tesislerinin, bu Tebliğin yayımlanma tarihinden itibaren bir yıl içinde, bu Tebliğin ek-1 inde bulunan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri İçin Sınıflandırma Formu ile sınıfları için belirlenen asgari puanı oluşturan standartları sağlamaları gerekmektedir. Verilen süre içinde sınıfları için belirlenen asgari puanı oluşturan standartları sağlayan ve Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı başvuruda bulunan tesisler değerlendirilmek üzere sınıflandırma çalışması programına alınacaklardır. Verilen süre içinde, sınıfları için belirlenen asgari puanı oluşturan standartları sağlayamayan ve Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak Kültür ve Turizm Bakanlığınca başvuruda bulunmayan (Son başvuru tarihi 22 Eylül 2009) tesislere ait Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) iptal edilecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi (Yeşil Yıldız Simgesi) Belgesi alacak tesislerin, çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamalarında bir ayrıcalık yaratabilecekleri, hizmet kalitelerinden ödün vermeden, işletmelerine ve ülkemiz ekonomisine tasarruf yolu ile katkıda bulunabilecekleri, çevrenin korunmasında üstlenecekleri roller ile yörelerinde örnek tesisler olabilecekleri düşünülmektedir.

 

 

ÇEVREYE DUYARLILIK KAMPANYASININ AMACI

Çevrenin korunması,
Çevre bilincinin geliştirilmesi,
Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir.

 

ÇEVREYE DUYARLILIK KAMPANYASI NELERİ KAPSAMAKTADIR
- Su tasarrufunu,
- Enerji verimliliğinin arttırılmasını,
- Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını,
- Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,
- Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını,
- Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi,
- Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,
- Kültür ve Turizm Bakanlığının 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini içermektedir.

Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi İşletme Belgeli İşletmelere Elektrik İndirimi

 

Yeşil Yıldızlı Otellere Elektrik İndirimi

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi almış işletmelerin tükettikleri elektrik enerji bedellerinin bir kısmı bütçeden karşılanacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan çevreye duyarlı konaklama tesisi (yeşil yıldızlı tesis) belgesi almış olması gerekiyor.

BİLKALİTE Eğitim Danışmanlık ve Belgelendirme Hizmetleri

Bil Kalite olarak sektörde, araştırma ve geliştirme üzerine sürekli yatırım yapmaktır. Bu strateji; yenilikçi, kullanımı kolay, yüksek...

Bize Ulaşın

  •  Uğur Mumcu Mah. Nurçiçeği Sk. Şehr-i Naz Konakları. No: 7/17 Kartal / İSTANBUL
  •   0216 459 06 52
  •   0530 543 99 91
  • info@bilkalite.com

e-Bülten

kmk® | web tasarım programları ile hazırlanmıştır.