Çevre Etki Değerlendirme (ÇED)

Çevre Etki Değerlendirme (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, Çevre Kanunu’na göre 07.02.1993 tarih ve 24777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Halen yürürlükte olan ÇED Yönetmeliği 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yürürlüğe giren yönetmeliğe göre, ülke çapında, yapılması planlanan tesisler için, yatırımın cinsine göre, ÇED Yönetmeliği Ek 1 Listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Yönetmelik Ek 2’de yer alan faaliyetler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. Yatırımcının faaliyete başlayabilmesi için söz konusu yönetmeliğin 14. maddesine istinaden planlanan yatırım için “ÇED Olumlu” veya 17. maddesine istinaden “ÇED Gerekli Değildir” kararının alınması gerekmektedir.

Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlüdürler.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, izin, teşvik, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez; proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.

Mevcut ve faaliyette olan tesisler, ÇED Yönetmeliği’nin ilk yayınlandığı tarih olan 07.02.1993 tarihinden önce tesis faaliyete geçmiş ise ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında yer almaktadır. Bu tesisler için ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmasına gerek yoktur. Ancak Çevre İzni ve Gayri Sıhhi Müessese Ruhsatı alınması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında yer aldığına dair yazının alınması gerekmektedir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, Proje Tanıtım Dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülkî amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur.

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür.

Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için idarî para cezası verilir.

EK I PROJELERİ İÇİN ÇED SÜRECİNİ GÖSTEREN AKIM ŞEMASI

  • Proje sahibi
 
   
  • Dilekçe ekinde Ek-III‘de yer alan ÇED Genel Formatı esas alınarak hazırlanmış ÇED Başvuru Dosyasının ve CD’nin iki adet hazırlanarak Bakanlığa başvuru yapılması. Ek-III’de verilen ÇED Genel Formatına uygunluğunun üç (3) işgünü içerisinde değerlendirilmesi, uygun bulunan ÇED Başvuru Dosyasının Bakanlık tarafından bir nüshasının ilgili Valiliğe gönderilmesi
 
   
  • Uygun bulunan ÇED Başvuru Dosyasının belirlenen Komisyon Üyesi kadar çoğaltılarak Bakanlığa sunulması. Halkın Katılımı Toplantısı ile Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısının tarihi ve yerlerinin bildirilmesi
 
   
  • Ulusal ve Yerel Gazete’de yayımlanan ilana istinaden belirtilen tarihte Halkın Katılımı Toplantısının gerçekleştirilmesi (Gazete ilanı toplantı tarihinden en az on gün önce yayımlanır)
 
   
  • Halkın Katılımı Toplantısındaki görüş ve öneriler de dikkate alınarak Kapsam ve Özel Format Belirleme Toplantısının yapılarak Özel Format verme işlemlerinin yapılması ve ÇED Raporu Formatının proje sahibine verilmesi. Halkın Katılımı Toplantısı ile Özel Format verme işlemlerinin 12 işgünü içerisinde tamamlanması
 
   
  • ÇED Raporunun hazırlanması
 
   
  • ÇED Raporunun Bakanlığa sunulması (Dilekçe ekinde ÇED Raporu ve CD iki nüsha halinde)
 
   
  • ÇED Raporunun özel formata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının kontrol edilmesi ve uygun olması halinde ÇED Raporunun Bakanlık tarafından bir nüshasının ilgili Valiliğe gönderilmesi (üç (3) iş günü içerisinde)
 
     
  • ÇED Raporu özel formata uygun olarak hazırlanmamış (Rapor başvuru sahibine iade edilir. Düzeltilen ÇED Raporunun üç ay içinde Bakanlığa sunulmaması durumunda başvuru geçersiz sayılır.)
  • ÇED Raporu formata uygun olarak hazırlanmış
 
   
  • Raporun proje sahibi tarafından yeterli sayıda çoğaltılması
 
   
  • İDK Toplantılarına çağrı (proje ile ilgili İDK sürecinin başladığı ve ÇED Raporunun halkın görüşüne açıldığının Bakanlık ve Valiliğe tarafından halka duyurulması)
 
     
  • ÇED Raporunda önemli eksiklik ve yanlışların görülmesi durumunda İDK süreci durdurulur, bunların giderilmesi proje sahibinden istenir. (ÇED Raporunda değişiklik en çok iki kez istenebilir. Aksi halde başvuru geçersiz sayılır.)
  • İDK Toplantı veya Toplantılarının yapılması. Komisyonca Raporun yeterli bulunup Nihai ÇED Raporu olarak kabul edilmesi (Başvuru sahibi tarafından Nihai ÇED Raporu ve CD sinin iki adet olarak Bakanlığa beş iş günü içerisinde sunulması) ve Nihai ÇED Raporu İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ve Bakanlıkta on iş günü görüşe açılır.
 
   
  • Eksikliklerin giderilmesinden sonra raporun Bakanlığa sunulması
  • ÇED Olumsuz Kararı
  • ÇED Olumlu Kararı

Etiket : Çevre Etki Değerlendirme (ÇED)