JCI : JOINT COMMISSION INTERNATIONAL NEDİR?

JCI : JOINT COMMISSION INTERNATIONAL NEDİR?

Joint Commission International 1999 yılında kurulmuş, kar amacı gütmeyen, sağlık kuruluşlarındaki güvenlik ve bakım standartlarını eğitim ve denetimlerle arttırmayı amaçlayan uluslar arası bir kuruluştur. JCI, önceleri sadece hastaneler için standardizasyonu sağlamayı amaçlarken, şu anda ambulanslardan labaratuarlara kadar hasta ile ilişkili kurumlara akreditasyon denetimleri yapmaktadır. 3. revizyonu 1 Ocak 2007’den itibaren yürürlükte olan 368 maddeden ve 1032 ölçülebilir kriterden oluşan hastane standardı temel olarak şu başlıkları içerir

 

 
1) HASTA MERKEZLİ STANDARTLAR:
a) Hizmete erişim ve hizmetin sürekliliği
b) Hasta ve yakılarının hakları
c) Hastaların değerlendirilmesi
d) Hastaların bakımı
e) Hasta ve yakınlarının eğitimi
( a )Hizmete Erişim ve Hizmetin Sürekliliği: Bir sağlık kuruluşu sağladığı hizmetin / bakımın kişilerin ihtiyaç duyduğunda kolaylıkla elde etmelerini, etkin aralık ve zamanlarda değerlendirerek, sürekliliğini sağlamalıdır. Amaç hastanın sağlık ihtiyacını mevcut hizmetlerle doğru olarak eşleştirmek, kuruluşta hastaya sağlanan hizmetleri koordine etmek, daha sonra taburcu etme ve izleme için planlama yapmaktır. Sonuç hastanın iyileşmiş olarak taburcu edilmesini mevcut kaynakları etkin biçimde kullanarak sağlamaktır.  

( b ) Hasta Yakınının Hakları: Her hasta, ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri, değerleri ve inançları ile kendine özgüdür. Çalışanlar hastalara bakım uygularken hastanın değerlerine ve inançlarına saygılı, empatik, profesyonel bir yaklaşım sergilemelidir. Bu süreç içerisinde hasta haklarının belirlenmesi, korunması ve teşvik edilmesi hastaların hakları konusunda bilgilendirilmesi, uygun olduğunda hasta ailesinin karara dahil edilmesi ve bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.

( c ) Hastaların Değerlendirilmesi: Hastaların değerlendirilmesi hastadan sorumlu olan çeşitli sağlık disiplinlerinin entegre çalışmasıyla etkinlik kazanan, devamlı ve dinamik bir süreçtir. Bu süreç hastanın fiziksel, psikolojik ve sosyal durumunu içeren sağlık öyküsü hakkında veri toplanması, verilerin analiz edilmesi ve hastanın belirlenen ihtiyaçlarının karşılanması için bakım planının geliştirilmesini kapsar.

 ( d ) Hastanın Bakımı: Her sağlık kuruluşunun ana amacı hastaların birbirinden farklı ihtiyaçlarına yanıt veren ve destekleyen bir ortamda en uygun bakımın sağlanması olmalıdır. Belirli faaliyetler hasta bakımı için temel niteliktedir. Bu faaliyetler: - Her hastaya bakımın planlanması ve sunulması, - Bakımın sonuçlarını anlamak için hastanın izlenmesi, - Gerektiğinde bakımda değişliklik yapılmasıdır. Hizmetlerin sunumu hastaya bakan tüm sağlık personeli tarafından koordine edilmelidir.

 ( e ) Hasta ve Yakınlarının Eğitimi: Hasta ve yakınlarının eğitimi, hastaların kendi bakımlarına daha iyi katılmalarını ve bilgilendirilmiş bakım kararları almalarına yardımcı olur. Hasta çalışanlarla etkileşiminde eğitim almalıdır. Etkili bir eğitim hastanın ve yakınlarının öğrenme ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ile başlar. Eğitimin amacına ulaşması için mevcut elektronik ve görsel araçlardan, çeşitli öğrenim materyallerinden ve etkili öğrenme tekniklerinden faydalanılmalıdır.

