Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)

 

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ NEDİR?

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseselerdir.

 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak, işin normal akışını aksatmamak şartıyla ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla;

·         İşçilerin sağlığının gözetimi,

·         Çalışma ortamının gözetimi,

·         Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme,

·         İlkyardım ve acil müdahale,

·         Kayıt ve istatistik tutmak gibi görevlerle hizmet verirler.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ KURULABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR NELERDİR?

OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan;

       a) En az bir işyeri hekimi,

       b) En az bir iş güvenliği uzmanı,

       c) En az bir diğer sağlık personeli,

İstihdamı zorunludur. Ayrıca  bu birimlerin Bakanlığa karşı iş ve işlemlerinden sorumlu olacak lan bir Sorumlu Müdür  gerekmektedir.

                Yukarıda belirtilen kişiler, birden fazla ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alamaz.

OSGB’ler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesine ve çalışacak personel sayısına yetecek asgari büyüklükte olacak şekilde; en az 10 metrekarelik muayene, 15 metrekarelik ilkyardım ve acil müdahale, 10 metrekarelik iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 metrekarelik bekleme yerinden oluşur.

OSGB, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini işyerinin tehlike sınıfı, sektörü ve işçi sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla, hizmet sunulan işyerine, aynı işyeri hekiminin, iş güvenliği uzmanının ve diğer sağlık personelinin hizmet vermesi esastır.

OSGB’lerin yetki aldıkları adresin bulunduğu il sınırları dışında hizmet verebilmesi için o ilde şube açmaları zorunludur. Ancak niteliği gereği birden fazla ilde yürütülmesi gereken yol ve nakil hattı inşası veya bakımı gibi işlerde hizmet alınan OSGB’nin işin yapıldığı illerden herhangi birisinde yetkilendirilmiş olması yeterlidir.

OSGB, İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelikte belirtilen niteliklere uygun oluşturulur ve aşağıda belirtilen araç ve gereçlerle donatılır.

OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

·         Steteskop,                   

·         Oftalmoskop

·          Tansiyon aleti,                      

·         Otoskop , Buzdolabı,                            

·         Termometre, Seyyar lamba,             

·         Işık kaynağı,  Tartı aleti,                                        

·         Küçük cerrahi seti,  Paravan, perde v.b,

·         Boy ölçer, Refleks çekici,              

·         Pansuman seti,   Muayene masası,

·         Dil basacağı, enjektör, gazlı bez gibi gerekli sarf malz. 

·         Tekerlekli sandalye, EKG cihazı, Negatoskop,   

·         Keskin atık kabı, İlâç ve malzeme dolabı,    

·         Manometreli oksijen tüpü (taşınabilir),                

OSGB İÇİN BAŞVURU İŞLEMLERİ NELERDİR?

Kurulacak OSGB’  ler, Bakanlığa dilekçe ve aşağıda belirtilen ekler ile başvururlar:

·      Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi,

·      Tam süreli çalışma zorunluluğu bulunan işyeri hekimi için geçerli işyeri hekimliği belgesi, iş güvenliği uzmanı için geçerli iş güvenliği uzmanlığı belgesi ve tam süreli iş sözleşmeleri ile diğer sağlık personelinin tam süreli iş sözleşmesi, bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışma taahhütnameleri,

·      OSGB’ nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı

·  Faaliyet gösterilecek yere ait yapı kullanma izin belgesi,

·  Faaliyet gösterilecek yere ait kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi,

·  Faaliyet gösterilecek yerin ölçülerinin ve bütün bölümlerinin yer aldığı 1/50 ölçekli plan,

·  Tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı bir ana gayrimenkulün bağımsız bölümlerinde OSGB’  nin faaliyet gösterebileceğine dair kat malikleri kurulunun oybirliğiyle aldığı karar,

·  İlgili mevzuata göre binada yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.

