OHSAS 18001:2007 STANDARDI KAPSAMI NEDİR

0-GİRİŞ BÖLÜMÜ
İSG yönetimini kapsayan standardların amacı, diğer yönetim gerekleri ile entegre edilebilen, etkili bir İSG yönetim sisteminin elemanlarını kuruluşlara sağlamak ve kuruluşlara İSG ve ekonomik hedeflerine ulaşma konusunda yardımcı olmaktır. Diğer uluslararası standardlarda olduğu gibi bu standardlar tarife dışı ticaret engelleri oluşturmak veya bir kuruluşun yasal yükümlülüklerini arttırmak veya değiştirmek amacını taşımamaktadır.
Bu standard, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin geliştirilmesi için bir kuruluşa yardımcı olmak üzere İSG yönetim sisteminin şartlarını belirlemektedir. Her tipte ve büyüklükteki kuruluşa uygulanması amaçlanmıştır ve farklı coğrafi, kültürel ve sosyal şartları karşılamaktadır. Yaklaşımın esası Şekil 1’de gösterilmiştir. Sistemin başarısı kuruluşun bütün seviyelerinden ve fonksiyonlarından, özellikle üst yönetimden taahhüt alınmasına bağlıdır.
Bu standart da PUKÖ döngüsü ile çalışmaktadır:
•Planla : Kuruluşun İSG politikasına uygun olarak sonuçların elde edilmesi için gerekli hedefleri ve prosesleri belirle.
•Uygula : Prosesleri uygula.
•Kontrol et : Prosesleri izle ve İSG politikasına, hedeflerine, yasal ve diğer şartlara göre ölç ve sonuçları bildir.
•Önlem al : İSG performansını sürekli olarak iyileştirmek için önlem al.
1-STANDARDIN KAPSAMI
OHSAS 18001 standardı, bir kuruluşun iş sağlığı ve güvenliği (İSG) risklerini kontrol etmesini ve performansını iyileştirmesini sağlamak için, İSG yönetim sistemi şartlarını kapsar. Bu standard, İSG performans kriterlerinin durumunu belirtmediği gibi bir yönetim sisteminin tasarımı için ayrıntılı şartları da kapsamaz.
Bu standard aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir,
a)Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere bir İSG yönetim sistemi oluşturmak,
b)Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamak ve sürekli iyileştirmek,
c)Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
d)Aşağıdakileri uygulamak suretiyle bu İSG standardına uygunluğu göstermek:
1)Kendi durumunu değerlendirmek ve kendisi tarafından beyanda bulunmak,
2)Müşteriler gibi kuruluş üzerinde ilgisi olan taraflardan uygunluğunun teyidini istemek,
3)Kuruluş dışındaki bir taraftan kendi beyanının uygunluğunun teyidini istemek,
4)Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini / tescilini istemek.
3-TERİMLER, TANIMLAR VE TARİFLER
4-İSG YÖNETİM SİSTEMİ ŞARTLARI
4.1Genel Şartlar: Kuruluş, bu İSG standardının şartlarına uygun olarak bir İSG yönetim sistemini kurmalı, dokümante etmeli,sürdürmeli, sürekli olarak iyileştirmeli ve İSG yönetim sisteminin bu şartları nasıl karşılayacağını belirlemelidir, kapsamını tarif etmeli ve dokümante etmelidir.
4.2İSG Politikası: Kuruluşun üst yönetimi kuruluşun İSG politikasını belirlemeli ve onaylamalı, İSG yönetim sisteminin belirlenmiş kapsamında bu politika aşağıdaki hususları sağlamalıdır.
a)Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı,
b)Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içermeli,
c)En azından yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli,
d)İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmalı,
e)Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli,
f)Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile kuruluşun kontrolü altında tüm çalışanlara duyurulmalı,
g)İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı,
h)Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

4.3 Planlama: 4.3.1 -  Tehlike Tanımlaması, Risk Değerlendirmesi Ve Kontrollerin Belirlenmesi,  Kuruluş sürekli olarak tehlikelerin tanımlanması, risklerin değerlendirilmesi ve gerekli kontrollerin belirlenmesi için prosedürler oluşturmalı ve sürdürmelidir.
