ISO 17020 MUAYENE KURULUŞLARI AKREDİTASYONU

ISO 17020 Nedir?

ISO 17020, "Muayene hizmeti gerçekleştiren kuruluşlar için genel faaliyet kriterleri" olarak tanımlanan  muayene kuruşlarının yetkinliği için uluslararası olarak tanınmış bir standarttır. ISO 17020, kalite yönetim sistemine özel olarak hazırlanmış olan  ISO 9001 standardı ile karıştırılmamalıdır. ISO 9001 bir muayene kuruluşunun teknik yeterliliğinin değerlendirilmesini gerektirmez ve ISO 17020 bir alternatif değildir.

ISO 17020 Standardına Göre Kimler Akredite Olmalıdır?

ISO 17020 standardı muayene hizmeti veren tüm kuruluşlar için ulusal ve uluslararası platformlarda tanınma imkanı sunduğu için, tüm muayene kuruluşlarının hizmetlerini uluslararası arenaya taşımak için almaları gereken bir akreditasyondur. Genel olarak akreditasyon alması gereken hizmet alanları aşağıdaki gibi listelenmiştir.;

Uluslararası gözetim hizmeti sunan kuruluşlar

Araç muayene istasyonları ve egzos emisyon ölçüm istasyonları

Periyodik fenni muayene hizmeti veren kuruluşlar

Muayene ve karşılaştırmalı uygunluk kontrolü yapan kuruluşlar

Muayene Kuruluşu Akreditasyonu Nasıl Gerçekleştirilir?

Bir muayene kuruluşu belirlenen faaliyet kapsamlarında TSE EN ISO/IEC 17020 numaralı standarda uygunluğu sağlamakla akreditasyona hazır hale gelmektedir. Bu standart operasyonların nasıl yönetileceğine ilişkin genel hatları belirler. Faaliyet kapsamlarına göre kuruluş kendi iç kontrol dokümanlarını ve talimatlarının yayınlayarak bunları kullanımını garanti etmelidir.

Akreditasyon başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:

İlgili standarda göre belirlenen kapsamlarda sistem oluşturulur ve uygulamaya alınır. Akreditasyon kuralları gereği belirlenen sürelerde ve adetlerde faaliyetler gerçekleştirilerek kayıtları oluşturulur.

Başvuru dosyası hazırlanır, akreditasyon kurumuna  sunulur.

Başvuru dosyasındaki evraklar Akreditasyon kurumu tarafından kontrol edilir varsa eksikliklerin tamamlanması istenir,

Akreditasyon kurumu ile denetim tarihi ve denetçiler konusunda mutabakat sağlanır,

Atanan denetçiler doküman incelemesi yapar ve saha denetimi gerçekleştirilir,

Varsa, uygunsuzlukların giderilmesi istenir,

Denetim raporu Akreditasyon kurumu belgelendirme komitesine sunulur,

Uygunluk alır ise akreditasyon belgesi yayınlanır.

ISO 17020 Danışmanlık Hizmeti Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

Kuruluşun üst yönetimi ile toplantı yaparak durumun değerlendirilmesi, kapsamların belirlenmesi.

Sistem analizi ile, kuruluşun mevcut durumunun tespiti.

Kuruluşun yönetim temsilcisi belirlenmesi ve çalışma ekibi oluşturulması,

Kuruluşun alt yapı ve yetkili personel gereksinimlerinin belirlenerek bunların karşılatılması,

Personel yetkinliklerinin analiz edilmesi, görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,

Genel eğitimlerin verilmesi (temel standart eğitimi, dokümantasyon eğitimi, numune alma teknikleri eğitimleri vs.)

Ana ve alt üretim proseslerinin belirlenmesi, iş akış diyagramlarının hazırlanması, belirlenen ana ve alt proseslerin yazılı hale getirilmesi,

ISO 17020 standardının ve kuruluşun faaliyetlerinin gerektirdiği etkin bir dokümantasyon yapısının oluşturulması.

Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması ve kullanımının kontrolü

İhtiyaç halinde dokümanların revizyonlarının yaptırılması

ISO 17020 standardının İç tetkikçi eğitimlerinin verilmesi, iç tetkik sorularının hazırlanması ve iç tetkik yapılması.

Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi, faaliyetlerin uygulanması ve sonuçlarının izlenmesi

Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi

Akreditasyon kuruluşuna müracaat için gerekli çalışmaların yapılması

Belgelendirme tetkiki hususunda gerekli bilgilendirmenin sağlanması

Akreditasyon denetimine iştirak

Denetim sonrası var ise uygunsuzlukların kapatılması

Etiket : ISO 17020 MUAYENE KURULUŞLARI AKREDİTASYONU