·  OSGB’lerde görevli işyeri hekimleri veya iş güvenliği uzmanları aynı zamanda sorumlu müdürlük görevini de yürütebilir.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNİN YETKİLENDİRİLME SÜREÇİ NASILDIR?

OSGB’ ler tarafından hazırlanan başvuru dosyası Bakanlıkça incelenir, posta yoluyla yapılan başvurularda eksiklikler yazılı olarak, şahsen yapılan müracaatlarda ise derhal bildirilir.

 • Dosya üzerinde incelemesi tamamlanan başvurular için yerinde inceleme yapılır. İnceleme işlemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için her defasında 30 günden fazla olmamak üzere en fazla 2 defa süre verilir. Belirlenen sürelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve 1 yıl içinde tekrar başvuru yapılamaz.
 • Dosya üzerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan başvuruların, bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları halinde, dosyasında belirtilen adres ve unvana münhasıran, en geç 10 gün içerisinde Bakanlıkça uygun yetki belgesi düzenlenir.
 • Başka bir adreste şube açıldığı takdirde, aynı usul ve esaslar dâhilinde şube için ayrıca yetki belgesi düzenlenir.
 • Yetki belgelerinin, OSGB tarafından 5 yılda bir vize ettirilmesi zorunludur.
 •  OSGB’ ler yetki belgesi almadan veya süresi içerisinde vize işlemini yaptırmadan bu Yönetmelik kapsamında belirtilen faaliyetleri yapamazlar.
 •  OSGB’ ler, aşağıda belirtilen hususlara uymak zorundadırlar:
 •  İsim ve unvanlar Türkçe olarak tescil ettirilir, tabela ve basılı evraklarında sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazılır,
 • Özel kuruluşlar tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan isimler ticari isim olarak kullanılamaz.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İLE İLGİLİ GENEL OLARAK

 

·         Yetki alan OSGB’ ler, yetki aldıkları adreste Bakanlıkça yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.

·         OSGB tarafından başvuru dosyasında beyan edilen yerleşim planı, bina ve donanımda Bakanlık onayı alınmadan hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

·         Bakanlık, hizmetin etkin ve verimli bir şekilde verilip verilmediğinin izlenmesi amacıyla kendi görev ve yetki alanına giren konularda İSGB ve OSGB’ leri denetler.

·         Yetkilendirilen OSGB’ ler 5 yılın tamamlanmasına en fazla 60, en az 45 gün kala vize işlemleri için Genel Müdürlüğe müracaat eder. Vize süresinin bitiminden önce Genel Müdürlükçe vize işlemleri sonuçlandırılır. Yukarıda belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ve vize süresi sona erdikten sonra vize işlemlerini tamamlamamış olanların yetki belgeleri iptal edilerek durum 10 gün içinde yazı ile bildirilir.

·         OSGB’ ler herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları halinde 30 gün içinde yetki belgelerinin asıllarını Genel Müdürlüğe iade ederler.

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI NASILDIR?

İSGB ve OSGB’ ler, işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla;

 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayan çalışma ortamı gözetiminden,
 • İşçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek sağlık gözetiminden,
 •  İşçilerin İSG eğitimleri ve bilgilendirilmelerinden,
 • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumların belirlenmesi, acil durum planının hazırlanması, ilkyardım ve acil müdahale bakımından yapılması gereken uygulamaların organizasyonu ve ilgili diğer birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasından,
 • Çalışma ortamının gözetimine ve işçilerin sağlık gözetimine ait bütün bilgilerin kayıt altına alınmasından,
 • İşçilerin yaptıkları işler, işyerinde yapılan risk değerlendirme sonuçları ve maruziyet bilgileri ile işe giriş muayeneleri, periyodik sağlık muayeneleri sonuçları ve iş kazaları ile meslek hastalıkları kayıtlarının, işyerindeki kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uyularak saklanmasından, sorumludurlar.
 • İşyerlerinde İSG hizmeti sunmak üzere OSGB’ lerce görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından muhafaza edilmesi gereken onaylı defter suretleri, OSGB arşivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara sunulur. Kendilerinden talep edilmese dahi, sözleşme süresi sonunda bütün kayıt ve dosyalar OSGB’ lerce işverene teslim edilir.
 •  OSGB’ ler bu hizmetlerin sağlanması sırasında işin normal akışını aksatmamaya özen gösterirler.
 • OSGB’ ler, işverenin, işçilerin ve bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulunun, İSG ile ilgili kayıt ve istatistiklere ulaşabilmesini sağlar.
 • OSGB’ ler, İSG hizmetlerinin tamamını veya bir kısmını başka bir kişi veya kuruma devredemezler.