Tehlikelerin belirlenmesi ve risklerin değerlendirilmesi prosedürleri aşağıdakileri dikkate almalıdır:
a)Rutin veya rutin olmayan faaliyetler,
b)İş yerine erişebilme imkânına sahip personelin faaliyetleri (taşeronlar ve ziyaretçiler dâhil),
c)İnsan davranışları, kabiliyetleri ve diğer insan faktörleri,
d)İş yerinin dışından kaynaklanan ve iş yerinde kuruluşun kontrolü altındaki insanların sağlığını ve güvenliğini olumsuz yönde etkileme kabiliyetine sahip olan belirlenmiş tehlikeler,
e)İşyerinin civarında kuruluşun kontrolü altındaki işle ilgili faaliyetlerden kaynaklanan tehlikeler,
f)Kuruluş tarafından veya başkaları tarafından temin edilmiş olan iş yerindeki altyapı, teçhizat ve malzemeler,
g)Kuruluş, kuruluşun faaliyetleri veya malzemeleri üzerinde yapılan veya yapılması teklif edilen değişiklikler,
h)Geçici değişiklikler dâhil İSG yönetim sisteminde yapılan değişiklikler ve bunların işletmelere, proseslere ve faaliyetlere olan etkileri,
i)Risk değerlendirmesi ve gerekli kontrollerin uygulanması ile ilgili uygulanabilir yasal yükümlülükler (Ayrıca Madde 3.12’nin notuna bakılmalıdır),
j)İş alanlarının, proseslerin, tesislerin, makina/teçhizatın, işletme prosedürlerinin ve iş organizasyonunun tasarımı ve bunların insan kabiliyetlerine uyarlanması.
Kuruluşun tehlike tanımlaması ve risk değerlendirmesi için metodolojisi,
- Düzenleyici değil proaktif (önleyici) olmasını sağlamak üzere, kapsamına, yapısına ve zamanlamasına göre tarif edilmeli,
- Risklerin tanımlanmasını, önceliklerinin belirlenmesini ve dokümante edilmesini ve duruma uygun olarak kontrollerin uygulanmasını sağlamalıdır.
Değişikliğin yönetilmesi için değişiklikleri uygulamadan önce kuruluş kendisindeki, İSG yönetim sistemindeki veya faaliyetlerindeki değişikliklerle ilgili İSG tehlikelerini ve İSG risklerini belirlemelidir.
Kuruluş, kontrolleri belirlerken bu değerlendirme sonuçlarının dikkate alınmasını sağlamalıdır.
Kontrolleri belirlerken veya mevcut kontroller üzerinde değişiklik yapmayı planlarken aşağıdaki hiyerarşiye uygun olarak risklerin azaltılması düşünülmelidir:
a)Ortadan kaldırma,
b)Yerine koyma,
c)Mühendislik kontrolleri,
d)İşaretler/uyarılar ve/veya diğer idari kontroller,
e)Kişisel koruyucu donanım.
Kuruluş, tehlikelerin tanımlaması, risk değerlendirmesi ve belirlenen kontrollerin sonuçlarını dokümante etmeli ve bunları güncel tutmalıdır.
4.3.2 - Yasal ve Diğer Şartlar: Kuruluş, kendisine uygulanabilir olan yasal ve diğer İSG şartlarını belirlemek ve bunlara ulaşmak için bir prosedür oluşturmalı ve sürdürmelidir.
Kuruluş İSG yönetim sisteminin kurulmasında, uygulanmasında ve sürdürülmesinde bu uygulanabilir yasal şartların ve kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartların dikkate alınmasını sağlamalıdır.
Kuruluş bu bilgileri güncel durumda tutmalıdır.
Kuruluş, kendi kontrolü altında çalışanlarına ve diğer ilgili taraflara yasal ve diğer şartlar hakkında ilgili bilgileri iletmelidir.
4.3.3 - Hedefler ve Programlar:  Kuruluş, içerisindeki her bir ilgili fonksiyon ve seviyede dokümante edilmiş iş sağlığı ve güvenliği hedeflerini oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.
Hedefler pratik olan durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmeli ve İSG politikası ile tutarlı olmalıdır.
Buna yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesi, uygulanabilir yasal şartlara ve kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluk ve sürekli iyileştirme taahhüdü dâhil olmalıdır.
Kuruluş, hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken yasal şartları ve kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartları,  İSG risklerini dikkate almalıdır. Ayrıca kuruluş teknolojik seçeneklerini, finansal çalıştırma ve işletme şartlarını, ilgili tarafların görüşlerini de dikkate almalıdır.
