Risklerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi

RİSKLERİN TANIMLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

Risklerin Tanınması:

İş Sağlığı ve Güvenliği risklerinin tanınması, kayıp veya zarara neden olacak potansiyele sahip her şeyin tanınmasını gerektirir. Zararın esas kaynağının tanınması (İş Sağlığı ve Güvenliği Tehlikeleri), hastalık ve sakatlanma neticesine neyin sebeb olabileceğinin de tanınması gerekmektedir.

Riskleri Değerlendirme:

Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın, meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bir bileşkesidir. Riskler her zaman vardır ve tamamen ortadan kaldırılamaz.

Riskler;

ü  İşler ve Faaliyetler, (Üretim, bakım, onarım, temizlik vb. faaliyetler)

ü  İşlemler                    (operasyonlar)

ü  Maddeler                  (ham, yarı mamul ve mamul maddeler)

ü  İş Ekipmanları           (Makina, tesisat, el aletleri vb. donanımlar )

ü  İnsanlar                     (Çalışan, stajyer, ziyaretçi, Yaş,Cins, eğitim vb.)

ü  Organizasyonlar      (İş, üretim, yönetim, kalite, İSGY,vb.)

ü  Çevre                        (İş, coğrafi, kültürel, Bina ve tesisler, çevre)

 

ve benzeri sebeplerden kaynaklanabilir. Ancak risk, yönetilebilir ve gerçekleşmesi önlenebilir. Riskleri değerlendirmek riskleri yönetmenin ilk adımıdır.

Yönetimin ve çalışanların da katılımıyla gerçekleştirilecek etkin bir risk yönetimi güvenli ve sağlıklı bir işyerinin sağlanmasında esastır. Ancak temel hedef olası tüm risklerin tespit edilmesi ve sıfırlanması değildir. Temel hedef çalışanların yapılan işteki risklerin farkında olarak bu riskleri uygun bir şekilde yönetmelerinin, kontrol altında tutmalarının sağlanmasıdır.

Risk seviye kabul edilebilirliğinin önceden tesis edilmiş kriterleri ile kıyaslaması yapılır. Uygulama nizamnamelerinde veya standartlar içinde bulunan kriterler kullanılır ve eylem gerektirip gerektirmediği hakkında karar verilir. Muamele gerektiren riskler, muamele önceliğinin tanınması için sıralanır

Risklerin Muamelesi:

Risk muamelesi, risk ile alakadar olmak için seçeneklerin dizisini tanımlamayı, en iyi eyleme kadar vermeyi, bir plan hazırlamayı ve bunun nasıl izleneceğini tanımlamayı ihtiva eder. İş sağlığı ve Güvenliği çerçevesi içerisinde, makul uygulanabilir bir “Kontrol Hiyerarşisi” takip edilerek riskler en düşük seviyeye getirilmelidir.

İzleme ve Gözden Geçirme:

Risk yönetimi süreci, riskin seviyesini etkileyecek muhtemel faktörlerde veya çerçevelerde, örneğin malzeme, iş yeri, yöntemler veya metotlarda değişiklik olduğu durumlarda, düzenli gözden geçirmelere tabi tutulmalıdır. Denetimler ve İş emniyeti kontrollerinde olduğu gibi aktivitelerin gözden geçirilmesi ve izlenmesi sıklığı ve çeşidi ile ilgili belli kanuni gereksinimler varsa buna göre uygulama yapılır.Pek az İş Sağlığı ve Güvenliği riski değişim göstermez, zaman içerisinde ilave bilgilerin gün ışığına çıkması ile risk yönetim döngüsü düzenli olarak tekrarlamaya ihtiyaç duyar.

Risk Yönetimi Uygulaması:

Risk yönetimi bir organizasyonun bütün seviyelerinde uygulanabilir. Uygulama stratejik ve operasyonel seviyede yapılır.

 

BİLKALİTE DANIŞMANLIK EĞİTİM

VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ.

Tel:  0216 459 06 52

Fax: 0216 459 06 52

GSM: 0530 543 99 91 – 92

[email protected]

Etiket : Risklerin Tanımlanması ve Değerlendirilmesi