Kullanılmış Komple Tesisi İthal İzinleri

Kullanılmış Komple Tesisi İthal İzinleri

Komple tesis ithalatı sadece Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde mümkündür.

Yatırım Teşvik Belgesi alınması halinde; Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden 
Kullanılmış Komple tesisinizin ithalatını yapabilirisiniz.

Talebinizin teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari yatırım tutarı KOBİ Yatırım Teşvik Belgeleri için 200.000, diğer teşvik belgeleri için 1.000.000.-TL olmak zorundadır.

Tesisi siparişi vermeden ve tesisiniz gümrüğe gelmeden önce Yatırım Teşvik Belgesi almayı ihmal etmeyiniz.

Komple tesis ithalatı ve Yatırım Teşvik Belgesi işlemleri için Teşvik Proje uzmanlarını aramaktan ve bilgi almaktan çekinmeyiniz.

Gerekli Belgeler (Yatırım Teşvik Tebliği : 2006/3 – Madde 15)

1.           Kullanılmış komple tesisler Müsteşarlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmesi halinde teşvik belgesi kapsamında ithal edilebilir.

2.           Kullanılmış komple tesislerin (karayolu nakil vasıtaları hariç) ithaline yönelik talepler, Müsteşarlıkça, bölgesel ve sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak,ülke ekonomisine katkısı, katma değeri, istihdama etkisi, makine parkının teknolojik ve ekonomik ömrü gibi esaslar dikkate alınmak suretiyle proje bazında değerlendirilir. Teşvik belgesi kapsamında ithaline izin verilen kullanılmış komple tesisler; yatırım konusuna bağlı olarak yardımcı tesislerden bağımsız; bir mal veya hizmeti üretebilecek komple bir hattan veya hat oluşturabilen bir veya birden fazla makine ve teçhizattan da oluşabilir. Komple tesisler, bir firmaya ait tek bir tesisteki makine ve teçhizatları kapsayabileceği gibi, aynı firmaya ait farklı tesislerdeki makine ve teçhizatlardan da oluşabilir.

 

3.           Kullanılmış komple tesis taleplerinin değerlendirilebilmesi için yatırımcıların;

a)    Tesise ait makine ve teçhizatların imal yıllarını da gösterir dökümlü proforma fatura asılları,

b)    Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya görevli özel veya kamu kuruluşlarınca onaylanmış model ve imal yıllarını da içerecek şekilde tesisi oluşturan makine ve teçhizatları, tesisin ekonomik ve teknolojik olarak çalışabilecek durumda olup olmadığını belirten onaylanmış belge ile gerekli görülen hallerde bunların yeminli tercüme bürolarına yaptırılmış tercümeleri (Belgelerdeki onayların belirtilen yetkililere ait olduğunun ilgili ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca da tasdik edilmesi gerekmektedir.),

c)     Türkiye'deki serbest bölgelerden kullanılmış komple tesis ithal edilmek istenmesi halinde; Dış Ticaret Müsteşarlığından alınacak, mevcut tesisin maliki konumundaki firma tarafından serbest bölgede ilgili konuda üretim yapabileceğine ilişkin geçerli faaliyet ruhsatı ile tesisin ülke içerisine ithalinde serbest bölgeler mevzuatı açısından herhangi bir sakınca bulunmadığına ilişkin uygunluk yazısı,

 

Not: Kullanılmış olarak ithal edilen makine ve teçhizatın amacı dışında kullanılması veya 32. 
madde hükmü saklı kalmak üzere satılması halinde sağlanan destek unsurları ilgili 
mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ayrıca, kullanılmış makine ve teçhizatın İthalat Rejimi Kararı uyarınca ithalinin teknik mevzuata uygun olmadığının anlaşılması halinde ilgili makine ve teçhizatın gümrüklere iadesi zorunludur.

Etiket : Kullanılmış Komple Tesisi İthal İzinleri