Kuruluş, hedeflerine ulaşmak için bir programı veya programları oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu programlar en azından aşağıdakileri içermelidir,
a)Kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde hedeflere ulaşılması için verilen sorumluluk ve yetki,
b)Amaçlara ulaşırken kullanılacak araçlar ve zaman çizelgesi
Programlar düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilmeli ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir.
4.4 - Uygulama Ve İşletme, 4.4.1 - Kaynaklar, Görevler, Sorumluluk, Hesap Verme Ve Yetki: İSG ve İSG yönetim sisteminin nihai sorumluluğunu üst yönetim üzerine almalıdır.
Üst yönetim taahhüdünü aşağıdakileri uygulamak suretiyle göstermelidir:
a)İSG yönetim sisteminin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli kaynakların sağlanması,
b)Etkili İSG yönetimini kolaylaştırmak için, görevlerin, sorumlulukların ve hesap verme durumlarının tayin edilmesi, görevler, sorumluluklar ve hesap verme durumları ile yetkiler dokümante edilmeli ve duyurulmalıdır.
Kuruluş, üst yönetiminden bir üyeyi, diğer sorumluluklarından ayrı olarak, İSG için özel sorumluluğa sahip olacak şekilde atamalıdır. Kuruluş yönetiminin atadığı bir kişi aşağıdakileri gerçekleştirmek için tarif edilmiş görev ve yetkiye sahip olmalıdır.
a)İSG yönetim sistemi şartlarının bu standarda uygun olarak oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
b)İSG yönetim sisteminin iyileştirilmesi için bir temel oluşturacak ve gözden geçirilmek üzere üst yönetime sunulacak İSG yönetim sistemi performansı hakkındaki raporları sağlamak.
Üst yönetim temsilcisinin kimliği, kuruluşun kontrolü altında çalışan herkese bildirilmelidir.
Yönetim sorumluluğuna sahip olan bütün kişiler, İSG performansının sürekli iyileştirilmesinde yönetimin taahhüdünü göstermelidir.
Kuruluş, iş yerindeki kişilerin üzerinde kontrol sahibi olduğu İSG hususları için sorumluluk almalarını ve kuruluşun uygulanabilir İSG şartlarına uymalarını sağlamalıdır.

4.4.2 - Eğitim, Bilinç ve Yeterlilik: Kuruluş, İş yerinde, kontrolü altında İSG’ ni etkileyebilecek görevleri yapan personelin uygun eğitim, öğretim veya tecrübe itibariyle yeterli olmasını sağlamalı ve bununla ilgili kayıtları muhafaza etmelidir.
İşletme, İSG riskleri ve İSG yönetim sistemi ile ilgili eğitim ihtiyacını tespit etmelidir. Kuruluş eğitimleri vermeli veya bu ihtiyacın karşılanması için tedbir almalı, alınan eğitimin veya tedbirin etkinliğini değerlendirmeli ve bununla ilgili kayıtları muhafaza etmelidir.
İşletme, kontrolü altında çalışanların aşağıda belirtilenlerden haberdar olmasını sağlayan prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir.  
a)Mevcut veya potansiyel iş faaliyetlerinin, davranışlarının İSG üzerindeki sonuçları ve İSG’ nin kişisel performansın geliştirilmesine faydaları,
b)Acil durumlara hazırlıklı olma ve bu durumlarda yapılması gerekenler de dâhil olmak üzere İSG politika ve prosedürlerine ve İSG yönetim sisteminin şartlarına uyumdaki görevleri ve sorumlulukları,
c)Belirtilmiş işletme prosedürlerinden sapmanın potansiyel sonuçları,
4.4.3 - İletişim, Katılım ve Danışma: Kuruluş, İSG tehlikeleri ve İSG yönetim sistemi ile ilgili olarak aşağıdakiler için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir,
a)Kuruluşun çeşitli seviyelerinde ve fonksiyonlarındaki iç iletişim,
b)Yükleniciler ve iş yerine gelen diğer ziyaretçilerle iletişim,
c)Dışarıdaki ilgili taraflardan gelen ilgili iletişimin alınması, dokümante edilmesi ve cevaplandırılması.