 

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİNDEN HİZMET ALIMI NASIL YAPILIR?

·         İSGB’ lerde ( İşyerinde kurulan İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi durumunda bu kişilerle işveren arasında; OSGB’ lerden hizmet alınması durumunda OSGB ile işveren arasında; OSGB’ lerde çalışan işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile OSGB arasında sözleşme imzalanır.

·         Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları için görevlendirme belgeleri düzenlenir.

·         Sözleşme ve görevlendirme belgeleri üç nüsha olarak düzenlenir. Nüshalardan biri işverende, biri OSGB’ de kalır, diğer nüsha bildirimle ilgili diğer kanunlardan doğan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla beş iş günü içinde işveren veya OSGB’ lerce Bakanlığa gönderilir. Sözleşmeler, İlgili Yönetmeliğin Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’teki örneklerine uygun olarak düzenlenir. Gerekli şartları taşıması halinde elektronik ortamda gönderilen sözleşme veya görevlendirmeler üç işgünü içinde, diğerleri en geç on beş işgünü içinde Bakanlıkça onaylanır. Sözleşme veya görevlendirilmeleri onaylanmayan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yapamazlar.

·         İşyerinin çalışanı olan iş güvenliği uzmanına, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmaları yaptığı süre içinde başka görev verilemez.        

·         Sözleşmelerin feshi halinde, durum hizmet alan tarafından beş işgünü içinde Bakanlığa bildirilir. Görevlendirme zorunluluğu bulunanların yerine otuz gün içerisinde aranan niteliklere sahip personel görevlendirilmesi ve Genel Müdürlüğe bildirilmesi zorunludur.

OSGB’LER İÇİN İHTAR VE UYARILAR NELERDİR?

•      OSGB’ ler için yetki belgesinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde, Ek-7’de belirtilen şekilde ihtar puanları uygulanır.

•      Bir takvim yılı içinde hafif ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 30’a, orta ihlallerin ihtar puanlarının toplamının 60’a ulaşması durumunda OSGB’ nin o yıl içinde işleyecekleri diğer hafif ve orta ihlaller bir üst derecenin tavan puanı esas alınarak uygulanır. 

•      İhtar gerektiren bir ihlali yalnızca bir kez işlemiş olan kurumların, o ihlale ilişkin ihtar puanları 3 yıl sonunda, beş yıllık sürenin sonunda vize işlemini tamamlayan kurumların ise ihtar puanının verilmesinin üzerinden en az 1 yıl geçmiş olan tüm ihtar puanları silinir.

•      OSGB’ lerin yetki belgelerinin geçerliliği;

•       İhtarlar puanlarının toplamının 200’e ulaşması,

•      Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla 30 günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi, hallerinden birinin gerçekleşmesi durumunda 6 ay süreyle askıya alınır.

•      Askıya alınma işlemini gerektiren durumların tekrarı halinde yetki belgesinin geçerliliği 1 yıl süreyle askıya alınır.

•      Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ ler, askıya alınma süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Yetki belgesi askıya alınan OSGB’ ler taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep etmeden başka bir OSGB’ den temin etmek zorundadırlar.