2) SAĞLIK KURULUŞU YÖNETİM STANDARTLARI:

a) Kalite iyileştirme ve hasta güvenliği
b) Enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü
c) Yönetim, liderlik ve yönlendirme
d) Tesis yönetimi ve güvenliği
e) Çalışlanların niteliği ve eğitimi
f) Bilgi yönetimi

( a ) Kalite İyileştirme Ve Hasta Güvenliği: Kuruluşta yönetimden ve liderlikten sorumlu kişiler kalite iyileştirme ve hasta güvenlik programının planlanmasına ve izlenmesine katılmalıdır. Kalitenin iyileştirilmesi ve hasta güvenliği çalışmaları,hastalara ve çalışanlara yönelik risklerde sürekli bir azalma sağlar. Kalite iyileştirme ve hasta güvenlik programı; hekim, hemşire ve destek personelin hastanedeki sağlık bakım süreçlerinde daha verimli olmasını, kaynakların daha akılcı kullanılmasın› ve fiziksel risklerin azaltılmasını da amaçlar.[2,4,7]

( b ) Enfeksiyonların Kontrolü Ve Önlenmesi: Bir sağlık kuruluşunda enfeksiyonun kontrolü ve önlenmesi birinci derecede yönetimin sorumluluğundadır. Sağlık kuruluşunun enfeksiyon, sürveyans, önleme ve kontrol programının hedefi; hastalar, hekimler, hemşireler, diğer sağlık disiplinleri, ziyaretçiler ve öğrenciler arasında enfeksiyonları edinme ve bulaştırma riskinin belirlenmesi ve azaltılmasıdır. Etkili programların ortak yönleri; belirlenmiş liderlerin, uygun politika ve prosedürlerin, çalışanların eğitiminin ve kuruluş çapında koordinasyonun olmasıdır.[2,10]

( c ) Yönetişim, liderlik ve yönlendirme: Bir sağlık kuruluşunda mükemmel hasta bakımının sağlanması, etkili yönetim ve liderliği gerektirir. Bir kuruluşu yönetenler ve yön veren liderler, hasta bakımını ve klinik hizmetleri iyileştirmek, kuruluşun tüm faaliyetlerini entegre ve koordine etmek için birlikte çalışmalıdırlar.[2] Bu kalite yönetimi ve iyileştirme faaliyetlerinin entegrasyonu, hastanın iyileşmiş olarak taburcu edilmesi ve memnuniyeti ile ölçülür.[6] Bir kuruluşun klinik ve idari faaliyetleri ne kadar iyiyse klinik bakımı ve hasta sonuçları da o kadar iyidir.

( d ) Tesis yönetim ve güvenliği: Sağlık kuruluşları, hastalar, aileleri, çalışanlar ve ziyaretçiler için güvenli, fonksiyonel ve bakım hizmetlerini destekleyici bir yapı ve donanım sağlamak üzere çalışırlar. Yönetim; tehlike ve riskleri azaltmak ve kontrol etmek, kazaları ve yaralanmaları önlemek ve güvenli koşulları muhafaza etmek için çalışmalıdır.[2,4]

( e ) Çalışanların niteliği ve eğitimi: Bir sağlık kuruluşu misyonunu gerçekleştirmek için uygun çeşitlilikte becerikli, nitelikli kişilere gereksinim duyar. Personelin işe alınması, değerlendirilmesi ve atanması en iyi şekilde koordineli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilir. Klinik bakım süreçlerinde yer aldıklarından ve doğrudan hastalarla çalıştıklarından dolayı tıp ve hemşirelik personelinin yetkinliklerini dikkatli bir şekilde gözden geçirmek özellikle önemlidir.[4,9]

( f ) Bilgi yönetimi: Hasta bakımı bilgiye ileri derecede bağımlıdır. Hizmeti sağlamak, koordine ve entegre etmek için sağlık kuruluşlarının sunulan bakımı, bakımın sonuçlarını ve kendi performanslarını kaydederek bilgi haline getirmeleri ve bu bilgiyi kullanmaları gerekmektedir. Bakımın ve hizmetin geliştirilmesi bu bilginin kullanımına bağlıysa dökümanlar ve kayıtlar çok önem taşır.[3,4,8]

JCI AKREDİTASYONUNUN FAYDALARI:

• Bakımın, tedavinin iyileştirilmesi ve güvenin artması
• Kaynakların etkin kullanımı
• Entegre ve hasta odaklı yönetim
• Mesleki gelişim ve güvenilirlik
• Kalite ve güveni birleştirmek için güçlü bir çerçeve
• Hasta açısından her aşamada, hasta haklarına saygılı, kaliteli bir kuruma duyulan güven duygusu
• Hastanın bakım kararlarına ve süreçlerine katıldığı, anlaşılır eğitim ve iletişimle, tedaviden maksimum verimin alındığı bir sistemin oluşturulması
• Tanı ve tedavinin doğru ağrı yönetimi ile gerçekleştirilmesi.

Etiket : JCI : JOINT COMMISSION INTERNATIONAL NEDİR?