Kuruluş, aşağıdakiler için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir,
a)Çalışanların aşağıdaki faaliyetlere katılması,
-Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrollerin belirlenmesine uygun katılım,
-Olay araştırmasına uygun katılım,
-İSG politikaları ve hedeflerinin geliştirilmesine ve gözden geçirilmesine uygun katılım.
-İSG’yi etkileyen değişiklikler için danışma,
-İSG konularında temsil.
Çalışanlar katılım düzenlemeleri hakkında ve İSG temsilcilerinin kimliği hakkında bilgilendirilmelidir.
b)İSG’yi etkileyen değişiklikler için yüklenicilerle danışma.
Kuruluş, ilgili İSG konularında, kuruluş dışındaki ilgili taraflarla, uygun olan hallerde danışılmasını sağlamalıdır.
•İletişim Panoları
•İş Güvenliği Kurul Toplantıları
•İntranet Ortamı
•E-mail
•Sosyal Aktiviteler
•Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları
•Video Gösterileri
•Eğitimler

4.4.4- Dokümantasyon: İSG yönetim sisteminde oluşturulacak dokümantasyon grubu aşağıdakileri içermelidir,
a)İSG politikası ve hedefleri,
b)İSG yönetim sisteminin kapsamının açıklaması,
c)Yönetim sisteminin ana elemanları ve bunların arasındaki etkileşimin açıklaması ve ilgili dokümanlara atıf,
d)Bu İSG standardının gerektirdiği dokümanlar, kayıtlar dâhil,
e)İSG risklerinin yönetilmesine ilişkin olarak proseslerin etkin biçimde planlanması, yürütülmesi ve kontrolü için kuruluş tarafından gerekli olduğu belirlenen dokümanlar, kayıtlar dâhil.
4.4.5 - Doküman Kontrolü: İSG yönetim sisteminin ve bu İSG standardının gerektirdiği dokümanlar kontrole tabi olmalıdır. Kayıtlar özel tip dokümanlardır ve Madde 4.5.4’te verilen kurallara göre kontrole tabi olmalıdır.
Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak amacıyla gerekli prosedürleri oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir:
a)Dokümanların yayınlanmasından önce yeterliliklerinin onaylanması,
b)Dokümanların gözden geçirilmesi, gerekli olduğunda revize edilmesi ve yeniden onaylanması,
c)Dokümanların değişikliklerinin ve geçerli sürüm statülerinin belirlenmesi,
d)Uygulanabilir dokümanların geçerli sürümlerinin kullanım noktalarında hazır bulundurulmasının sağlanması,
e)Dokümanların okunabilir ve derhal tanınabilir durumda tutulmasının sağlanması,
f)İSG yönetim sisteminin planlanması ve işletilmesi için kuruluş tarafından gerekli olduğu değerlendirilen dış kaynaklı dokümanların belirlenmesi ve bunların dağıtımının kontrol edilmesi,
g)Geçersiz hale gelmiş dokümanların istenmeyen şekilde kullanılmalarının engellenmesi ve her hangi bir maksatla muhafaza edilmeleri söz konusu ise uygun şekilde işaretlenmesi.
4.4.6- İşletme Kontrolü: Kuruluş, belirlenmiş tehlikelerle ilgili olan ve İSG risklerinin yönetilmesi için kontrol tedbirlerinin uygulanması gereken işlemleri ve faaliyetleri tespit etmelidir. Buna değişiklik yönetimi dâhil olmalıdır (Madde 4.3.1).
Bu işlemler ve faaliyetler için kuruluş, aşağıdakileri uygulamalı ve sürdürmelidir:
a)Kuruluş ve kuruluşun faaliyetleri için uygulanabilir işletme kontrolleri, kuruluş bu işletme kontrollerini genel İSG yönetim sistemine entegre etmelidir,
b)Satın alınan mallar, teçhizat ve hizmetler ile ilgili kontroller,
c)Yükleniciler ve iş yerine gelen diğer ziyaretçiler ile ilgili kontroller,
d)Dokümante edilmiş prosedürlerin olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumları kapsayan dokümante edilmiş prosedürler,
e)Mevcut olmaması halinde İSG politika ve hedeflerinden sapmaların meydana gelmesi söz konusu olan durumlar için, yapılmasının gerekliliği hükme bağlanmış işletme kriterleri.