•      Bu Yönetmelik uyarınca OSGB’ lere verilen yetki belgesinin geçerliliği;

•       Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırları dışında hizmet vermeleri,

•      Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,

•      Üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınmasını gerektiren şartların oluşması,

•      Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,

•       Belgesinin geçerliliğinin askıda olduğu süre içinde sözleşme yapmalarının veya hizmet vermelerinin tespiti, hallerinden birinin varlığı halinde doğrudan iptal edilir.

•      Yetki belgesi iptal edilen OSGB’ lerin kurucu veya ortakları beş yıl içinde tekrar yetki belgesi başvurusunda bulunamaz.

•      Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve internet sayfasında ilan edilir. Belgesinin geçerliliği askıya alınan OSGB’ lerin belgelerini tekrar kullanabilmeleri için Bakanlığın onayının alınması zorunludur.

•       Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden yapılan hizmet ve iş sözleşmelerinden doğan hukuki sonuçlardan OSGB’ ler sorumludur.

 

EK-7

ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İHTAR TABLOSU

Sıra No.

İhlalin Adı

İhlalin Derecesi

İhtar Puanı

1

Yönetmelikte bina ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara uygunluğunun devamının sağlanmaması durumunda her bir uygunsuzluk başına

Hafif

10          

2

Yerleşim planında Bakanlık onayı alınmadan değişiklik yapılması

Hafif

10

3

Çalışma ortamı ve sağlık gözetimine ilişkin kayıtların eksik tutulması veya tutulmaması

Hafif

10

4

Sözleşme yapılan işyerine ait yıllık çalışma planının hazırlanmaması veya onaylanan planın kayıt altına alınmaması

Hafif

10

5

Personel değişikliğinin üç gün içinde Bakanlığa bildirilmemesi

Hafif

10

6

Yıllık değerlendirme raporunun Bakanlığa gönderilmemesi

Hafif

10

7

Sözleşmelerin örneğine uygun olarak yapılmaması veya zamanında Bakanlığa bildirilmemesi

Hafif

10

8

İş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarının eksik tutulması veya tutulmaması

Hafif

10

9

İşyeri hekimi ve iş güvenliği sözleşmelerinin feshinin üç gün içinde Bakanlığa bildirilmemesi

Hafif

10

10

Sorumlu müdürün ayrılmasına rağmen 10 gün içinde yeni sorumlu müdür görevlendirilmemesi

Orta

30

11

Tabela veya basılı evraklarında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlardan farklı isim ve unvan veya yabancı dildeki karşılıklarının kullanılması durumunda uygunsuzluk başına

Orta

30

12

İşyeri hekimi sözleşmelerinin Bakanlığa gönderilmemesi

Orta

30

13

İş güvenliği uzmanı sözleşmelerinin Bakanlığa gönderilmemesi

Orta

30

14

Hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekiminin hizmet vermesinin sağlanmaması

Orta

30

15

Hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı iş güvenliği uzmanının hizmet vermesinin sağlanmaması

Orta

30

16

Hizmet sözleşmesi süresi sonunda elinde bulundurduğu kayıt ve dosyaların ilgili işverene teslim edilmemesi

Orta

30

17

Hizmet verilen işyerinin tehlike sınıfına uygun nitelikte iş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi

Orta

30

18

Hizmet verilen işyerinin işçi sayısına uygun sürelerde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi

Orta

30

19

Hizmet verilen işyerinin işçi sayısına uygun sürelerde işyeri hekimi görevlendirilmemesi

Orta

30

20

Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken işyeri hekiminin ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yeni işyeri hekiminin istihdam edilmemesi veya görevlendirilmemesi

Ağır

40

21

Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken iş güvenliği uzmanının ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yeni iş güvenliği uzmanının istihdam edilmemesi veya görevlendirilmemesi

Ağır

40

22

Yapılacak denetimlere engel olmak

Ağır

40

23

Yapılacak kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri vermemek veya görevin tamamlanmasına engel olmak

Ağır

40

24

Yetki aldığı mekânda başka faaliyette bulunması

Ağır

40

 

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ.

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)