4.4.7 - Acil Durum Hazırlığı ve Bu Hallerde Yapılması Gerekenler: Kuruluş, aşağıdakiler için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve bunları sürdürmelidir:
a)Potansiyel acil durum hallerinin tanımlanması,
b)Bu gibi acil durum hallerinde gereken işlemlerin yapılması.
Kuruluş, gerçek acil durumlarda gereken işlemleri yapmalı ve olumsuz İSG sonuçlarını önlemeli veya hafifletmelidir.
Kuruluş acil durumlarda yapılacak işlemleri planlarken ilgili tarafların ihtiyaçlarını dikkate almalıdır.
Kuruluş, özellikle olayların ve acil durumların ortaya çıkmasından sonra acil durum hazırlıklarını, bu durumlarda kullanılacak planları ve prosedürleri gözden geçirmelidir.
Kuruluş, pratik olan hallerde, ilgili tarafları içeren acil durumlarda yapılacak işlemleri periyodik olarak denemelidir.
Kuruluş acil durum hazırlığını ve yapılacak işlem prosedürlerini, özellikle periyodik denemeden sonra ve acil durum hallerinin meydana gelmesinden sonra, periyodik olarak gözden geçirmelidir.
4.5 – Kontrol, 4.5.1 - Performans Ölçümü ve İzleme: Kuruluş, İSG performansını düzenli bir temelde izlemek ve ölçmek için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.
Bu prosedürler aşağıdakilerin yapılmasını sağlamalıdır,
a)Kuruluşun ihtiyaçlarına uygun, hem nitel hem nicel tedbirleri sağlamalı,
b)Kuruluşun, İSG hedeflerine ulaşma derecesini izlemeli,
c)Kontrollerin etkinlik derecesini izlemeli (hem sağlık hem güvenlik için),
d)Performansın İSG yönetim programları, işletme kriterleri ve uygulanabilir yasal mevzuat şartlarına uygunluğunu izleyen proaktif tedbirleri sağlamalı,
e)Kazaları, hastalıkları, olayları (hasarsız olaylar dâhil) ve yetersiz İSG performansının diğer geçmiş delillerini izlemek için düzenleyici tedbirleri sağlamalı,
f)Müteakip düzeltici ve önleyici faaliyetlerin analizini kolaylaştırmak için yeterli izleme ve ölçme sonuçlarının ve verilerin kaydedilmesini sağlamalı.
4.5.2 - Uygunluğun Değerlendirilmesi:  
4.5.2.1 Uygunluk taahhüdü ile tutarlı olarak, kuruluş uygulanabilir yasal şartlara uygunluğun periyodik olarak değerlendirilmesi için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir .
Kuruluş periyodik değerlendirmelerin sonuçlarını muhafaza etmelidir.
4.5.2.2 Kuruluş, uymayı taahhüt ettiği diğer şartlara (Madde 4.3.2) uygunluğu değerlendirmelidir. Kuruluş bu değerlendirmeyi Madde 4.5.2.1’de açıklanan yasal uygunluk değerlendirmesi ile birleştirmek veya ayrı prosedürler kullanmak isteyebilir.
Kuruluş periyodik değerlendirmelerin sonuçlarını muhafaza etmelidir.
4.5.3 - Kazalar, Olaylar, Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler: Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere olayları kaydetmek, araştırmak ve analiz etmek için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir:
a)Olayların meydana gelmesine sebep olabilen veya katkıda bulunabilen İSG eksikliklerini ve diğer faktörleri belirlemek,
b)Düzeltici faaliyet ihtiyacını belirlemek,
c)Önleyici faaliyet fırsatlarını tespit etmek,
d)Sürekli iyileştirme fırsatlarını tespit etmek,
e)Bu gibi araştırmaların sonuçlarını yayınlamak.
Araştırmalar zamanında yapılmalıdır. Düzeltici faaliyet ihtiyacı veya önleyici faaliyet fırsatları Madde 4.5.3.2’nin ilgili kısımlarına göre ele alınmalıdır.
Olay araştırmalarının sonuçları dokümante edilmeli ve muhafaza edilmelidir.
4.5.3.2.DÖF: Kuruluş, gerçek ve potansiyel uygunsuzlukların ele alınması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yapılması için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu prosedürler aşağıdakiler için gerekli şartları belirlemelidir:
a)Uygunsuzlukların belirlenmesi ve bunların İSG üzerindeki etkilerini azaltmak için tedbir alınması,
b)Uygunsuzlukların araştırılması ve bunların tekrarlanmasının önlenmesi için tedbir alınması,
c)Uygunsuzlukların önlenmesi için alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve bunların meydana gelmesinin önlenmesi için uygun tedbirlerin uygulanması,
d)Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin sonuçlarının kaydedilmesi ve iletilmesi,
e)Yapılan düzeltici ve önleyici faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi.
Düzeltici faaliyetin veya önleyici faaliyetin yeni veya değişmiş tehlikeleri ortaya çıkarması veya yeni veya değişik kontrollere olan ihtiyacı göstermesi halinde, bu prosedürler, önerilen bütün düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanmadan önce risk değerlendirmesi prosesine göre gözden geçirilmesini gerektirmelidir.
Potansiyel ve gerçek uygunsuzlukların sebeplerini ortadan kaldırmak için alınan herhangi bir düzeltici ve önleyici tedbir, problemlerin büyüklüğü ve karşılaşılan İSG riskleri ile orantılı olmalıdır.
4.5.4-Kayıtların Kontrolü: Kuruluş, İSG yönetim sisteminin ve bu İSG standardının şartlarına uygunluğun ve elde edilen sonuçların gösterilmesi için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.
Kuruluş kayıtların tanımlanması, muhafaza edilmesi, korunması, geri alınması, tutulması ve elden çıkarılması için prosedürler oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir.
4.5.5-İç Tetkik: Kuruluş, aşağıdakileri sağlamak üzere iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi tetkiklerinin periyodik olarak planlanan aralıklarla yapılmasını sağlamalıdır:
a)İSG yönetim sisteminin aşağıdakileri sağlayıp sağlamadığının tayin edilmesi,
1)Bu standardın şartları dâhil, İSG yönetim sistemi için planlanmış düzenlemelere uygunluğu,
2)Düzenli bir şekilde uygulanma ve sürdürülme  durumu,
3)Kuruluşun politika ve hedeflerini karşılamasındaki etkinliği.
b)Yönetime, tetkiklerin sonuçları hakkında bilgi sağlanması.
Tetkik programı kuruluşun faaliyetlerinin risk değerlendirmesine ve geçmiş tetkiklerin sonuçlarına dayalı olarak planlanmalı, oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir.
Tetkik prosedürleri aşağıdakileri ele alacak şekilde oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir:
a)Tetkiklerin planlanması ve uygulanması, sonuçların bildirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması ile ilgili sorumluluklar, yeterlilikler ve şartlar,
b)Tetkik kriterlerinin, kapsamının, sıklığının ve metotlarının belirlenmesi.
Tetkikçilerin seçimi ve tetkiklerin yürütülmesi tetkik prosesinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamalıdır.

4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi: Tetkik programı kuruluşun faaliyetlerinin risk değerlendirmesine ve geçmiş tetkiklerin sonuçlarına dayalı olarak planlanmalı, oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir.
Tetkik prosedürleri aşağıdakileri ele alacak şekilde oluşturulmalı, uygulanmalı ve sürdürülmelidir:
a)Tetkiklerin planlanması ve uygulanması, sonuçların bildirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması ile ilgili sorumluluklar, yeterlilikler ve şartlar,
b)Tetkik kriterlerinin, kapsamının, sıklığının ve metotlarının belirlenmesi.
Tetkikçilerin seçimi ve tetkiklerin yürütülmesi tetkik prosesinin objektifliğini ve tarafsızlığını sağlamalıdır.
Yönetimin gözden geçirmesinin girdileri aşağıdakileri içermelidir:
a)İç tetkiklerin ve uygulanabilen yasal şartlara ve kuruluşun uymayı taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluğun değerlendirilmesinin sonuçları,
b)Katılım ve danışma sonuçları ,
c)Kuruluş dışındaki ilgili taraflarla yapılan iletişim, şikayetler dâhil,
d)Kuruluşun İSG performansı,
e)Hedeflere ulaşılma derecesi,
f)Olay araştırmalarının, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin durumu,
g)Önceki yönetim gözden geçirmelerinin takip işlemleri,
h)İSG ile ilgili olarak değişen şartlar, İSG ile ilgili yasal ve diğer şartlar dâhil,
i)İyileştirme tavsiyeleri.

Etiket : OHSAS 18001:2007 STANDARDI KAPSAMI NEDİR